Naziv
Povijest i paradigme američkih studija 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
6
Šifra
124212
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje studenata s povijesnim razvojem discipline američkih studija u zadnjih nekoliko desetljeća. Gradivo se tematski i koncepcijski nadovezuje na kolegij u zimskome semestru, Povijest i paradigme američkih studija 1. Prepoznavanje metoda i teorija unutar discipline i mogućnosti njihove primjene u znanstvenome i istraživačkome radu.
Sadržaj
 1. Uspostavljanje i pozicioniranje polja "novih američkih studija". Disciplinarne premise i glavni teorijski pojmovi. (Pease, Fluck, L. Marx)
 2. Ideologija i čitanje američkih književno-kulturnih artefakata u 1980-ima. (Bercovitch i Jehlen)
 3. Ideologija i čitanje američkih književno-kulturnih artefakata u 1980-ima. (Fisher)
 4. Kraj Hladnoga rata i vanjsko i unutrašnje repozicioniranje discipline; novo "imaginarno polje discipline". (Pease)
 5. Kraj Hladnoga rata i vanjsko i unutrašnje repozicioniranje discipline; novo "imaginarno polje discipline". (Rowe)
 6. Kraj Hladnoga rata i vanjsko i unutrašnje repozicioniranje discipline; novo "imaginarno polje discipline". (Kaplan)
 7. 1. kolokvij.
 8. Uokvirivanje transnacionalnog zaokreta. (Radway)
 9. Uokvirivanje transnacionalnog zaokreta. (Porter)
 10. Uokvirivanje transnacionalnog zaokreta. (Elliott, Lauter)
 11. Razdoblje nakon 11. rujna i novo stanje discipline. (Aravamudan)
 12. Razdoblje nakon 11. rujna i novo stanje discipline. (Pease)
 13. Razdoblje nakon 11. rujna i novo stanje discipline. (Kaplan)
 14. Internacionalni američki studiji. (Chenetier, Kennedy)
 15. Evaluacija. Drugi kolokvij.

Ishodi učenja
 1. interdisciplinarno pristupati rješavanju problemâ iz područja upisanog diplomskog studija u novim situacijama
 2. objasniti društveno-povijesne obrasce SAD-a
 3. prepoznati i klasificirati specifičnosti odabranih književnih korpusa i pripadnih književnostilskih formacija Sjedinjenih Američkih Država
 4. usporediti i kritički prosuđivati o književnim i društvenim pojavnostima SAD-a
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski tip rada. Čitanje, analiza i rasprava o pročitanim tekstovima. Usmena izlaganja studenata. Samostalne pisane zadaće.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirana evaluacija (dva kolokvija; seminarski rad; aktivnost na satu (redovno pohađanje, usmena prezentacija, sudjelovanje u raspravama, pismene zadaće). Zaključna se ocjena temelji na pozitivno ocijenjenim svim segmentima rada u kolegiju.

Obavezna literatura
 1. Fluck, Winfried, Donald E. Pease, and John Carlos Rowe, eds. Re-Framing the Transnational Turn in American Studies. Hanover, NH: Dartmouth College Press, 2011. (selection)
 2. Pease, Donald, and Robyn Wiegman, eds. The Futures of American Studies. Durham and London: Duke University Press, 2002. (selection)
 3. Radway, Janice A., Kevin K. Gaines, Barry Shank, and Penny Von Eschen. American Studies: An Anthology. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. (selection)
 4. Rowe, John Carlos The Cultural Politics of the New American Studies. Ann Arbor: University of Michigan Library, 2012.Open Humanities Press.
 5. Castronovo, Russ, and Susan Gillman, eds. States of Emergency: The Object of American Studies. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2009. (selection)
Dopunska literatura
 1. Fisher, Phillip. The New American Studies. Berkeley: University of California Press, 1991. (selection)
 2. Bercovitch, Sacvan, and Myra Jehlen, eds. Ideology and Classic American Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. (selection)

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij