Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Filozofija, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije filozofije
magistra edukacije filozofije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

 1. analizirati i povezati obrazovne teorije i prakse
 2. analitički i kritički pristupiti problemima iz nastavne prakse (logike, filozofije i etike)
 3. definirati i opisati osnovne didaktičke pojmove, objasniti didaktičke modele i primijeniti ih u praksi
 4. identificirati specifičnosti nastavnog procesa filozofije, logike i etike unutar nacionalnih obrazovnih strategija
 5. integrirati načela filozofije odgoja u pedagogijskoj, didaktičkoj i metodičkoj praksi
 6. isplanirati i izvesti samostalni istraživački znanstveni rad te izložiti rezultate pred stručnom i znanstvenom javnošću
 7. relevantne znanstvene sadržaje metodički i didaktički razviti u primjerenoj nastavnoj komunikaciji
 8. primijeniti strukturirani dijalog i kritičko mišljenje u poučavanju
 9. opisati i usporediti različite vrijednosne odrednice obrazovnih sustava
 10. opisati temeljne metodičke aspekte izvođenja nastave filozofije, logike i etike
 11. planirati i voditi nastavni proces vezan uz nastavu filozofije, logike i etike
 12. preispitati vlastitu nastavnu komunikaciju te na temelju samovrednovanja biti otvoren za cjeloživotno učenje
 13. samovrednovati vlastiti rad u nastavnome procesu
 14. opisati osnovna prijeporna mjesta i argumentativne sklopove različitih teorija o odgoju
 15. samostalno oblikovati plan osobnoga stručnog usavršavanja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova (10655)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12625)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova (10655)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12625)