Naziv
Osnove klasične arheologije 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
51092
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
prikazati i objasniti temeljna područja klasične arheologije; objasniti temeljne pojmove i metode klasične arheologije; pokazati osnovne spoznaje koje su do danas stvorene u toj grani arheologije.
Sadržaj
 1. Uvod u podjelu i područja klasične arheologije
 2. Grčka arhitektura 1
 3. Grčka arhitektura 2
 4. Helenistička arhitektura
 5. Rimska arhitektura
 6. Grčka skulptura 1
 7. Grčka skulptura 2
 8. Helenistička skulptura
 9. Rimska skulptura
 10. Grčko slikarstvo
 11. Helenističko slikarstvo
 12. Rimsko slikarstvo
 13. Umjetnički obrt: toreutika
 14. Umjetnički obrt: zlatarstvo
 15. Umjetnički obrt: gliptika

Ishodi učenja
 1. objasniti, prepoznati i razlikovati osnovna područja klasične arheologije (arhitekturu, skulpturu, slikarstvo i umjetnički obrt)
 2. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst antičkog svijeta
 3. pokazati i protumačiti temeljne znanstvene spoznaje pojedinih područja klasične arheologije
 4. pokazati i objasniti ikonografske teme klasične arheologije (atribute, mitološki kontekst)
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije.
Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Gizela Richter, A Handbook of Greek Art, Phaidon, London, 1980.
 2. Martin Henig ur., A Handbook of Roman Art, Phaidon, London, 1983
Dopunska literatura
 1. R. M. Cook, Greek Art, Penguin, Harmondsworth, 1972.
 2. Nigel Spivey, Greek Art, Phaidon, London, 1997.
 3. J. M. C. Toynbee, The Art of the Romans, Thames & Hudson, London, 1965.
 4. Donald Strong, Roman Art, Yale University Press, New Haven and London, 1988.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar