Naziv
Brazilska književnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
4
Šifra
184268
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
kolegij pruža pregled brazilske književnosti od XVI. stoljeća do danas, koji bi studentima trebao omogućiti uočavanje specifičnosti ove književnosti u kontekstu svjetske književnosti te olakšati snalaženje u proučavanju brazilske književnosti.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s programom kolegija: literatura, metode rada te kratak uvod u proučavanje brazilske književnosti.
 2. Uvod u proučavanje brazilske književnosti. Rad na tekstovima iz suvremene brazilske književnosti.
 3. Počeci brazilske književnosti. Kolonijalna književnost. Quinhentismo. Informativna književnost. Pêro Vaz de Caminha. Pero Gândavo. Jezuitska književnost. José de Anchieta.
 4. Barok. Antônio Vieira. Barokni pjesnici. Gregório de Matos. Arkadizam i prosvjetiteljstvo.
 5. Romantizam. Stvaranje vlastitog kulturnog identiteta. José de Alencar. Indianismo. Čitanje i analiza priča.
 6. Romantizam (poezija): Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves.
 7. Realizam. Machado de Assis. Teoria do conto. Čitanje i analiza priče "Pai contra mãe".
 8. Naturalizam. Panasianismo.
 9. Modernizam. Semana de Arte Moderna (1922). Antropofagia.
 10. Poesia: Oswald de Andrade, Manuel Bandeira.
 11. Carlos Drummond de Andrade. Analiza pjesama C. D. de Andradea.
 12. Proza: Mário de Andrade: Macunaíma. Guimarães Rosa: književni stil i analiza ulomaka iz romana "Grande sertão: veredas".
 13. Clarice Lispector. Intimistička proza. Analiza priče "Amor".
 14. Suvremeno pjesništvo: concretismo. Čitanje i analiza pjesama.
 15. Suvremena brazilska književnost. Novi pisci. Geração 00. Obavijesti o ispitu.

Ishodi učenja
 1. prepoznati i izdvojiti specifičnosti brazilske književnosti u kontekstu svjetske književnosti.
 2. usporediti i komentirati kulturne i književne pojavnosti unutar brazilske književnosti.
 3. sažeti i protumačiti smisao odabranih književnih djela iz brazilske književnosti.
 4. primijeniti naučenu književno-kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno-stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela brazilske književnosti.
 5. izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književno-povijesnih razdoblja, književno-stilskih formacija i društveno-povijesnog konteksta u razvoju brazilske književnosti.
 6. identificirati i upotrijebiti osnovne motive i književno-kritičke pojmove nužne za analizu djela iz brazilske književnosti.
 7. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostma iz brazilske književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst i povezati ih s književnošću i kulturom zemalja portugalskog govornog područja.
Metode podučavanja
Predavanja uz ppt prezentacije te audio i video sadržaje. Izlaganja seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
studenti imaju mogućnost izrade pismenog seminarskog rada kojeg zatim izlažu na satu – temu i literaturu koju koriste za njihovu izradu predlaže nastavnik (u skladu s potrebama nastavne jedinice); završni usmeni ispit (ispituje se gradivo obrađeno na satu, potkrepljeno uvidom u odabrane dijelove osnovne literature). Uvjet za polaganje ispita je odslušana nastava.

Obavezna literatura
 1. CANDIDO, A. Iniciação à literatura brasileira. São Paulo: Humanitas: FFLCH - USP, 1998.
 2. TALAN, N. Povijest brazilske književnosti. Zagreb: Školska knjiga, 2008.
Dopunska literatura
 1. BOSI, A. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Editora Cultrix, 1994.
 2. PRADO COELHO, Jacinto do. Dicionário de literatura: literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura galega, estilística literária.
 3. RIBEIRO, Maria Aparecida. Literatura brasileira. Lisboa: Universidade Aberta, 1994.
 4. MASSAUD, Moisés. História da literatura brasileira. São Paulo : Editora Cultrix.
 5. SODRÉ, Nelson Werneck. História da Literatura Brasileira. 10 ed. Rio de Janeiro: Graphia, 2002.
 6. PICCHIO, Luciana Stegnano. História da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997.
 7. CANDIDO, A. Formação da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Itatiaia, 1997.
 8. CANDIDO, A. O romantismo no Brasil. Humanitas. São Paulo: Humanitas: FFLCH – USP, 2004
 9. BOSI, Alfredo: Dialética da colonização. („Anchieta ou As flechas opostas do sagrado“ p. 64-93)
 10. CASTELLO, José Aderaldo. A literatura brasileira: origens e unidade: 1500-1960. São Paulo: Edusp, 1999. 2. v.
 11. ECHEVARRÍA, Roberto González; Pupo-Walker, Enrique. The Cambridge history of Latin American literature. Vol. 3, Brazilian literature. 1996, Cambridge University Press.
 12. TALAN, N. Dva i pol stoljeća brazilskog romana // Književna smotra. 118 (2000)

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar