Naziv
Suvremeni nizozemski jezik I
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
46844
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
90
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Savladavanje osnova nizozemskoga jezika: vokabular, gramatika, jezične funkcije.
Sadržaj
 1. Tjedan 1 - 2. Dobrodošli. Komunikacija: predstaviti se, tražiti informaciju o čemu, pozdravi, slovkanje. Gramatika: osobne zamjenice, prezent. Izgovor: intonacija.
 2. Tjedan 1 - 2. Dobrodošli. Komunikacija: predstaviti se, tražiti informaciju o čemu, pozdravi, slovkanje. Gramatika: osobne zamjenice, prezent. Izgovor: intonacija.
 3. Tjedan 3. U kantini. Komunikacija: opisivanje drugih ljudi, upit “Koliko je sati?”. Gramatika: struktura glavne rečenice, upitne riječi i rečenice, posvojne zamjenice. Izgovor: a-aa.
 4. Tjedan 4 - 5. U kafiću. Komunikacija: naručiti, platiti, zahvaliti. Gramatika: članovi, umanjenice, struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova. Izgovor: naglasak riječi, o-oo.
 5. Tjedan 4 - 5. U kafiću. Komunikacija: naručiti, platiti, zahvaliti. Gramatika: članovi, umanjenice, struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova. Izgovor: naglasak riječi, o-oo.
 6. Tjedan 6. Na ulici. Komunikacija: upit “Kako si?”, dogovoriti susret, predložiti što, pozitivna i negativna reakcija. Gramatika: glagol zullen. Izgovor: e-ee.
 7. Tjedan 7 - 8. Na tržnici. Komunikacija: prodati/kupiti namirnice, pitati za cijenu, platiti. Gramatika: množina, pridjevi, imperativ. Izgovor: intonacija, u-uu.
 8. Tjedan 7 - 8. Na tržnici. Komunikacija: prodati/kupiti namirnice, pitati za cijenu, platiti. Gramatika: množina, pridjevi, imperativ. Izgovor: intonacija, u-uu.
 9. Tjedan 9. U restoranu. Komunikacija: upit “Sviđa li ti se...?”, smatrati/opisati što pozitivnim ili negativnim, dati napojnicu. Gramatika: modalni glagoli. Izgovor: i-ie.
 10. Tjedan 10 - 11. U trgovini odjećom. Komunikacija: kupiti i isprobati odjeću. Gramatika: komparativ i superlativ, pokazne zamjenice, osobne zamjenice u kosim padežima. Izgovor: -t/-d na kraju riječi.
 11. Tjedan 10 - 11. U trgovini odjećom. Komunikacija: kupiti i isprobati odjeću. Gramatika: komparativ i superlativ, pokazne zamjenice, osobne zamjenice u kosim padežima. Izgovor: -t/-d na kraju riječi.
 12. Tjedan 12. U agenciji nekretnina. Komunikacija: traženje stana/kuće. Gramatika: negacija, prijedlozi. Izgovor: ij-eu-ie.
 13. Tjedan 13 - 14. Kod liječnika. Komunikacija: opisati zdravstvene tegobe, odgovoriti na liječnikova pitanja, dati odgovarajuću reakciju. Gramatika: perfekt. Izgovor: šva na kraju riječi, asimilacija i kombinacije glasova na granici riječi.
 14. Tjedan 13 - 14. Kod liječnika. Komunikacija: opisati zdravstvene tegobe, odgovoriti na liječnikova pitanja, dati odgovarajuću reakciju. Gramatika: perfekt. Izgovor: šva na kraju riječi, asimilacija i kombinacije glasova na granici riječi.
 15. Tjedan 15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. Upotrijebiti morfološki, sintaktički i semantički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog nizozemskog jezika na razini A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
 2. Prepoznati i opisati osnovne fonetske, morfološke i sintaktičke pojavnosti nizozemskoga jezika.
 3. Uočiti osnovne razlike između fonetskih, morfoloških i sintaktičkih pojavnosti u nizozemskome i hrvatskome jeziku.
 4. Razumjeti i koristiti osnovni vokabular potreban za komunikaciju o sljedećim temama i situacijama: na satu nizozemskoga jezika; u kantini, kafiću, restoranu, trgovini; na ulici, tržnici; u agenciji nekretnina; kod liječnika...
 5. Slušajući razumjeti poznate riječi, osnovne fraze i kraće rečenice koje se odnose na osobne podatke, obitelj, mjesto stanovanja i neposrednu konkretnu okolinu.
 6. Slušajući razumjeti izvornoga govornika nizozemskoga jezika ako govori polako i razgovijetno te o unaprijed poznatoj temi.
 7. Čitajući razumjeti jednostavne tekstove (sastavljene prvenstveno od glavnih rečenica i većinom sastavljene od poznatih, najfrekventnijih riječi).
 8. Čitajući razumjeti kraće poruke i pisma privatnoga karaktera.
 9. Čitajući razumjeti osnovne natpise i instrukcije na ulici i javnim površinama, u restoranu i kafiću, na željezničkim i autobusnim postajama i sl.
 10. Ispuniti formulare o osobnim podacima, npr. unijeti svoje ime, državljanstvo i adresu.
 11. Napisati kraće tekstove o sebi i svojoj neposrednoj okolini.
 12. Voditi jednostavan razgovor o sebi, svojim poznanicima i okolini, te ostalim temama vezanim uz svakodnevicu, ali uz uvjet da je sugovornik spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice.
 13. Koristeći jednostavne, glavne rečenice postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o sebi, svojoj neposrednoj blizini i o osnovnim i poznatim svakodnevnim temama.
 14. Upoznati se s izvornim govornicima, reagirati pozitivno ili negativno na prijedlog ili poziv, predložiti osnovne aktivnosti.
 15. Sporazumjeti se u restoranu, kafiću, trgovini, na ulici, tražeći i pružajući osnovne informacije o hrani, piću, odjeći, smjeru kretanja i sl.
Metode podučavanja
Navikavanje na usmeno i pismeno komuniciranje na nizozemskom jeziku. Slušanje, oponašanje i razumijevanje izgovora, frazeologije i načina izražavanja izvornog govornika. Usmene i pismene strukturalne vježbe. Diktati. Čitanje i tumačenje jednostavnijih tekstova na nizozemskome. Usmjerene konverzacijske vježbe. U gramatičkim se vježbama težište stavlja na upoznavanje i prepoznavanje morfoloških karakteristika nizozemskog jezika.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, pismeni i usmeni ispit (čitanje, slušanje, pisanje, vokabular, gramatika).

Obavezna literatura
 1. Nederlands in gang, de Boer et al., Bussum: Coutinho, 2014.
 2. Help! Kunt u mij helpen?, Ham et al., NCB, 2007.
Dopunska literatura
 1. Nederlands in hoofdlijnen - praktische grammatica voor anderstaligen, de Bakker, Meijboom et al., Wolters-Noordhoff, 1994.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar