Naziv
Švedski jezik 2
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavistiku
ECTS
5
Šifra
266010
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za polaganje kolegija se moraju

Cilj
Visok stupanj primjene prethodno stečenih znanja, jezična nadogradnja u percepciji i produkciji do razine A2; dovršena obrada osnovne švedske gramatike.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Tema: Švedska, geografija i specifičnosti I / Kratko ponavljanje gramatike, (ne)određene imenske fraze
 2. Tema: Švedska, geografija i specifičnosti II / Komparacija pridjeva i priloga.
 3. Tema: Osnovni računalni nazivi i pripadajuće tipične fraze, upoznavanje na internetu / Prezent particip.
 4. Tema: Namirnice / Iskazivanje budućnosti ('framtid').
 5. Tema: Zanimanja. Uskrs i uskrsni običaji u Švedskoj / Poredak riječi u rečenici i relativne rečenice.
 6. Tema: Proljeće / Veznici nezavisne i zavisne rečenice I.
 7. Tema: Na selu / Veznici i nezavisne i zavisne rečenice II. Neupravni govor i slaganje vremena.
 8. Tema: Bonton / Kolokvij.
 9. Tema: Kolokvij / Uvjetne rečenice, kondicional sadašnji i prošli (‘konditionalis I och II').
 10. Tema: Klima / Isticanje dijelova rečenice ('emfatisk omskrivning').
 11. Tema: „Tipični Šveđanin“ / Zamjenica ‘man’ i povratno-posvojne zamjenice.
 12. Tema: Švedski obrazovni sustav / Deponentni i recipročni glagoli. Glagolski oblik ‘s-pasiv’ I.
 13. Tema: Stanovanje u Švedskoj / Glagolski oblik ‘s-pasiv’ II. Pasiv s perfekt participom.
 14. Tema: Švedska 'fika' Telefonski razgovori / Perfekt particip. Priložne oznake vremena.
 15. Sažetak kolegija, ponavljanje i priprema za ispit/kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Studenti će sudjelovati u razgovoru na švedskom jeziku o općim temama obrađenima na kolegiju;
 2. koristeći standardnu varijantu švedskoga jezika, ostvariti jednostavnu svakodnevnu komunikaciju s izvornim govornikom u govoru i pismu;
 3. osim udžbeničkih, razumjeti didaktički prilagođene autentične, nenastavne tekstove na švedskom na razini A1/A2;
 4. razumjeti audiozapise prilagođenog leksika i prirodne brzine govora;
 5. samostalno i vođeno čitati dulje tekstove zahtjevnijega vokabulara;
 6. napisati tekst srednje duljine na poznatu temu na švedskom.
Metode podučavanja
Usmene i pismene vježbe, rad u paru, rad u grupama, samostalni rad.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit. Pismeni ispit se sastoji od dva zasebna dijela i ocjene – jezičnih i gramatičkih vježbi. Završna ocjena za ovaj kolegij odražava sljedeće komponente: aktivno sudjelovanje i pripremu za vježbe, predavanje pismenih zadaća, rezultat pismenih provjera znanja te rezultat na usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Levy Scherrer, P. – Lindemalm, K. (2023). Rivstart A1 + A2. Stockholm : Natur&Kultur (udžbenik+vježbenica+online zadaci)
 2. Fasth, C. – Kannermark, A. (1996). Form i fokus A. Lund : Folkuniversitetets förlag
 3. Hinchliffe, I. – Holmes, P. (2003). Swedish : a comprehensive grammar. London : Routledge
 4. Lexin, hrvatsko-švedsko-hrvatski rječnik (https://lexin.nada.kth.se/lexin/)
 5. standardni dvojezični rječnici
Dopunska literatura
 1. 8sidor.se
 2. Hellström, G. (2020). Första övningsboken i svensk grammatik. Stockholm : Sanoma Utbildning
 3. Nyborg, R. – Petterson, N.O. (2001). Svenska utifrån. Stockholm : Svenska Institutet
 4. Olsson, A. (2009). Svenska 123 - grundpaket i svenska som andraspråk. Västerås : Utbildningsstaden

Obavezan predmet na studijima
Novi i reformirani studiji
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar