Naziv
Suvremeni nizozemski jezik V
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
46855
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Utvrđivanje gradiva kolegija Suvremeni nizozemski jezik IV. Navikavanje na usmeno i pismeno komuniciranje na korektnom nizozemskom jeziku. Pomoć studentima koji imaju poteškoće u svladavanju gradiva.
Sadržaj
 1. Komunikacija: davanje komplimenata.
 2. Gramatika: veznici, prilozi, oblik zou(den)
 3. Nepravilni glagoli
 4. Komunikacija: društveni razgovori
 5. Komunikacija: žestoke reakcije
 6. Gramatika: pasiv i upotreba oblika 'het' i 'er', oblik zou(den)
 7. Komunikacija: dati vlastiti sud o komu/čemu
 8. Gramatika: upotreba oblika 'er' i zou(den)
 9. Gramatika: upotreba glagolskih oblika
 10. Ponavljanje i pripremanje za kolokvij
 11. Morfologija i funkcija glavnih rečenica
 12. Morfologija i funkcija zavisnih rečenica
 13. Posebne glagolske konstrukcije
 14. Pasivne rečenice
 15. Ponavljanje i pripremanje za ispit

Ishodi učenja
 1. koristiti nepravilne glagole
 2. moći izreći vlastito mišljenje o razgovornoj temi
 3. koristiti složene rečenice
 4. nabrojati veznike zavisne rečenice te opisati njihovu uporabu
 5. moći pretvoriti aktivne rečenične konstrukcije u pasivnu
Metode podučavanja
Vježbe + individualna nastava sa studentom
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Nederlands op niveau, De Boer & Lijmbach, Bussum: Coutinho, 2015.
 2. Help 3: Zal ik u even helpen?, Dumon Tak et al., NCB, 1996.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar