Naziv
Suvremeni nizozemski jezik IX
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117637
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razvijanje i usavršavanje receptivnih i produktivnih jezičnih kompetencija potrebnih za samostalno istraživanje, sudjelovanje u diskusiji i izlaganje na razini naprednoga korisnika C1/C2, što je ujedno i priprema za pisanje i obranu završnog rada na studiju. Navikavanje na usmeno i pismeno komuniciranje na korektnom nizozemskom jeziku u akademskom i poslovnom kontekstu. Savladavanje specifičnih izazova prijevoda. Pomoć studentima koji imaju poteškoće u svladavanju gradiva.
Sadržaj
 1. Tjedan 1-2. Uvod u teoriju prevođenja. Akademski vokabular i gramatičke vježbe (i).
 2. Tjedan 1-2. Uvod u teoriju prevođenja. Akademski vokabular i gramatičke vježbe (i).
 3. Tjedan 3-7. Prevođenje u praksi. Akademski vokabular i gramatičke vježbe (ii).
 4. Tjedan 3-7. Prevođenje u praksi. Akademski vokabular i gramatičke vježbe (ii).
 5. Tjedan 3-7. Prevođenje u praksi. Akademski vokabular i gramatičke vježbe (ii).
 6. Tjedan 3-7. Prevođenje u praksi. Akademski vokabular i gramatičke vježbe (ii).
 7. Tjedan 3-7. Prevođenje u praksi. Akademski vokabular i gramatičke vježbe (ii).
 8. Tjedan 8-11. Nizozemska lingvistika i didaktika - izabrane teme. Akademski vokabular i gramatičke vježbe (iii).
 9. Tjedan 8-11. Nizozemska lingvistika i didaktika - izabrane teme. Akademski vokabular i gramatičke vježbe (iii).
 10. Tjedan 8-11. Nizozemska lingvistika i didaktika - izabrane teme. Akademski vokabular i gramatičke vježbe (iii).
 11. Tjedan 8-11. Nizozemska lingvistika i didaktika - izabrane teme. Akademski vokabular i gramatičke vježbe (iii).
 12. Tjedan 12-15. Odabrane obveze kao priprema za pisanje završnog rada. Akademski vokabular i gramatičke vježbe (iv).
 13. Tjedan 12-15. Odabrane obveze kao priprema za pisanje završnog rada. Akademski vokabular i gramatičke vježbe (iv).
 14. Tjedan 12-15. Odabrane obveze kao priprema za pisanje završnog rada. Akademski vokabular i gramatičke vježbe (iv).
 15. Tjedan 12-15. Odabrane obveze kao priprema za pisanje završnog rada. Akademski vokabular i gramatičke vježbe (iv).

Ishodi učenja
 1. Imenovati, opisati i primijeniti složena gramatička pravila nizozemskoga jezika i njihove iznimke
 2. Analizirati i samostalno koristiti morfološki i sintaktički kompleksne jezične jedinice
 3. Izraziti i argumentirano braniti vlastite procjene i kritike u obliku eseja ili novinskog članka
 4. Komentirati i kritički vrednovati znanstvene i stručne publikacije na nizozemskom jeziku
 5. Pripremiti ili redigirati usmeno izlaganje ili pisani rad o specijaliziranim stručnim i znanstvenim temama
 6. Odabrati, prilagoditi i primijeniti stručni i znanstveni leksik u skladu s jezičnim i sadržajno-kontekstualnim zahtjevima te u različitim razgovornim modelima i pismenim žanrovima
 7. Interpretirati i kritički vrednovati osnovne tekstove o prevođenju te primijeniti izabrane strategije i metode u vlastitom prijevodu ili analizi prijevoda
 8. Istražiti, kategorizirati i komentirati elemente pojedinih kultura nizozemskoga govornog područja i usporediti ih međusobno i s ostalim kulturama u doticaju
 9. Iznijeti vlastitu analizu i zaključke stručnjacima i laicima i argumentirati ih saznanjima iz struke
 10. Samovrednovati vlastiti rad i uspjeh te planirati i osmisliti projekte i prilike u kojima se može iskoristiti vlastito znanje i vještina
Metode podučavanja
Aktivan i interaktivan proces učenja jezika pri čemu studenti (uz vodstvo izvornoga govornika) jezik koriste u međusobnoj komunikaciji i uče jedni od drugih, i to pomoću ciljanog jezičnog sadržaja i komunikacijski usmjerenih zadataka. Studenti šire vokabular i napreduju u jezičnoj kompetenciji na razini naprednoga korisnika C1/C2. Pritom je neposredna pažnja usmjerena upotrebi točnih (gramatičkih) oblika i točnosti prijevoda s i na nizozemski.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, usmena izlaganja; pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Denken over vertalen, Tekstboek vertaalwetenschap, Naaijkens et al., Uitgeverij Vantilt, 2010.
 2. De regels van het Nederlands, Grammatica voor anderstaligen, Florijn et al., Groningen: Wolters-Noordhoff, 1994.
 3. Wijze woorden, Woordenlijst Academisch Nederlands met idioomoefeningen, Giezenaar & Schouten, Antwerpen-Amsterdam: Intertaal, 2010.
 4. Dixi! Cursus Spreekvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen, Bakx & Giezenaar, Bussum: Coutinho, 2007.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar