Naziv
Metodologija znanstvenog rada
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
2
Šifra
184292
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznati studente s osnovnom metodologijom znanstvenog rada u humanističkim znanostima i procesom planiranja i provedbe znanstvenog istraživanja te ih osposobiti za samostalno čitanje i analizu znanstvenih tekstova, prikupljanje podataka, analizu rezultata i pisanje rada. Upoznati studente s jezičnim alatima i resursima za španjolski jezik i omogućiti im pristup i služenje jezičnim korpusima te programima za upravljanje bibliografijom i referencama.
Sadržaj
 1. Osnovne obavijesti o kolegiju, upoznavanje s bibliografijom, načinom i metodama rada. Navođenje obveza studenata tijekom semestra i detaljne upute o praktičnim zadacima.
 2. Uvod u metodologiju znanstvenog rada
 3. Odabir teme i pronalaženje odgovarajuće literature
 4. Kritičko čitanje literature i pravljenje bilježaka
 5. Vrste podataka i njihovo prikupljanje
 6. Kvalitativne metode istraživanja. Rok za predaju prvog praktičnog zadatka – čitanje znanstvenog teksta
 7. Kvantitativne metode istraživanja
 8. Upoznavanje i rad na dostupnim jezičnim alatima i resursima za španjolski jezik (jezični korpusi)
 9. Uloga korpusa u istraživanju jezika. Postupci u sastavljanju, obradi i pretraživanju korpusa.
 10. Postupci obrade i analize prikupljenih podataka. Rok za predaju drugog praktičnog zadatka – rad na korpusu
 11. Struktura rada, pisanje sažetka i odabir ključnih riječi
 12. Argumentiranje i pogreške u argumentaciji
 13. Referiranje i bibliografija. Stilovi citiranja i osnove rada s alatima za upravljanje referencama.
 14. Završne radnje – pregled i provjera sadržaja i formatiranje teksta
 15. Ponavljanje i vježba. Upute za pripremu plana istraživanja. Rok za predaju trećeg praktičnog zadatka – reference

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno kreirati pisani tekst na zadanu temu, odnosno samostalno primijeniti jezično znanje u različitim jezičnim registrima.
 2. Student će moći objasniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike i pragmatike španjolskog jezika.
 3. Student će pokazati prepoznati i vrednovati relevantne primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova.
 4. Student će moći samostalno prikupiti i analizirati odgovarajuću literaturu.
 5. Student će moći odabrati odgovarajuću metodu istraživanja.
 6. Student će moći prikupiti podatke potrebne za znanstveno istraživanje.
 7. Student će se moći služiti dostupnim jezičnim alatima i resursima za španjolski jezik.
 8. Student će poznavati načine citiranja i moći će se služiti programima za organizaciju bibliografije.
Metode podučavanja
seminari i radionice, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
pohađanje nastave, seminarski rad, praktični rad

Redovito pohađanje nastave, priprema zadanih tekstova i primarne literature i komentar istih na seminaru, provjera naučenog kroz tri praktična zadatka tijekom semestra i plana istraživanja u obliku seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. Alejandra Reguera (2008): Metodología de la investigación lingüística: prácticas de escritura, Editorial Brujas.
 2. Jose Manuel Prellezo, Jesus Manuel Garcia (2003): Investigar: Metodología y técnicas del trabajo científico, CCS.
 3. Josse de Kock (ed.) (2001): Linguística con corpus: catorce aplicaciones sobre el español, Madrid: Universidad de Salamanca.
 4. Guillermo Rojo (2008): „Lingüística de corpus y lingüística del español“, Ponencia plenaria en el XV Congreso de la ALFAL (Montevideo, 18-21 de agosto de 2008). Edición electrónica en las actas del congreso
Dopunska literatura
 1. Mercedes Granjel, Juan Antonio Rodríguez Sánchez, Bertha María Gutiérrez Rodilla, Antonio Carreras Panchón (1994): Guía práctica para la elaboración de un trabajo científico, Bilbao: CITA, Publicaciones y Documentación.
 2. Milica Gačić (2001): Pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova, Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija.
 3. Tony McEnery, Richard Xiao, Yukio Tono (2010): Corpus-based language studies: an advanced resource book, London: Routledge.
 4. Mar Cruz Piñol (2012): Lingüística de corpus y enseñanza del español como 2-L, Madrid: Arco/Libros.
 5. Lia Litosseliti (ed.) (2010): Research Methods in Linguistics, London: Continuum.
 6. Zoltán Dörnyei (2007): Research Methods in Applied Linguistics, Oxford University Press, USA.

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar