Naziv
Nederlandistika
Puni naziv
Nederlandistika
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar nederlandistike
magistra nederlandistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 6 ECTS bodova (10694)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Uvod u Afrikaans 184253
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 6 ECTS bodova (11854)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Sociolingvistika 117636
Suvremeni nizozemski jezik IX 117637
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (10795)
2.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti