Naziv
Švedski jezik 1
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavistiku
ECTS
5
Šifra
266006
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje početnih znanja na više jezičnih razina; razvijanje sposobnosti aktiviranja kompetencije u drugim jezicima radi bržeg učenja švedskog; upoznavanje s manjim brojem specifičnih obilježja švedske kulture. Ovladavanje jezikom na razini A1.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, upoznavanje s glavnom literaturom. Tema: Predstavljanje / Pregled osobnih zamjenica u subjektnom obliku i njihova uporaba. Prezent.
 2. Teme: Abeceda i izgovor. Dugi i kratki vokali. Predstavljanje (nastavak). / Imenice u jednini, članovi i (ne)određenost. 'Kortsvar' (forma kratkih odgovora)
 3. Teme: Brojevi i sati, osnovni opis dana I. / Genitiv, imperativ. Usustavljivanje dosad usvojene gramatike.
 4. Teme: Brojevi i sati, osnovni opis dana II. / Sintaksa švedske rečenice, deklinacija imenica (neodređeni i određeni oblik množine).
 5. Teme: Osnovne namirnice i kupovina I. Brojevi (nastavak). Izgovor složenica. / Prošlo vrijeme ‘preteritum’ I, objektni oblik osobnih zamjenica ('objektsform')
 6. Teme: Osnovne namirnice i kupovina II. / Prošlo vrijeme ‘preteritum’ II
 7. Teme: Slobodno vrijeme i kultura I. Dani u tjednu i planiranje I. / Kolokvij.
 8. Teme: Slobodno vrijeme i kultura II. Kolokvij. / ‘Presens perfekt’ (uz ‘supinum’, tzv. "treći oblik" glagola).
 9. Teme: Obitelj i rodbina. / Razlika upotrebe preterituma i presens perfekta.
 10. Teme: Zanimanja. Tekst o Alfredu Nobelu, diktat ('Nobeldagen'). / Izražavanje budućnosti prezentom i sa 'ska'.
 11. Teme: Odjeća i boje. Blagdan Sv. Lucije / Uvježbavanje svih dosad obrađenih glagolskih vremena i načina
 12. Teme: Svakodnevni jezik u upotrebi – u trgovini. / Komparacija pridjeva.
 13. Teme: Turizam, meteorološke prilike. Datumi i planiranje. / ‘Rumsadverb’ - priložne oznake za iskazivanje prostornih odnosa, tzv. "position" i "destination".
 14. Teme: Komunikacije. Opis puta. Naglasak švedskih dvočlanih glagola / Neodređena zamjenica 'man' i njezin objektni oblik.
 15. Sažetak kolegija, ponavljanje i priprema za ispit/kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Student / studentica će ispravno komunicirati, usmeno i pismeno, na standardnom švedskom jeziku na razini A1 po Zajedničkom europskom okviru za jezike;
 2. ostvariti jednostavnu svakodnevnu komunikaciju s izvornim govornikom u govoru i pismu;
 3. usvojiti osnovna pravila izgovora i pisanja, gramatike i osnovni leksik;
 4. čitati s razumijevanjem jednostavne udžbeničke i druge didaktički prilagođene tekstove na razini A1.
Metode podučavanja
Usmene i pismene vježbe, samostalni rad, rad u paru, rad u grupama, mentorski rad, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit. Pismeni ispit se sastoji od dva dijela – pismenoga ispita iz lektorskoga dijela nastave te ispita iz gramatičkih vježbi. Završna ocjena za ovaj kolegij odražava četiri komponente: aktivno sudjelovanje i pripremu za vježbe, rezultat pismenih provjera znanja i rezultat na usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Levy Scherrer, P. – Lindemalm, K. (2023). Rivstart A1 + A2. Stockholm : Natur&Kultur (udžbenik+vježbenica+online zadaci)
 2. Fasth, C. – Kanemark, A. (1996). Form i fokus, Övningsbok i svensk grammatik. Del A. Lund : Folkuniversitetets förlag
 3. Lexin, hrvatsko-švedsko-hrvatski rječnik (https://lexin.nada.kth.se/lexin/)
 4. standardni dvojezični rječnici
Dopunska literatura
 1. Hellström, G. (2020). Första övningsboken i svensk grammatik. Stockholm : Sanoma Utbildning
 2. Nyborg, R. – Petterson, N.O. (2001). Svenska utifrån. Stockholm : Svenska Institutet
 3. Olsson, A. (2009). Svenska 123 - grundpaket i svenska som andraspråk. Västerås : Utbildningsstaden

Obavezan predmet na studijima
Novi i reformirani studiji
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar