Naziv
Suvremena španjolska sintaksa 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
3
Šifra
95343
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Studenti će kroz ovaj kolegij biti upoznati s funkcijama riječi u rečenici, vrstama rečenica, te će moći analizirati rečenice. Teorijski će se kroz kolegij obrađivati poglavlja i članci pojedinih autora koji su značajno pridonijeli ovoj grani lingvistike.
Sadržaj
 1. Uvod – rečenice s više predikata (introducción – oraciones con más de un predicado)
 2. Koordinacija, subordinacija i jukstapozicija – osnovne definicije (coordinación, subordinación y yuxtaposición – definiciones básicas)
 3. Dvije vrste složenih rečenica (oración compuesta y compleja)
 4. Koordinacija (oraciones coordinadas)
 5. Koordinacija (oraciones coordinadas)
 6. Subordinacija – imenske rečenice (oraciones subordinadas sustantivas)
 7. Subordinacija – imenske rečenice (oraciones subordinadas sustantivas)
 8. Subordinacija – relativne rečenice (oraciones subordinadas de relativo)
 9. Subordinacija – relativne rečenice (oraciones subordinadas de relativo)
 10. Subordinacija – rečenice u funkciji priložne oznake (oraciones subordinadas circunstanciales)
 11. Subordinacija – rečenice u funkciji priložne oznake (oraciones subordinadas circunstanciales)
 12. Složene rečenice: ponavljanje i vježba
 13. Složene rečenice: ponavljanje i vježba
 14. Složene rečenice: ponavljanje i vježba
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. student će biti kadar upotrebljavati morfosintaktičke strukture španjolskog jezika i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja
 2. student će moći kategorizirati jezične pojmove i jezične koncepte na svim lingvističkim razinama
 3. student će moći objasniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike i pragmatike španjolskog jezika
 4. Kategorizirati osnovne sintaktičke pojmove.
 5. Sintaktički analizirati rečenice u španjolskome jeziku.
 6. Sortirati vrste rečenica u španjolskome jeziku – zavisne i nezavisne.
 7. Samostalno zaključivati na temelju lingvističke literature.
 8. Povezati teorijsko znanje s analizom rečenice.
 9. Integrirati naučene sintaktičke strukture u govoru i pismu.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje
Samostalno učenje
Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
Metode ocjenjivanja
Prisutnost i aktivno sudjelovanje u nastavi iznose 30% ukupne ocjene. Studenti trebaju biti spremni objasniti i komentirati zadane tekstove, zadatke i teme koje se obrađuju na pojedinom satu. Uspjeh na kolokviju i završnom pismenom ispitu iznose 70% ukupne ocjene kolegija.

Sustav ocjenjivanja
Postotak Ocjena
< 60 % Nedovoljan (1)
61 – 69 % Dovoljan (2)
70 – 79 % Dobar (3)
80 – 89 % Vrlo dobar (4)
90 – 100% Izvrstan (5)

Obavezna literatura
 1. Gómez Torrego L. (2003): Análisis sintáctico: teoría y práctica. Ediciones SM, Madrid.
 2. Gili Gaya S. (1973): Curso superior de sintaxis española. Bibliograf, VOX, Barcelona.
 3. Campos H. (1993): De la oración simple a la oración compuesta. Georgtown Universitiy Press, Washington D.C.
Dopunska literatura
 1. Hualde J. I., et. al. (2009): Introducción a la lingüística hispánica. Cambridge University Press.
 2. Azevedo M.M. (2009): Introducción a la lingüística española. Prentice Hall, New Jersey.
 3. RAE (2009): Nueva gramática de la lengua española. Espasa, Madrid.
 4. Alarcos Llorach E. (1994): Gramática de la lengua española. Espasa, Madrid.
 5. Bosque I. y Demonte V., coords. (1999): Gramática descriptiva de la lengua española. Espasa, Madrid.
 6. Bosque I. y Gutiérrez-Rexach J. (2008): Fundamentos de sintaxis formal. Akal, Madrid.
 7. Moreno Cabrera, J. C. (2002): Curso universitario de lingüística general, Tomo 1: Teoría de la gramática y sintaxis general. Editorial Síntesis, Madrid.

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar