Naziv
Češki prijevodni seminar IV
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
184180
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je kolegija da studenti kroz praktično iskustvo razvijaju i unapređuju prijevodne kompetencije, tj. analizu prijevodne situacije s obzirom na komunikacijske i funkcionalne čimbenike, analizu izvornog teksta i prepoznavanje prevodilačkih problema te primjenu odgovarajućih prijevodnih strategija i postupaka s obzirom na zahtjeve komunikacijske situacije. Sadržaj kolegija: Studenti će prevoditi autentične tekstove s češkoga na hrvatski i s hrvatskoga na češki te će se upoznati s obilježjima različitih funkcionalnih stilova u ta dva jezika. Ovladat će pritom osnovnim tehnikama prevođenja, upoznati se s različitim fazama procesa prevođenja, steći relevantno znanje o pojedinim područjima i strukama te se odgovorno koristiti izvorima znanja poput referentne literature i interneta. Težište kolegija bit će na usmenom konsekutivnom i simultanom prevođenju, pismenom i usmenom stručnom prevođenju, prepoznavanju i premošćivanju kulturoloških i civilizacijskih razlika između govornika te pripremi za prevođenje. Studenti će se okušati u praktičnim situacijama usmenog prevođenja na području uprave i prava, gospodarstva i tehnike.
Sadržaj
 1. Prevođenje autentičnih tekstova s češkoga na hrvatski i s hrvatskoga na češki
 2. Upoznavanje obilježja različitih funkcionalnih stilova u oba jezika.
 3. Ovladavanje osnovnim tehnikama prevođenja, upoznati se s različitim fazama procesa prevođenja
 4. Stjecanje relevantnog znanja o pojedinim područjima i strukama.
 5. Usmeno konsekutivno prevođenje.
 6. Usmeno simultano prevođenje.
 7. Pismeno i usmeno stručno prevođenje.
 8. Upoznavanje s alatima za prevođenje (CAT).
 9. Praktične situacije pismenog i usmenog prevođenja.

Ishodi učenja
 1. Studenti će steći prva iskustva i iskušati se u stručnom pismenom i usmenom konsekutivnom i konferencijskom prevođenju s češkog na hrvatski jezik i obrnuto.
 2. Znat će se služiti različitim rječnicima i jezičnim priručnicima.
 3. Znat će argumentirati vlastite prevoditeljske strategije i rješenja.
 4. Upoznat će osnove kompjutorski potpomognutog prevođenja (tzv. CAT alata).
Metode podučavanja
Raspored rada (prema nastavnim jedinicama): 1. Pismeno prevođenje: Upravna i pravna terminologija 2. Praktični rad: Upravna i pravna terminologija 3. Pismeno prevođenje: Poslovna komunikacija 4. Praktični rad: Poslovna komunikacija 5. Pismeno prevođenje: Tehnička terminologija 6. Praktični rad: Tehnička terminologija 7. Pismeno prevođenje: Medicinska terminologija 8. Praktični rad: Medicinska terminologija 9. Pismeno prevođenje: Turistički tekstovi i reklame 10. Praktični rad: Turistički tekstovi i reklame 11. Konsekutivno prevođenje 12. Praktični rad: Konsekutivno prevođenje 13. Konferencijsko prevođenje 14. Praktični rad: Konferencijsko prevođenje 15. Pismeno prevođenje: Kompjutorski potpomognuto prevođenje (tzv. CAT alati)
Metode ocjenjivanja
Studentske obveze: Redovito i aktivno sudjelovanje u nastavi; pripremanje domaćih zadaća prema uputama nastavnika; izrada samostalnog prijevodnog projekta, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha, 2009.
 2. Slovník české frazeologie a idiomatiky I. - III., Academia, Praha, 1983-88.
 3. A. Novosad, D. Profeta, Hrvatsko-češki rječnik; Informator, Zagreb, 1999.
 4. Příruční mluvnice češtiny, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1995.
 5. Z. Ribarova, S. Ribarova, Češka gramatika, Porfirogenet, Zagreb, 2015.
 6. J. Levý, Umění překladu, Praha, 1998.
Dopunska literatura
 1. Antologie teorie odborného překladu, Ostravská univerzita, Ostrava 2010.

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij