Naziv
Pedagogija
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS
4
Šifra
132342
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s osnovama pedagogije kao znanosti, njezino utemeljenje i teorijski okviri. Kolegij nudi cjelovit uvid u pedagogijsku znanost kao osnovicu za izučavanje ostalih disciplina u okviru studija.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija. Predstavljanje predviđenog načina rada. Prikaz ispitne literature te načina određivanja konačne ocjene u kolegiju.
 2. Pedagogija i njezin predmet istraživanja
 3. Sustav pedagogijskih znanosti
 4. Temelji odgoja i antropološke pretpostavke odgoja
 5. Odgojni ideal
 6. Osnovni pedagoški procesi – odgoj
 7. Osnovni pedagoški procesi – obrazovanje
 8. Osnovni pedagoški procesi – naobrazba
 9. Suvremeno društvo i odgoj
 10. Pedagoški pojmovi, terminologija i terminološke raznolikosti
 11. Teorija kurikuluma - nacionalni i školski kurikulum
 12. Objektivističko – pozitivistički pristup i subjektivističko – emancipacijski pristup
 13. Pedagogijska hermeneutika
 14. Pedagogija i komplementarne znanosti
 15. Pedagogija kao integrativna znanost

Ishodi učenja
 1. Definirati pedagogiju kao znanost i staviti pedagogiju u odnos sa srodnim znanostima.
 2. Analizirati različite pedagogijske teorije i diskurse.
 3. Ustanoviti sličnosti i razlike među pedagogijskim teorijama i diskursima.
 4. Izdvojiti, analizirati i prezentirati osnovne karakteristike pojedinih segmenata formalnoga sustava odgoja i obrazovanja
Metode podučavanja
Metoda predavanja, seminari i radionice, vježbe, samostalni zadaci i mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se pohađanje nastave, seminarski rad, kritički osvrt i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Gisecke, H. (1993), Uvod u pedagogiju. Educa, Zagreb.
 2. Mušanović, M: Lukaš, M. (2011), Osnove pedagogije. Hrvatsko futurološko društvo, Rijeka.
 3. Matijević M., Bilić V. Opić, S. (2016), Pedagogija, Školska knjiga, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Mijatović, A. (ur.) (1998), Osnove suvremene pedagogije, HPKZ, Zagreb
 2. König, E.&Zedler, P. (1998), Teorije znanosti o odgoju, Educa Zagreb.
 3. Mijatović, A. (2000), Leksikon temeljnih pedagogijskih pojmova, EDIP, Zagreb

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar