Naziv
Ovisnosna gramatika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
118142
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Stjecanje kompetencija u izradi i označavanju računalnih resursa za hrvatski jezik. Posebna se pozornost pridaje sintaktički označenim korpusima (banke stabala) i rječnicima odnosno leksikonima valentnosti glagola. Primjena usvojenog znanja na izradu i označavanje računalnih resursa hrvatskoga jezika.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij; temeljni pojmovi: gramatika, sintaksa, ovisnosna (zavisnosna, dependencijalna) gramatika, ovisnosna sintaksa
 2. Uvod u ovisnosnu gramatiku, podrijetlo, razvoj, glavni predstavnici, specifičnosti ovisnosnih gramatičkih modela
 3. Uvod u europski i američki strukturalizam, generativno-transformacijska gramatika, suvremeni sintaktički modeli – temeljni pojmovi i osnovne postavke
 4. Tesnière – ovisnosna sintaksa, valentnost, junkcija, translacija
 5. Teorija valentnosti – logička, semantička, morfosintaktička razina
 6. Banke stabala
 7. Rječnici i leksikoni valentnosti glagola
 8. Kolokvij 1
 9. Alati za označavanje jezičnih resursa – DG Annotator
 10. Alati za označavanje jezičnih resursa – WebAnno
 11. Ovisnosno označavanje hrvatskoga jezika – PDT (Prague Dependency Treebank) pristup
 12. Ovisnosno označavanje hrvatskoga jezika – UD (Universal Dependencies) pristup
 13. Semantičke uloge za hrvatski jezik – označavanje u ovisnosnome pristupu
 14. Višerječni izrazi (MWE) u ovisnosnome pristupu
 15. Kolokvij 2

Ishodi učenja
 1. Primjena usvojenog znanja na izradu i označavanje računalnih resursa hrvatskoga jezika na sintaktičkoj razini.
 2. Procjena primjenljivost pojedinih računalnolingvističkih metoda pri obradbi jezične građe.
 3. Analiza jezične građe odabranom računalnolingvističkom metodom temeljenom na pravilima i podacima.
 4. Samostalno organiziranje temeljnih analitičkih postupaka.
 5. Samostalno zaključivanje o odnosima među jezičnim elementima na temelju istraživanja.
Metode podučavanja
predavanja, seminari
Metode ocjenjivanja
dva kolokvija tijekom semestra, pismeni ispit nakon odslušanog kolegija

Obavezna literatura
 1. Dependency and Valency An International Handbook of Contemporary Research - 1. dio
 2. Dependency and Valency An International Handbook of Contemporary Research - 2. dio
Dopunska literatura
 1. Universal Dependency Relations (https://universaldependencies.org/u/dep/)

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar