Naziv
Češki prijevodni seminar IV
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
184180
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je kolegija da studenti kroz praktično iskustvo razvijaju i unapređuju prijevodne kompetencije, tj. analizu prijevodne situacije s obzirom na komunikacijske i funkcionalne čimbenike, analizu izvornog teksta i prepoznavanje prevodilačkih problema te primjenu odgovarajućih prijevodnih strategija i postupaka s obzirom na zahtjeve komunikacijske situacije. Sadržaj kolegija: Studenti će prevoditi autentične tekstove s češkoga na hrvatski i s hrvatskoga na češki te će se upoznati s obilježjima različitih funkcionalnih stilova u ta dva jezika. Ovladat će pritom osnovnim tehnikama prevođenja, upoznati se s različitim fazama procesa prevođenja, steći relevantno znanje o pojedinim područjima i strukama te se odgovorno koristiti izvorima znanja poput referentne literature i interneta. Težište kolegija bit će na književnom prevođenju, pri čemu će se polaznici upoznati sa specifičnostima književnog u odnosu na druge tipove pismenog prevođenja, i to kroz samostalan prevoditeljski rad na odabranim tekstovima, a zatim i kroz analizu vlastitih prijevoda. Prilikom selekcije književnih tekstova vodit će se računa o njihovoj raznovrsnosti. Polaznici će tako prevoditi različite tipove književnih tekstova s obzirom na dijakroniju (od 19. stoljeća naovamo, s naglaskom na suvremenu književnost), klasifikaciju književnosti (tekstovi koji pripadaju svima trima književnim rodovima) i jezičnu raslojenost (dijalekti, općečeški supstandard, književni češki jezik).
Sadržaj
 1. Uvod.
 2. Specifičnosti i značajke književnog prevođenja.
 3. Interpretacija i prevođenje.
 4. Praktični rad na odabranom tekstu.
 5. Prevođenje poezije.
 6. Praktični rad na odabranom tekstu.
 7. Prevođenje drame.
 8. Praktični rad na odabranom tekstu.
 9. Prevođenje proze.
 10. Praktični rad na odabranom tekstu.
 11. Prevođenje neknjiževnog jezika. Prevođenje tekstova starijeg datuma nastanka.
 12. Praktični rad na odabranom tekstu.
 13. Prevođenje frazema, neologizama, igre riječima, vlastitih imena. Prevoditeljeve intervencije u izvorni tekst.
 14. Praktični rad na odabranom tekstu.
 15. Lektura i urednički rad. Književno tržište i mogućnosti objavljivanja književnih prijevoda. Status prevoditelja.

Ishodi učenja
 1. Studenti će razumjeti i samostalno prevoditi različite vrste tekstova s češkog na hrvatski jezik.
 2. Studenti će se služiti tiskanim i elektroničkim izvorima znanja te dolaziti do informacija potrebnih za prevođenje različitih vrsta tekstova.
 3. Studenti će objasniti vlastite prevoditeljske strategije i rješenja.
 4. Studenti će uočiti prijevodne probleme i riješiti ih odabirom primjerenih prijevodnih strategija i postupaka.
 5. Studenti će primijeniti relevantno znanje o kulturi, povijesti i međukulturnim razlikama.
Metode podučavanja
Raspored rada (prema nastavnim jedinicama): 1. Pismeno prevođenje: Upravna i pravna terminologija 2. Praktični rad: Upravna i pravna terminologija 3. Pismeno prevođenje: Poslovna komunikacija 4. Praktični rad: Poslovna komunikacija 5. Pismeno prevođenje: Tehnička terminologija 6. Praktični rad: Tehnička terminologija 7. Pismeno prevođenje: Medicinska terminologija 8. Praktični rad: Medicinska terminologija 9. Pismeno prevođenje: Turistički tekstovi i reklame 10. Praktični rad: Turistički tekstovi i reklame 11. Konsekutivno prevođenje 12. Praktični rad: Konsekutivno prevođenje 13. Konferencijsko prevođenje 14. Praktični rad: Konferencijsko prevođenje 15. Pismeno prevođenje: Kompjutorski potpomognuto prevođenje (tzv. CAT alati)
Metode ocjenjivanja
Studentske obveze: Redovito i aktivno sudjelovanje u nastavi; pripremanje domaćih zadaća prema uputama nastavnika; izrada samostalnog prijevodnog projekta, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha, 2009.
 2. Slovník české frazeologie a idiomatiky I. - III., Academia, Praha, 1983-88.
 3. A. Novosad, D. Profeta, Hrvatsko-češki rječnik; Informator, Zagreb, 1999.
 4. Příruční mluvnice češtiny, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1995.
 5. Z. Ribarova, S. Ribarova, Češka gramatika, Porfirogenet, Zagreb, 2015.
 6. J. Levý, Umění překladu, Praha, 1998.
Dopunska literatura
 1. N. Pavlović, Uvod u teorije prevođenja, Leykam International, Zagreb, 2015.
 2. U. Eco, Otprilike isto: iskustva prevođenja, Algoritam, Zagreb 2006
 3. M. Beker, „Književnost u prijevodu“. U: Uvod u komparativnu književnost, Školska knjiga, Zagreb 1995, str. 127-148.

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij