Naziv
Psihologija
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS
8
Šifra
171111
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti će steći znanja o glavnim teorijama učenja i njihovoj primjeni u poučavanju učenika. Također će steći osnovna znanja za razumijevanje ličnosti i motivacije učenika i mogućnostima njihove primjene u školskom okruženju. Steći će znanja o individualnim razlikama i osobinama ličnosti važnim za akademski uspjeh i prilagođeno školsko ponašanje te će znati koje su vještine nastavnika potrebne za poticanje tih osobina. Razvijati će vještine za primjenu ovih spoznaja u radu s učenicima sa svrhom prilagodbe pristupa individualnosti učenika i sa svrhom odgoja zdrave ličnosti učenika. Studenti će se upoznati s postupcima za efikasno vrednovanje znanja, poticanje motivacije, s različitim uzrocima školske (ne)discipline i primjerenim načinima pomoći.
Sadržaj
 1. Uvod u psihologiju odgoja i obrazovanja, predmet i metode ove grane psihologije.
 2. Pristupi učenju. Klasično i instrumentalno uvjetovanje i primjena u školi.
 3. Kognitivistički pristup i implikacije za poučavanje
 4. Socijalno-kognitivni pristup učenju i implikacije za poučavanje
 5. Osobni činitelji djelotvornog učenja
 6. Karakteristike adolescenata i prilagodba u poučavanju
 7. Djeca s teškoćama. Daroviti učenici
 8. Efikasno poučavanje
 9. Stavovi i očekivanja nastavnika
 10. Vrednovanje znanja – svrhe i oblici
 11. Vrednovanje znanja – proces vrednovanja i ocjenjivanje
 12. Motivacija i emocije u školi
 13. Učenički i nastavnički stres u školskom okruženju
 14. Školska i razredna klima.
 15. Upravljanje razredom.

Ishodi učenja
 1. primijeniti spoznaje teorijskih pristupa učenju na planiranje procesa poučavanja i održavanje razredne discipline
 2. prilagoditi poučavanje individualnim potrebama učenika
 3. primijeniti odgovarajuće postupke za vrednovanje znanja učenika
 4. diskutirati primjenu glavnih pristupa motivaciji za učenje u razrednom okruženju
 5. odabrati primjerene intervencije za unapređenje socijalnih odnosa u razredu i uspostavu razredne discipline
 6. objasniti izvore stresa u školskom sustavu i intervencije za njegovo smanjenje
Metode podučavanja
predavanja
seminari
samostalni zadaci
suradničko učenje
rasprava
Metode ocjenjivanja
samostalni zadaci
kolokvij/završni ispit

Obavezna literatura
 1. Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2014). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP/VERN.
 2. Woolfolk, A. (2016). Edukacijska psihologija. Naklada Slap Jastrebarsko
Dopunska literatura
 1. Arends, R. I. (2012). Learning to teach. McGraw-Hill Companies.
 2. Grgin, T. (1997). Edukacijska psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Fulgosi, A. (1997). Psihologija ličnosti: Teorije i istraživanja. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Zarevski, P. (2007). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 5. Čudina-Obradović, M. (1991). Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Zagreb: Školska knjiga.
 6. Pervin, L. A., Cervone, D., John, O. P. (2011). Psihologija ličnosti - teorije i istraživanja. Zagreb: Školska knjiga

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 9. semestar