Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Češki jezik i književnost, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar edukacije bohemistike
sveučilišna magistra edukacije bohemistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi stranog jezika
 2. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja češkoga jezika kao stranog jezika
 3. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 4. opisati i razlikovati psiholingvističke i sociolingvističke teorije usvajanja stranog jezika
 5. razlikovati kognitivne i afektivne faktore u usvajanju stranog jezika, te metode istraživanja procesa usvajanja i učenja stranog jezika
 6. objasniti karakteristike nastavnog diskursa
 7. prepoznati i analizirati strategije učenja, poučavanja i komunikacije
 8. prikazati glavne aspekte pristupa nastavi stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta
 9. kritički prosuđivati različite pristupe organizaciji jezičnoga materijala
 10. analizirati nastavne materijale s obzirom na različite metode poučavanja
 11. osmisliti znanstveno utemeljen plan nastavnog sata češkog kao stranog jezika i samostalno ga provesti u nastavi
 12. primijeniti jezično-gramatičko znanje primjereno zadanoj komunikacijskoj situaciji u izražavanju vlastitih stavova na češkome jeziku
 13. kritički čitati te samostalno interpretirati književni tekst, služeći se sekundarnom znanstvenom i stručnom literaturom
 14. samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama na češkom jeziku birajući odgovarajući stil
 15. primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja stranog jezika i preuzeti osobnu i timsku odgovornost u odlučivanju i provođenju stručno-znanstvenoj djelatnosti

1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Metodički kolegiji - u 1. i 3. semestru ukupno odabrati 10 ECTS bodova (11983)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12624)
5. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11939)
5.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Metodika slavenskih jezika - u 2. i 4. semestru odabrati ukupno 5 ECTS bodova (11984)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12624)
5. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11939)
5.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Metodički kolegiji - u 1. i 3. semestru ukupno odabrati 10 ECTS bodova (11983)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12624)
5. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11939)
5.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Metodika slavenskih jezika - u 2. i 4. semestru odabrati ukupno 5 ECTS bodova (11984)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12624)
5. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11939)
5.1. Kolegiji s odsjeka