Naziv
Slušanje i govor
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
6
Šifra
160829
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
36
Govorne vježbe
24
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je predmeta osposobiti studente da razumiju anatomsko-fiziološke mehanizme slušanja i govora te im pružiti osnovne informacije o slušnim i govornim poremećajima kao i mogućnostima njihova otkrivanja i uklanjanja.
Sadržaj
 1. Organ sluha (periferija, slušni put); vanjsko uho – anatomija, fiziologija, bolesti
 2. Srednje uho – bubnjić, anatomija i fiziologija srednjeg uha; Bolesti srednjeg uha; unutarnje uho – anatomija, fiziologija
 3. Bolesti unutarnjeg uha; slušni put – anatomija; fiziologija i patologija slušnog puta; centralni mehanizmi slušanja – anatomija
 4. Fiziologija i bolesti centralnih mehanizama slušanja; 1. kolokvij (anatomija, fiziologija, patologija)
 5. Dijagnostika – 1. dio; dijagnostika - 2. dio
 6. Dijagnostika - 3. dio vježbe - akumetrija
 7. Vježbe – audiometrija 1 i 2; Vježbe – audiometrija 3 i 4
 8. Osnove rehabilitacije slušanja i govora (ORSIG) – metode rehabilitacije i slušna pomagala; Rehabilitacija po VT metodi
 9. ORSIG 2 – grupna rehabilitacija – edukacijski dio, glazbene i ritmičke stimulacije; ORSIG 3 - individualna rehabilitacija, rehabilitacija djece različite dobi, pričanje priče
 10. 10. tjedan 2. kolokvij (dijagnostika i slušna rehabilitacija) + ponavljanje gradiva iz kolegija Artikulacijska fonetika (dio o proizvodnji govora); Posjet Fonijatriji KBC Rebro
 11. Hospitacije u Poliklinici SUVAG – dijagnostika; Hospitacije u Poliklinici SUVAG – vrtić
 12. Hospitacije u Poliklinici SUVAG – škola; Govorni poremećaji 1 – općenito, poremećaji proizvodnje govora, tečnosti
 13. Govorni poremećaji 2 – artikulacijski i fonološki poremećaji; Govorni poremećaji 3 – jezični poremećaji (Down, Williams)
 14. Govorni poremećaji 4 – jezični i komunikacijski poremećaji (PJT, ADHD, autistični spektar, afazije, disleksija); Hospitacije u Poliklinici SUVAG - logopedija
 15. Hospitacije u Centru Slava Raškaj; Završna izlaganja

Ishodi učenja
 1. Opisati osnove anatomije slušnoga, govornoga i ravnotežnoga sustava od periferne do centralne razine te mehanizme slušanja i govora
 2. Razlikovati različite postupke testiranja sluha i slušanja te ih staviti u kontekst slušne patologije
 3. Na temelju nalaza pretraga sluha procijeniti slušni status pacijenta na osnovnoj razini
 4. Nabrojati i opisati postupke u rehabilitaciji slušanja i govora po VTM-u.
 5. Opisati najčešće govorne poremećaje
 6. Samostalno koristiti stručnu i znanstvenu literaturu
 7. Procijeniti svoje interese i kompetencije za nastavak studija
Metode podučavanja
predavanje, vježbe, mješovito e-učenje, samostalni zadaci, hospitacije
Metode ocjenjivanja
ocjenjivanje usmenih i pismenih zadataka

Obavezna literatura
 1. Berne, R. M. I Levy, M. (1996). Fiziologija. Zagreb: Medicinska naklada.
 2. Bumber, Ž., Katić, V., Nikšić-Ivančić, M., Pegan, B., Petric, V. , Šprem, i sur. (2004.) Otorinolaringologija. Zagreb: Naklada Ljevak.
 3. Radovančić, B. (1995). Osnove rehabilitacije slušanja i govora. Zagreb: Fakultet za defektologiju, Savez organizacija osoba oštećena sluha Hrvatske.
Dopunska literatura
 1. Mildner, V. (2003). Govor između lijeve i desne hemisfere. Zagreb: IPC grupa.
 2. Seikel, J. A., King, D. W., Drumright, D. G. (!997). Anatomy and physiology for speech, language and hearing. San Diego: Singular.
 3. Sobotta Atlas of Human Anatomy (1997). (CD) 12. izdanje (engleski/latinski). R. Putz i R. Pabst (ur.) Baltimore: Likppincott Williams & Wilkins.
 4. Škarić, i. (1991). Fonetika hrvatskog književnog jezika. U Babić, S. i sur. Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskog književnog jezika, str. 229-256. Zagreb: HAZU, Globus.
 5. Internet i izbor članaka iz časopisa GOVOR, SUVAG

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar