Naziv
Povijest recepcije romana "Bistri vitez Don Quijote od Manche" u hispanskom svijetu
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
5
Šifra
124508
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Temeljito upoznati tekst romana «Bistri vitez Don Quijote od Manche» i ukupnim djelom Miguela de Cervantesa, društvenim, kulturnim i književnim kontekstom romana, te pregledom recepcije romana u hispanskom svijetu od objavljivanja do danas. Osposobiti studente za samostalno proučavanje i produbljivanje znanja iz šireg područja kojim se kolegij bavi, u prvom redu s esejističkom literaturom početka XX. stoljeća kojoj je taj roman česta tema, te kreativnu primjenu tog znanja u širem kontekstu. Student će biti kadar samostalno provoditi istraživanje o povijesti recepcije nekog književnog djela u određenom vremenskom razdoblju u određenoj sredini.
Sadržaj
 1. Svako predavanje uključuje: slušanje predavanja, analiziranje tekstova primarne literature (paralelno s čitanjem na seminaru) i komentiranje tekstova sekundarne literature. 1. Kraj „Željeznog“ i početak Zlatnog doba: širenje tiskarstva i zamah koji ono daje novom tipu recepcije književnih djela.
 2. Književni žanrovi u Zlatnom vijeku i njihova publika.
 3. Vrste romana i njihova recepcija.
 4. «Bistri vitez Don Quijote od Manche» – roman koji ne pripada nijednoj od dotadašnjih vrsta romana; odnos romana i ostatka Cervantesova opusa.
 5. Cjelokupni opus Miguela Cervantesa u kontekstu onih rodova i vrsta kojima njegova djela pripadaju.
 6. Kompozicija i narativna struktura romana „D:Q:“; apokrifni II. dio, tzv. «Quijote de Avellaneda»; povijest izdanja «Don Quijotea» u Španjolskoj i u prijevodima u svijetu.
 7. Aspekti Cervantesova života koje je „literarizirao“, tj. iskoristio kao građu za sadržaj vlastitih književnih djela. Paradigmatičnost njegova životnog puta za dano vrijeme.
 8. Analiziranje teksta (paralelna s čitanjem na seminaru): Komentiranje romana i tekstova sekundarne literature. Na svakom satu jedan od studenata prezentira jedan od aspekata izučavanja romana.a. Struktura teksta u odnosu na književnu tradiciju: čemu analogije s viteškim romanom 70-ak godina nakon najveće čitanosti viteških romana?b. Don Quijote i Sancho Panza – dva pogleda na svijet
 9. Analiziranje teksta (paralelna s čitanjem na seminaru): Komentiranje romana i tekstova sekundarne literature. Na svakom satu jedan od studenata prezentira jedan od aspekata izučavanja romana: Prikaz španjolskog društva u romanu
 10. Analiziranje teksta (paralelna s čitanjem na seminaru): Komentiranje romana i tekstova sekundarne literature. Na svakom satu jedan od studenata prezentira jedan od aspekata izučavanja romana:a. Glavne osobine književno-jezičnog izrazab. Intertekstualnost u «Don Quijoteu»
 11. Analiziranje teksta (paralelna s čitanjem na seminaru): Komentiranje romana i tekstova sekundarne literature. Na svakom satu jedan od studenata prezentira jedan od aspekata izučavanja romana:Filozofija djela: tragovi/utjecaj i interpretacija prevladavajućih filozofsko-religioznih pogleda na svijet u tadašnjoj Španjolskoj na Cervantesa i njegovo tumačenje istih. Cervantesovo životno iskustvo, politika i gospodarsko stanje Imperija kao glavni čimbenici njegova pogleda na svijet.
 12. Analiziranje teksta (paralelna s čitanjem na seminaru): Komentiranje romana i tekstova sekundarne literature. Na svakom satu jedan od studenata prezentira jedan od aspekata izučavanja romana:Povijest recepcije «Don Quijotea». Prostor fikcionalnog teksta u kulturi Zlatnog vijeka na prijelazu iz renesanse u barok. Čitanost i tumačenje romana u poluotočnoj i prekomorskoj Španjolskoj. Vulgariziranje likova iz romana u kolonijalnim tradicijskim svečanostima.
 13. Analiziranje teksta (paralelna s čitanjem na seminaru): Komentiranje romana i tekstova sekundarne literature. Na svakom satu jedan od studenata prezentira jedan od aspekata izučavanja romana:Romantizam: novo tumačenje «Don Quijota» u okviru novog poimanja značaja književnosti u sveukupnoj kulturi jednog naroda u okviru romantizma konzervativnog predznaka. Prosudba romana od strane vodećih španjolskih književnih povjesničara i kritičara na kraju XIX. stoljeća
 14. Prosudba romana od strane vodećih španjolskih književnih povjesničara i kritičara na kraju XIX. stoljeća
 15. Analiziranje teksta (paralelno s čitanjem na seminaru): Komentiranje romana i tekstova sekundarne literature. Na svakom satu jedan od studenata prezentira jedan od aspekata izučavanja romana:a. «Don Quijote» u djelima velikana književnosti XX. stoljeća: Ortege y Gasseta, A. Castra i dr.b. «Don Quijote» kao predmet analiza i sinteza književne historiografije, književne teorije i književne kritike u okviru hispanistike – nekoliko primjera.

Ishodi učenja
 1. Bit će kadar kritički promišljati o književno-povijesnim fenomenima koji su odredili način recepcije romana kroz povijest iz različitih teorijskih perspektiva te analizirati narativni tekst u širem interdisciplinarnom kontekstu.
 2. Student će moći samostalno i odgovorno izraditi stručni rad na zadanu temu u okviru programa kolegija služeći se istraživačkim znanjima i vještinama.
 3. Moći će usmeno i pismeno argumentirati kritičko mišljenje o primarnoj i sekundarnoj literaturi, predstaviti svoje prosudbe u odgovarajućoj usmenoj i pismenoj formi te procijeniti tuđa znanja i kompetencije.
 4. Moći će samostalno pretraživati literaturu potrebnu za daljnje učenje i nadogradnju stečenog znanja o Cervantesovom djelu i razdobljima obuhvaćenima istraživanjem njegove recepcije.
 5. Student će moći analizirati i interpretirati književne tekstove u kontekstu njihova nastanka (estetski, genološki, društveni, kulturni, biografski aspekti) (1.0 ECTS)
 6. Student će moći smjestiti književno-kulturne fenomene u širi europski i svjetski kontekst te ih tako konačno evaluirati (1.0 ECTS)
 7. Student će moći kritički promišljati o književno-povijesnim fenomenima iz različitih teorijskih perspektiva te smjestiti književne studije u širi interdisciplinarni kontekst
 8. Student će moći analizirati i interpretirati roman Bistri vitez don Quijote od Manche u kontekstu njegova nastanka (estetski, genološki, društveni, kulturni, biografski aspekti) te će moći pokazati višu razinu razumijevanja i poznavanja širokog spektra metodoloških i kritičkih pristupa tom književnom tekstu.
Metode podučavanja
Izravno poučavanja na predavanjima. Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom tijekom analize i kritičkog tumačenja tekstova primarne i sekundarne literature na predavanjima i na seminaru čitanja. Samostalno učenje tijekom čitanja primarne literature, proučavanja sekundarne literature, izrade pismenog rada na zadanu temu, pripreme prezentacija, te pripremanja za polaganje pismenog ispita.
Metode ocjenjivanja
Za svako predavanje studenti moraju pripremiti odabrane tekstove sekundarne literature te ih analizirati i kritički vrednovati na satu predavanja. Moraju argumentirati svoja stajališta i komentirati ih u suradnji s ostalim studentima. Tijekom semestra moraju izraditi jedan pismeni rad na zadanu temu iz područja kojim se kolegij bavi, najčešće u obliku prikaza jednog od kritičkih tekstova o Cervantesovu romanu. Također jednom u semestru moraju u obliku prezentacije izložiti svoje znanje o jednoj od tema koje se obrađuju na kolegiju, najčešće o jednom od aspekata romana ili stvaralaštvu Miguela de Cervantesa. Na kolokviju primijeniti stečeno znanje u prikazu i analizi romana Bistri vitez Don Quijote od Manche.
Tijekom semestra ocjenjuje se i vrednuje:
1.studentovo sudjelovanje u navedenim aktivnostima na satu predavanja: analiza i kritičko vrednovanje tekstova sekundarne literature,
2.uspjeh u analizi primarne literature na kolokvijima,
3. pismena analiza i vrednovanje jednog od kritičkih tekstova sekundarne literature,
4. uspjeh u izradi prezentacije o jednom od aspekata romana ili stvaralaštvu Miguela de Cervantesa,
5. sposobnost objašnjavanja, sinteze i prikaza osnovnih znanja o Cervantesovom stvaralaštvu i recepciji romana Bistri vitez Don Quijote od Manche na pismenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Miguel de Cervantes Saavedra: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
 2. Francisco Rico (ed.). Historia y Crítica de la Literatura Espanola (Grijalbo)
 3. Ignacio Arrelano (ed.) Historia de la Literatura Espanola (Everest)
 4. Miguel de Cervantes Saavedra: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (Ed. de Florencio Sevilla y Antonio Rey Hazas). Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares, 1994. (predgovor djelu)
 5. Fernando Lázaro Carreter: Estudio preliminar a Don Quijote de la Mancha (Ed. Instituto Cervantes , Bacelona 1999)
 6. Marcel Bataillon: El erasmismo de Cervantes u Erasmo y Espana
Dopunska literatura
 1. Juan Valera: Sobre el Quijote y sobre las diferentes maneras de comentarle y juzgarle
 2. Marcelino Menéndez y Pelayo: Cultura literaria de Miguel de Cervantes u Obras completas (CSIS Madrid 1961)
 3. José Ortega y Gasset: Meditaciones del Quijote – bilo koje izdanje
 4. Américo Castro: El pensamiento de Cervantes – bilo koje izdanje
 5. Luiz Costa Lima: Ceervantes: a separaçao entrre o fictício e o ficcional u Sociedade e discurso ficcional Guanabara, Jio de Janeiro 1986
 6. Luiz Costa Lima: „The Space of Fiction and the Reception of Don Quijote in Nineteenth-Century Spain“ u: The Crisis of Insituttionalized Literature in Spain – Hispanic Issues 3, The Prisma Institute Minneapolis, 1988
 7. Edward C. Riley: Teoría de la Novela en Cervantes, Taurus, Madrid 1989.

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij