Naziv
Prevoditelj i računalo
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
2
Šifra
163404
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje polaznika s uporabom računalnolingvističkih spoznaja u postupku prevođenja uz poseban osvrt na jezične resurse i alate te i njihovu praktičnu primjenu.
Sadržaj
 1. Primjena računalnojezičnih resursa i alata u prevođenju.
 2. Digitalno pohranjeni i pretraživi rječnici i leksičke baze podataka koji umnogome olakšavaju prevoditeljski rad, kao i računalno pretraživi korpusi koji dopuštaju uvid u jezičnu porabu kad to rječnici ne mogu u potpunosti osigurati.
 3. Paralelni korpusi i njihova uporabu koja, u konačnici, rezultira prijevodnom memorijom (translational memory).
 4. Uporaba paralelnih korpusa u razvijanju sustava za statističko i oprimjereno strojno prevođenje.
 5. Kolokvij 1
 6. Alati za pronalaženje naziva i termina u tekstovima.
 7. Pomagala za strojno potpomognuto prevođenje (machine aided translation).
 8. Upoznavanje s prevoditeljskom radnom stanicom Trados.
 9. Sustavi za strojno prevođenje (machine translation).
 10. Praktičan rad s računalno podržanim jezičnim resursima.
 11. Praktičan rad s barem jednim (komercijalnim) sustavom za strojno prevođenje.
 12. Kolokvij 2
 13. x
 14. x
 15. x

Ishodi učenja
 1. Nabrojati vrste jezičnih tehnologija i navesti njihova područja primjene;
 2. Demonstrirati specifičnosti i prednosti uporabe računala u jezikoslovlju;
 3. Razlikovati sustave za strojno prevođenje od sustava za strojno potpomognuto prevođenje;
 4. Razlikovati pojedine tipove sustava za strojno prevođenje te nabrojati prednosti i nedostatke svakoga od njih;
 5. Učinkovito se služiti jezičnih resursima i alatima pri prevođenju;
 6. Argumentirati zašto je razvitak jezičnih tehnologija neophodan za očuvanje jezične raznolikosti;
 7. Stručno komunicirati s kolegama znanstvenicima i sa širom zajednicom o problematici jezičnih tehnologija u prevođenju;
 8. samostalno formulirati zaključke o jezičnim pojavnostima temeljene na kvantitativnom supojavljivanju jezičnih jedinica
 9. samostalno formulirati zaključke o odnosima među jezičnim elementima temeljem istraživanja utemeljenih na jezičnim pravilima
 10. samostalno formulirati zaključke o odnosima među jezičnim elementima temeljem podatkovno utemeljenih empirijskih istraživanja
Metode podučavanja
Predavanje, diskusija, rad u računalnoj učionici, rješavanje zadataka.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji; bodovanje zadataka; bodovanje prisutnosti na nastavi. Studenti koji prikupe 95% i više bodova imaju pravo na upis ocjene izvrstan (5) bez polaganja ispita. U protivnome, studenti su dužni pristupiti pismenome ispitu, a ispitni se rezultat zbraja s bodovima ostvarenim tijekom semestra, te se na temelju aritmetičkog prosjeka izračunava ocjena.

Obavezna literatura
 1. Arnold et al. (2002), Machine Translation: an Introductory Guide, (http://www.essex.ac.uk/linguistics/clmt/MTbook/).
 2. Atkins, B. T. S.–Zampolli, A. (eds.) (1994) Automating the Lexicon, Oxford University Press. (odabrani članci)
 3. EAMT (European Association for Machine Translation) Archive, (http://www.eamt.org/archive)
 4. Sager, Juan C. (2000) Language Engineering and Translation, Benjamins.
 5. Tadić, Marko (2003) Jezične tehnologije i hrvatski jezik, Exlibris, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Ooi, B. Y. (1998) Computer Corpus Lexicography, EUP. (odabrana poglavlja)
 2. Sager, Juan C. (1996) A Practical Course in Terminology Processing, Benjamins.

Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij