Naziv
Politička povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
5
Šifra
117697
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Ovaj kolegij propituje temeljnu problematiku političke povijesti hrvatskoga ranog novovjekovlja u regionalnim europskim kontekstima. Uvodni dio kolegija čini rasprava o pitanjima konceptualne naravi o europskoj i hrvatskoj političkoj povijesti s težištem na teorijskim, metodskim i istraživačkim inovacijama u socijalno, kulturno i antropološki orijentiranoj političkoj povijesti. Težište rada na predavanjima i na seminaru će biti na fenomenima političkoga na imperijalnim višegraničjima (Habsburška Monarhija, Mletačka Republika, Osmansko Carstvo) te konstituiranja protomodernih političkih struktura, obrazaca i praksi u sučeljenim političkim zajednicama, odnosno, državama. Imajući na umu velike razlike u poimanju politike, sinkronijski i dijakronijski, a nerijetko i ništa manje unutar obzorja pojedinih imperijalnih sila, seminar će biti orijentiran prema «case-studies», s ciljem da se studenti podrobnije upoznaju s modalitetima političke legitimacije, simboličko-ideologijskim te praktičnim aspektima fenomena političkoga na imperijalnim višegraničjima, uvijek vodeći računa o uspoređivanju fenomena hrvatske političke baštine s onima u «susjedstvima».
Sadržaj
 1. Uvod I.: povijest političkih fenomena ranoga novog vijeka u europskom 19. i 20. stoljeću: tradicije i inovacijski trendovi
 2. Uvod II.: povijest političkih fenomena ranoga novog vijeka u hrvatskom 19. i 20. stoljeću: tradicije i inovacijski trendovi
 3. Politička kultura i prakse hrvatske renesanse
 4. Politička kultura i prakse hrvatskog baroka
 5. Politička kultura i prakse hrvatskog prosvjetiteljstva
 6. Politička kultura austrijskih Habsbrugovaca u ranom novom vijeku
 7. Politička kultura i prakse katoličke obnove u Srednjoistočnoj i Jugoistočnoj Europi
 8. Ugarska politička kultura i prakse
 9. Politička kultura i prakse Mletačke Republike
 10. Politička kultura i prakse Osmanskog Carstva
 11. Srpska politička kultura i prakse
 12. Slovenska politička kultura i prakse
 13. Fenomeni političkoga između konfesionalizacije i sekularizacije
 14. Problemi komparativne historije političke kulture u Srednjoistočnoj i Jugoistočnoj Europi
 15. Zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. Objasniti povijesne fenomene u komparativnohistorijskoj perspektivi
 2. Oblikovati argumente o političkoj povijesti pomoću različitih izvora i dokaza
 3. Voditi diskusiju i/ili sudjelovati u njoj potičući dubinsko promišljanje o temi
 4. Objasniti i ocijeniti značaj proučavanih fenomena u širem povijesnom kontekstu
 5. Komparativno vrednovati kompleksnu prirodu hrvatske zbilje na razmeđu triju imperija
Metode podučavanja
Problemska predavanja s interaktivnom komunikacijom profesor-studenti, rad s izvorima, pisanje kratkih eseja te izradba kratkih power-point prezentacija; izradba problemskih bibliografija (uključujući izvore s interneta), uvježbavanje umijeća postavljanja istraživačkog pitanja i problemske interpretacije fenomena političke povijesti.
Metode ocjenjivanja
Pismena i usmena provjera znanja

Obavezna literatura
 1. Diehl, Charles. Mletačka Republika. Zagreb, 2006.
 2. Hanák, Péter. Povijest Mađarske. Zagreb, 1995., str. 63-109.
 3. Inaldžik, Halil. Osmansko Carstvo. Klasično doba 1300-1600. Zagreb, 2002.
 4. Noël, Jean François. Sveto Rimsko Carstvo. Zagreb, 1998., str. 45-100.
 5. Procacci, Giuliano. Povijest Talijana. Zagreb, 1996., str. 65-181.
 6. Zöllner, Erich – Schüssel, Therese. Povijest Austrije. Zagreb, 1997., 101-219.
Dopunska literatura
 1. Burke, Peter. «History of Events and the Revival of the Narrative», u: Burke, Peter (ur.). New Perspectives on Historical Writing. The Pennsylvania State University Press, 1991., str. 233-24.
 2. Ćirković, Sima. The Serbs. Blackwell, 2004, 111-175.
 3. Goffman, Daniel. The Ottoman Empire and Early Modern Europe. Cambridge University Press, 2002.
 4. Matuz, Josef. Osmansko Carstvo. Zagreb, 1992., str. 37-129.
 5. Roksandić, Drago. Uvod u komparativnu historiju. Zagreb, 2004.
 6. Štih, Peter - Simoniti, Vasko. Slovenska povijest do prosvjetiteljstva. Zagreb, 2004.
 7. Tuck, Richard. «History of Political Thought», u: Burke, Peter (ur.). New Perspectives on Historical Writing. The Pennsylvania State University Press, 1991., str. 193-205.
 8. Živković, Dragoje. Istorija crnogorskog naroda. II., Cetinje, 1992., (ćir.)

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar