Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
pon 10-12
Soba
C-205
Telefon
6120-169
E-mail
scitkovi@ffzg.hr

Sandra Car (rođ. Citković) rođena je 20. srpnja 1978. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Požegi. Diplomirala je pedagogiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Zagreb (2001.) obranivši diplomski rad na temu Slobodno vrijeme adolescenata, pod mentorstvom prof. dr. sc. Vlatka Previšića. Nakon završenog studija zapošljava se kao stručni suradnik u Odjelu za djecu i mlade tadašnjeg Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži (kasnije Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti). Istovremeno obnaša funkciju tajnice Povjerenstva Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih (2002.-2004.). Nakon odrađenog pripravničkog staža polaže Državni stručni ispit (2004.). U razdoblju od 2004.-2005. odlazi na usavršavnje engleskog jezika u Cambridge, Velika Britanija gdje stjeće međunarodno priznatu diplomu CAE. Po povratku se zapošljava kao stručni suradnik - pedagog u tri gradska dječja vrtića u Zagrebu (poslovi na određeno vrijeme u ukupnom trajanju od godinu dana). Godine 2006. zapošljava se kao znanstveni novak na projektu Metodologija i struktura nacionalnog kurikuluma te potom na projektu Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi (od 2007.), oba pod vodstvom profesora Vlatka Previšića na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Zagreb. Registrirana je kao znanstveni istraživač pod MB 291503. Iste godine (2006.) upisuje poslijediplomski doktorski studij pedagogije. Doktorski rad pod naslovom Uloga društvenih mreža u vršnjačkim odnosima adolescenata i mentorstvom prof. dr. sc. Vlatka Previšića obranila je 27. veljače 2014. godine i stekla zvanje doktora društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija. U statusu postdoktoranda (ožujak 2014.-rujan 2017.) sudjeluje u provedbi dvaju znanstveno-istraživačkih projekata: Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu, 2015.) i Obrazovanje na manjinskim jezicima, interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu, 2016.), pod vodstvom prof. dr. sc. Nevena Hrvatića. Također sudjeluje u provedbi projekta Participacija djece u RH: analiza stanja (Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015./2016.), pod vodstvom doc. dr. sc. Ivane Jeđud Borić. U statusu je docenta od listopada 2017. godine. Na Odsjeku za pedagogiju radi u nastavi preddiplomskog i diplomskog studija na kolegijima Pedagogija adolescencije, Alternativne pedagoške ideje i škole te Osnove socijalne pedagogije. Priprema znanstvene i stručne radove iz područja socijalne pedagogije, pedagogije adolescencije i medijske pedagogije. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te radi kao stručni suradnik na projektima Ministarstva socijalne politike i mladih. Od 2008.-2009. sudjeluje na projektu 'Media Literacy Based on Human Rights' u organizaciji Vijeća Europe. Završila dvogodišnje stručno usavršavanje iz Montessori pedagogije u organizaciji Montessori – Vereinigung Steiermark KPH Graz i Instituta za Montessori pedagogiju Zagreb (2015.). Aktivno se služi engleskim jezikom.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=291503