Naziv
Seminar iz metodike nastave filozofije I
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
3
Šifra
117499
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razmotriti, usvojiti i uvježbati nastavne metode i argumentacijske strategije potrebne za izvođenje nastave filozofije i minimalnu nastavničku kompetenciju.
Cilj kolegija je nadalje raspraviti metodičke scenarije, načine izvođenja i argumentacijske strategije odabranih nastavnih jedinica i tema iz nastavnih programa filozofije i etike. Na temelju kratkih uvodnih izlaganja studenata, otvara se rasprava koja treba propitati stručne i metodičke postupke izlaganja teme, utvrditi alternativne scenarije, pokazati načine otvaranja, vođenja i evaluacije diskusija. Teme obuhvaćaju tri bloka: filozofske discipline, monografske analize filozofskih učenja, obrade filozofskih problema, a što odgovra različitim tipovima nastavnih jedinica iz filozofije i etike.
Sadržaj
 1. Uvodno određenje uzajamnih očekivanja i zahtjeva. Povezanost seminarskog rada s predavanjima, te hospitacijama studenata i samostalnim javnim predavanjima.
 2. Uvodno izlaganje i demonstracija obrade nastavne jedinice, analize i diskusije
 3. Na navedene, hotimice apstrakne i opće teme, od četvrtog do petnaestog susreta, zadaća je uvodničara da načini i izvede logičko-znanstveni i metodički scenarij . Prva takva tema je : Uvođenje u filozofsko mišljenje
 4. Metafizika
 5. Filozofija politike
 6. Etika
 7. Heraklit
 8. Francis Bacon
 9. Hobbes
 10. Lockeova filozofija politike
 11. Sloboda i paternalizam
 12. Pravednost
 13. Etički smisao kazne
 14. Tolerancija
 15. Analiza rada i zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. Odrediti, opisati i razumjeti povezanosti između teorisjkog rada na predavanjima, praktičnog rada u seminarima i vježbanja u gimnazijama
 2. Odrediti i razumjeti strukturu nastavne komunikacije
 3. Uvježbati pripremanje nastavnih jedinica obzirom na potrebnu selekciju gradiva i logičku strukturu
 4. Uvježbati različite metodičke scenarije s kojima se znanstveno znanje metodički i didaktički oblikuje na primjereni način
 5. Razumjeti, primjeniti i uvježbati razvedenosti i strukturu filozofskog dijaloga
 6. Njegovati i uvježbavati logičku i retoričku kvalitetu iskaza: dobar govor i adekvatna objašnjenja
 7. Uvježbati i savladati različite načine postavljanja problema i vođenja dijaloga
 8. Uvježbati i savladati umijeće poticanja na učenje
 9. Uvježbati adekvatnu neverbalnu komunikaciju koja se tiče boje i visine glasa, držanja, kretnji i gestikulacija
 10. Samostalno voditi nastavu komunikaciju i proces izvođenja nastavne jedinice od pripremanja do evaluacije i podrške
Metode podučavanja
Korištene metode: kratka uvodna izlaganja studenata, dijalog, rasprave, diskusije, rad u skupinama, rad na tekstu ili predlošku, vježbe.
Metode ocjenjivanja
Seminar iz Metodike nastave filozofije I primarno se opisno ocjenjuje s obzirom na kvalitetu participacije u zajedničkom radu te shodno savladanim i usvojenim ishodima seminara. Od posebne je važnosti kvalitete utemeljenosti, argumentiranja i komunikativnosti u uvodnom izlaganju i/ili pisanom seminarskom radu.
Sekundarno se uspješnost izvedbe u seminaru uzima u obzir u okvirima polaganja ispita iz Metodike nastave filozofije.

Obavezna literatura
 1. Stručna literatura ovisi o odabranoj temi za svaki od 3. do 14. susreta. Student sam odlučuje o potrebnoj literaturi, a na konzultacijama brni svoj odabir.Metodička literatura je istaknuta u syllabusu predavanja
Dopunska literatura
 1. Za svaku samostalnu temu uvodnog izlaganja, shodno vlastitom stručnom i metodičkom rješenju, student sam pronalazi dodatnu literaturu i na konzultcijama brani svoj izbor.

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij