Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
četvrtak, 11:00-12:00
Soba
B323
Telefon
4092-063
E-mail
ksojat@ffzg.hr

Krešimir Šojat je docent na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. do 2005. radi u Zavodu za lingvistiku Filozofskog fakulteta kao znanstveni novak i istraživač na znanstvenim projektima. 2005. godine zaposlen je na Odsjeku za lingvistiku kao asistent. Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja jezikoslovlja stekao je 2008. U zvanje docenta izabran je 2011. Kao istraživač sudjelovao je na nekoliko nacionalnih i europskih projekata.

Razdoblje Naziv Uloga
2023 - 2030 ŠKOLARAC Tragovi u riječima: Promjene u jeziku - usporedna analiza upotrebe materinskoga jezika osnovnoškolaca u Hrvatskoj Suradnik
2021 - 2023 NLTP - National Language Technologies Portal Suradnik
2019 - 2020 Prevoditelj za predsjedanje Vijećem EU-a Suradnik
2018 - 2021 MARCELL - Multilingual Resources for CEF.AT in the legal domain Suradnik
2017 - 2022 Obrada prirodnog jezika u domeni zdravstva
2012 - 2014 XLIKE: Cross-lingual Knowledge Extraction Suradnik
2011 - 2013 CESAR: Central and South-east European Resources Suradnik
2010 - 2012 ACCURAT: Analysis and evaluation of Comparable Corpora for Under Resourced Areas of machine Translation Suradnik
2010 - 2012 LETSMT!: Platform for Online Sharing of Training Data and Building User Tailored Machine Translation Suradnik

Ključni istraživački interes
  • Morfologija
  • Sintaksa
  • Računalna lingvistika
  • Jezični resursi
  • Korpusna lingvistika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • CLARIN (član odbora)
  • Hrvatsko društvo za jezične tehnologije (HDJT) (Član)
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (Član)
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2020. 14th International Conference NOOJ 2020, Sveučilište u Zagrebu (-, -)