Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
prema dogovoru
Soba
F-105
Telefon
6060-775
E-mail
imiloglav@ffzg.hr

Ina Miloglav (rođ. Gale) rođena je 26. 11. 1973. godine u Splitu gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Na studij jednopredmetne arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje se 1992. godine. Diplomu stječe 1999. godine. obranivši temu pod naslovom „Arheološka topografija otoka Šolte“ (mentorica dr. sc. Nives Majnarić-Pandžić).
Od 07. 03. 2001. – 08. 08. 2004. zaposlena je u arheološkom odjelu Gradskog muzeja Vinkovci, prvo kao vježbenik arheolog, a nakon položenog stručnog ispita (18. 06. 2002.) kao kustos.
Od 1. 10. 2005. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Katedra za arheometriju i metodologiju) na projektu prof. dr. sc. Aleksandra Durmana „Vučedolska kultura na tlu Hrvatske“. Akademski stupanj doktora znanosti (grana: arheologija, polje: prapovijesna arheologija) stječe 15. veljače 2012. godine s temom „Kasna vučedolska kultura u Bosutskoj nizini na temelju keramičkih nalaza“ (mentor dr.sc. Aleksandar Durman).
Od ožujka 2012. godine u suradničkom je zvanju višeg asistenta, a od 2013. u znanstvenom zvanju znanstvenog suradnika. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 01. 04. 2016., a u znansveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 14.06.2019. godine. Od 01.10.2021. u znanstvenom je zvanju izvanrednog profesora.
U preddiplomskom studijskom programu Odsjeka za arheologiju sudjeluje od akad. godine. 2006/2007. do danas kao izvođač kolegija Dokumentiranje arheoloških nalazišta, Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije, Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe, Arheološki praktikum i Načela arheoloških istraživanja. Na diplomskom studiju izvodi kolegije Metodologija arheoloških istraživanja i Arheološki praktitkum - kvantitativna obrada podataka. Od 2005./2006. sudjeluje u Terenskoj nastavi na preddiplomskom i diplomskom studiju arheologije. Također, aktivno sudjeluje u održavfanju doktorskog studija Odsjeka za arheologiju
Od 2005. godine kao dokumentarist, zamjenik voditelja i voditelj sudjelovala je na oko 50-ak arheoloških istraživanja. Od 2010. – 2014. godine voditeljica je arheološkog istraživanja u Sisku (Sv. Kvirin), a od 2018. prapovijesnpog lokaliteta Prisunjača kraj Vinkovaca. Kao suradnik i član radne skupine sudjelovala je na 16 znanstvenih projekata, izlagala je na 35 domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija, usavršavala se na 11 radionica te održala 3 pozvana predavanja na stranim Sveučilištima (Ljubljana, Beograd). Koautorica je 3 izložbe (Recikliraj ideje iz prošlosti i Povratak u prošlost – Bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj postavljene u Arheološkom muzeju u Zagrebu 2017. i 2018. te Arheološka istraživanja na nalazištu Banjače postavljena u Narodnoj knjižnici u Dugopolju 2018.).
Glavna je urednica izdanja Proceedings from the scientific conference Methodology and Archaeometry te je članica uredničkog odbora časopisa Arhaika (od 2015.) Odsjeka za arheologiju Sveučilišta u Beogradu. Od 2013. godine organizira međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry na Filozofskom fakultetu.
Objavila je jednu autorsku i jednu suautorsku knjigu, 7 uredničkih knjiga, 7 poglavlja u knjigama te 40 znastvena, pregledna i stručna članaka.
Od 2020. godine predstojnica je katedre za Arheometriju i Metodologiju te od 01.03.2021. o.d. pročelnice Odsjeka za arheologiju.
Od 2008. koordinatorica je terenske nastave Odsjeka za arheologiju.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Multidisciplinarna istraživanja kompleksnih krajolika u Slavoniji i Dalmaciji Voditelj
2020 - 2024 Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji (MOPRENS) Suradnik
2020 - 2020 Nedestruktivne metode i interdisciplinarne analize arheoloških lokaliteta u Slavoniji, Dalmaciji i Prigorju Voditelj
2019 - 2019 Interdisciplinarne analize lokaliteta Gorjani, Kaptol, Kagovac i Muć Suradnik
2019 - 2022 STEM in Heritage Sciences (HERISTEM) Suradnik
2018 - 2018 Nedestruktivne metode u ravničarskim i krškim krajolicima Voditelj
2018 - 2022 Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana (AdriaRom) Suradnik
2017 - 2016 Interdisciplinarna istraživanja prapovijesnih naselja u Slavoniji Suradnik
2017 - 2018 Prapovijesno lončarstvo- interdisciplinarnost i eksperiment Suradnik
2016 - 2017 Nedestruktivna istraživanja prapovijesnih naselja u Slavoniji Suradnik
2014 - 2018 Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era (RoMiCRO) Suradnik
2014 - 2016 Pottery production in prehistoric cultures, with emphasis on Halstadt culture, of Croatian and Austrian Danube Region Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Centar za eksperimentalnu arheologiju (redovni član)
 • European Association of Archaeologists (redovni član)
 • Hrvatsko arheološko drutšvo (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Methodology and Archaeometry, Odsjek za arheologiju (međunarodni, znanstveni)
 • 2020. Methodology and Archaeometry, Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2020. Prvi skup Sekcije za arheometriju, arheotehnologiju, geoarheologiju i eksperimentalnu arheologiju Srpskog arheološkog društva: Aktuelna interdiscplinarna istraživanja tehnologije u arheologiji jugoistočne Evrope, Arheološki institut Beograd (-, -)
 • 2019. Methodology and Archaeometry, Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. Methodology and Archaeometry, Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. TRAIL 2018 – Training and Research in the Archaeological Interpretation of Lidar, MoveScape project (-, -)
 • 2017. Methodology and Archaeometry, Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2016. Methodology and Archaeometry, Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Acta Musei Tiberiopolitani, Zavod za zaštita na spomenicite na kulturata i Muzej ,Strumica, Makedonija (Član savjetodavnog odbora)
 • Arhaika, Odeljenje za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ,Beograd, Srbija (Član uredničkog odbora)
 • Arhaika, Odeljenje za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ,Beograd, Srbija (Član uredničkog odbora)
 • Arhaika, Odeljenje za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ,Beograd, Srbija (Član uredničkog odbora)
 • Arhaika, Odeljenje za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ,Beograd, Srbija (Član uredničkog odbora)
 • Arhaika, Odeljenje za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ,Beograd, Srbija (Član uredničkog odbora)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
U razdoblju od 2005. suradnik je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata:
• 2022. - voditeljica je institucijskog istraživačkog projekta Multidisciplinarna istraživanja kompleksnih krajolika u Slavoniji i Dalmaciji
• 2021. - suradnica je na institucijskom istraživačkom projektu Multidisciplinarna istraživanja kompleksnih krajolika u Slavoniji i Dalmaciji
• 2020.-2024. suradnica na projektu Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji (HRZZ, voditeljica: dr.sc. Rajna Šošić Klinžić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
• 2019.-2022. suradnica na projektu STEM in Heritage Sciences (HERISTEM) – projekt strateškog partnerstva u visokom obrazovanju, nositelj programa Sveučilište u Beogradu
• 2018. - 2022. suradnica na projektu HRZZ Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana (AdriaRom) (voditeljica projekta: prof.dr.sc. Mirjane Sanader, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
• 2020. – voditeljica institucijskog istraživačkog projekta Nedestruktivne metode i interdisciplinarne analize arheoloških lokaliteta u Slavoniji, Dalmaciji i Prigorju, (Sveučilište u Zagrebu)
• 2019. – suradnica na institucijskom istraživačkom projektu Interdisciplinarne analize lokaliteta Gorjani, Kaptol, Kagovac i Muć, Sveučilište u Zagrebu (voditeljica: dr.sc. Rajna Šošić Klindžić)
• 2018. – voditeljica institucijskog istraživačkog projekta Nedestruktivne metode u ravničarskim i krškim krajolicima, Sveučilište u Zagrebu
• 2014.-2018. suradnica je na projektu HRZZ Između Dunava i Mediterana. Uloga rimske vojske u mobilnosti ljudi i roba na tlu Hrvatske u antici (RoMiCRO) (voditeljica projekta: prof. dr.sc. Mirjana Sanader, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
• 2017. - 2018. suradnica na projektu popularizacije znanosti Prapovijesno lončarstvo- interdisciplinarnost i eksperiment, financiran od strane MZOS-a, (voditeljica dr.sc. A. Kudelić, Centar za eksperimentalnu arheologiju i Institut za arheologiju). U projektu je sudjelovalo 9 studenata Odsjeka za arheologiju.
• 2017. suradnica na institucijskom istraživačkom projektu Nedestruktivna istraživanja prapovijesnih naselja u Slavoniji, Sveučilište u Zagrebu (voditeljica: dr.sc. Rajna Šošić Klindžić)
• 2016. suradnica na institucijskom istraživačkom projektu Interdisciplinarna istraživanja prapovijesnih naselja u Slavoniji, Sveučilište u Zagrebu (voditeljica: dr.sc. Rajna Šošić Klindžić)
• 2014.-2016. suradnica je na bilateralnom projektu "Pottery production in prehistoric cultures, with emphasis on Halstadt culture, of Croatian and Austrian Danube Region“ (bilateralni projekt Hrvatska-Austrija, voditeljica s hrvatske strane dr. sc. Marta Mileusnić – Rudarsko-geološko-naftni fakultet, s austrijske dr.sc. Karin Wriessnig - Universität für Bodenkultur Wien)
• 2015.–2016. članica radne skupine na projektu Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada (voditelj doc. dr. sc. Dragan Bagić.), Europski socijalni fond (ESF).
• 2014. –Sveučilište u Zagrebu - istraživačke djelatnosti - interdisciplinarno područje „Potencijalne sirovine u prapovijesnom lončarstvu, studija slučaja: tel Damića gradina“ (voditeljica dr.sc. Marta Mileusnić, Rudarsko-geološko-naftni Fakultet u Zagrebu)
• 2013.-2014. suradnica je i koorganizatorica projekta „Eksperimentalnom arheologijom do tehnologije proizvodnje keramičkih posuda u prapovijesti“ zajedno s Centrom za eksperimentalnu arheologiju u sklopu koje se tijekom cijele akad. god. 2013./2014. odvijala radionica za studente Odsjeka za arheologiju (projekt je potpomognut sredstvima MZOS-a u sklopu programa za popularizaciju znanosti)
• 2005.-2014. godine zaposlena je na projektu MZOS „Vučedolska kultura na tlu Hrvatske“, voditelj dr.sc. Aleksandra Durmana
• 2005.-2014. suradnica je na projektu MZOS „Rimski vojni logori u Hrvatskoj-Tilurij“ voditeljice dr.sc. Mirjane Sanader.
Glavna je urednica izdanja Proceedings from the conference Methodology and Archaeometry.
Organizatorica je međunarodnog znanstvenog skupa „;Methodology and Archaeometry“ koji se od 2013. održava na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/).
Članica je Hrvatskog arheološkog društva (HAD), Centra za eksperimentalnu arheologiju (CEXA) i Europske asocijacije arheologa (EAA).