Naziv
Središnja mjesta i njihova periferija u srednjem i novom vijeku
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
170517
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je na temelju arheoloških izvora odgovoriti na pitanje da li stvarno i vidljivo bogatstvo u jednom specifičnom središtu moći, korespondira s onime što donose arheološka istraživanja i analiza građevnih faza naselja, crkve i groblja u tome središtu moći te u kojoj mjeri to pomaže u interpretaciji i datiranju. Isto tako važno je kroz specifične, prije svega arheološke, metode, odgovoriti i na druga važna pitanja kao što su: da li je periferija jednaka središtu, odnosno definirati razlike i njihovu pojavu. Na odabranim mikro-lokalitetima, središtima političke moći u ranom (ili kasnom) srednjem (ili novom vijeku) propitivati će se neka od ključnih pitanja značajnih za razvoj i interpretaciju načina pokopa u srednjoj Europi u vidu poboljšanja kronologije, metodologije istraživanja naselja i groblja te njihova odnosa prema miljeu u kojem su nastali. Ispitivati će se krajnje mogućnosti arheoloških i povijesnih izvora za rekonstrukciju povijesti određenog definiranog područja. Interdisciplinarnim istraživačkim metodama na odabranim cjelinama ispitivat će se njihove krajnje mogućnosti interpretacije. Glavni cilj je dobivanje slike svakodnevnih kulturnih navika i značajki ljudi u pojedenim razdobljima i krajevima, odrediti njihove životne i radne uvjete, odnosno pokušati rekonstruirati njihove uvjete života s ciljem povezivanja dobivenih podataka s praćenjem procesa moguće socijalne stratifikacije i odnosa grada i periferije. Svake godine obrađivat će se druga tema u geografskom i kronološkom smislu.
Cilj predmeta je razumijevanje i kritička interpretacija svakodnevice srednjovjekovnog i novovjekovnog čovjeka. Studenti se na izabranim primjerima upoznaju s arheološkom pokretnom i nepokretnom građom koju interpretiraju kroz komparativne analize povijesno-umjetničkih, povijesnih i literarnih izvora.
Sadržaj
 1. Uvodna razmatranja – metode
 2. Povijest istraživanja
 3. Povijesni izvori i arheologija / što pišu jedni, a što se zaista događa na terenu
 4. Identiteti i arheološka stratifikacija
 5. Strukturalne promjene
 6. Kontinuitet i diskontinuitet
 7. Arheologija svakodnevice
 8. Produkcija i tržište
 9. Arheološki predmeti
 10. Uvod u istraživanja naselja
 11. Središnja mjesta – hrvatski primjeri
 12. Periferija
 13. Okoliš i infrastruktura
 14. Crkvena organizacija, crkve i groblja
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području srednje i istočne Europe te Hrvatske.
 2. Prepoznati i analizirati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal.
 3. Prepoznati i objasniti, kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal te moći nabrojati i savladati glavne povijesne procese.
 4. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu.
Metode podučavanja
predavanja
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. H. Friesinfer, A. Stuppner (ur.), Zentrum und Peripherie - Gesellschaftliche Phänomene in der Frühgeschichte, 2004
Dopunska literatura
 1. K. Filipec, Donja Panonija od 9. do 11. stoljeća, Sarajevo 2015.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij