Naziv
Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
95363
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
45
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usavršavanje receptivne i produktivne kompetencije u govornom i pismenom izrazu. Utvrđivanje morfološke, sintaktičke, semantičke i stilističke kompetencije radi razvijanja prevodilačke vještine.
Sadržaj
 1. ponavljanje gramtičkih i leksičkih sadržaja u usmenom i pismenom obliku
 2. određivanje aktualnih tema
 3. ponavljanje gramatičkih sadržaja
 4. usmeno i pismeno obrađivanje tekstova na njemačkom i hrvatskom jeziku
 5. proširivanje vokabulara na zadanu temu
 6. osvještavanje jezičnih i kulturoloških specifičnosti hrvatskoga i njemačkoga govornog prostora
 7. raščlanjivanje i sažimanje sadržajno i jezično zahtjevnih tekstova
 8. diskusija o određenoj temi
 9. pisanje rasprava na zadanu temu
 10. pisanje rasprava na slobodnu temu
 11. usmeno prevođenje različitih vrsta tekstova na oba jezika
 12. pismeno prevođenje različitih vrsta tekstova na oba jezika
 13. priprema samostalnoga usmenog izlaganja te izrada uručaka
 14. izrađivanje glosara uz pojedine tematske cjeline
 15. ponavljanje gramatičkih i leksičkih sadržaja

Ishodi učenja
 1. sažeti složene njemačke tekstove
 2. razumjeti složene gramatičke strukture
 3. opisati složene gramatičke strukture
 4. preoblikovati složene gramatičke strukture
 5. definirati stručne pojmove iz tekstova
 6. pismeno i usmeno prevesti zahtjevnije njemačke i hrvatske tekstove
 7. prepoznati jezične i kulturološe specifičnosti hrvatskoga i njemačkoga govornog prostora
 8. obraniti argumente
Metode podučavanja
pojedinačni, grupni rad, rad u paru i frontalna nastava
Metode ocjenjivanja
- ocjenjivanje dvaju pismenih radova, jednog referata, usmenog prijevoda stručne knjige s njemačkoga govornog prostora - stalna provjera napredovanja studenata u pisanom obliku - pismeni ispit kao uvjet za pristupanje usmenom ispitu

Obavezna literatura
 1. autentični njemački i hrvatski tekstovi
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch
 3. Hansen-Kokoruš, Matešić, Pečur-Medinger, Znika, Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus 2005.
 4. Helbig/Buscha, Deutsche Grammatik, Langenscheidt 2001.
 5. Helbig/Buscha, Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt 2000.
 6. Skender Libhard, Crnko Gmaz, Texte unter der Lupe – was und wie, Übungsbuch für Germanistikstudenten, Leykam international 2010
 7. Hall/Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch 2000, Neubearbeitung
 8. Buscha, Raven, Szita: Erkundungen C2. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch, Schubert-Verlag 2014.
Dopunska literatura
 1. Rodek, Njemačko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedia 2004.
 2. Rodek, Hrvatsko-njemački poslovni rječnik, Masmedia 2009.
 3. Schade, Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften, Erich Schmidt Verlag.
 4. Földeak, Sag`s besser! (Teil 1, Teil 2), Hueber Verlag 2003.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar