Naziv
Povijest španjolskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
5
Šifra
124509
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznavanje s razvojnim putem španjolskog jezika, od iberskih specifičnosti vulgarnog latinskog do modernog književnog jezika. Razvijanje svijesti, na temelju analiziranja starih tekstova, o povijesnom nastanku današnjih oblika, o lingvističkim i izvanlingvističkim uzrocima razvoja španjolskog jezika, te o specifičnostima španjolskog jezika u odnosu na ostale romanske jezike i dijalekte.
Sadržaj
 1. El contexto histórico
 2. Los germanos
 3. La influencia árabe
 4. El primitivo romance hispánico. Reinos cristianos
 5. Los primitivos dialectos
 6. El español arcaico. Los siglos XIII y XIV
 7. El siglo XV – transición del español medieval al clásico
 8. Siglo de oro
 9. El español moderno
 10. El judeo-español
 11. El español de América
 12. Resumen – Fonología
 13. Resumen – Morfosintaxis
 14. Resumen – Léxico
 15. El español en la Romania

Ishodi učenja
 1. Studenti će razumjeti povijesne okvire i okolnosti nastanka španjolskog jezika
 2. Studenti će moći analizirati promjene unutar vulgarnog latinskog koje su rezultirale oblicima u španjolskom jeziku
 3. Studenti će ovladati razvojem fonetskih, morfosintaktičkih i leksičkih specifičnosti španjolskog jezika, te razumjeti važnost utjecaja supstrata i superstrata
 4. Studenti će se upoznati s razlikama između kastiljskog dijalekta i ostalih dijalekata na Iberskom poluotoku
 5. Studenti će se upoznati sa specifičnostima sefardskog španjolskog, kao i s povijesnim razvojem američkih specifičnosti španjolskog jezika
 6. Studenti će se upoznati sa starim tekstovima i razvojem španjolske pismenosti
 7. Studenti će moći kritički prosuđivati suvremenu lingvističku literaturu
 8. Studenti će razviti kognitivne kompetencije
 9. Studenti će sudjelovati u istraživačkim projektima u području lingvistike i srodnih disciplina, s osobitim osvrtom na španjolski jezik
 10. Studenti će se razviti u obrazovane osobe, sposobne samostalno promišljati, doći do informacije i upotrijebiti je; te u dobre predavače i istraživače koji mogu svojim znanjem pridonijeti svom budućem poslu
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (objašnjavanje pojmova); poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom; samostalna izrada i izlaganje seminarskog rada.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Alvar, Manuel y Pottier, Bernard (1983): Morfología histórica del español. Madrid: Gredos.
 2. Lapesa, Rafael (1981): Historia de la lengua española. Madrid: Gredos.
 3. Menéndez Pidal, Ramón (1929): Orígenes del español. Madrid: Casa Editorial Hernando.
 4. Penny, Ralph (1998): Gramática histórica del español. Barcelona: Ariel Lingüística.
 5. Resnick, Melvyn y Hammond, Robert (2011): Introducción a la historia de la lengua española. Washington: Georgetown University Press.
Dopunska literatura
 1. Abad Nebot, Francisco (2008): Historia general de la lengua española. Valencia: Tirant Lo Blanch.
 2. Lleal, Coloma (2009): Historia de la lengua española. Barcelona: Universitat de Barcelona.
 3. Rohlfs, Gehard (1960): Diferenciación léxica de las lenguas románicas. Madrid: Instituto „Miguel de Cervantes“

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij