Naziv
Suvremeni nizozemski jezik VII
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117638
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Utvrđivanje gradiva obrađenog na razini samostalnoga korisnika B2. Razvijanje receptivnih i produktivnih jezičnih kompetencija potrebnih za samostalno istraživanje, sudjelovanje u diskusiji i izlaganje na razini naprednoga korisnika C1. Navikavanje na usmeno i pismeno komuniciranje na korektnom nizozemskom jeziku u akademskom i poslovnom kontekstu. Pomoć studentima koji imaju poteškoće u svladavanju gradiva.
Sadržaj
 1. Tjedan 1-4. Jezik i kultura (1): Povezani govor; Uočavanje ključnih rečenica u tekstu; Elementi strukturiranog teksta; Pružanje povratne informacije; Izlaganje; Evaluacija.
 2. Tjedan 1-4. Jezik i kultura (1): Povezani govor; Uočavanje ključnih rečenica u tekstu; Elementi strukturiranog teksta; Pružanje povratne informacije; Izlaganje; Evaluacija.
 3. Tjedan 1-4. Jezik i kultura (1): Povezani govor; Uočavanje ključnih rečenica u tekstu; Elementi strukturiranog teksta; Pružanje povratne informacije; Izlaganje; Evaluacija.
 4. Tjedan 1-4. Jezik i kultura (1): Povezani govor; Uočavanje ključnih rečenica u tekstu; Elementi strukturiranog teksta; Pružanje povratne informacije; Izlaganje; Evaluacija.
 5. Tjedan 5-7. Obrazovanje (2): Izražavanje mišljenja pomoću 'er' i 'daar'; Suzdržanost u izražavanju mišljenja; Uporaba indirektnog govora; Obraćanje auditoriju; Sažimanje. Akademski vokabular i gramatičke vježbe: imenice.
 6. Tjedan 5-7. Obrazovanje (2): Izražavanje mišljenja pomoću 'er' i 'daar'; Suzdržanost u izražavanju mišljenja; Uporaba indirektnog govora; Obraćanje auditoriju; Sažimanje. Akademski vokabular i gramatičke vježbe: imenice.
 7. Tjedan 5-7. Obrazovanje (2): Izražavanje mišljenja pomoću 'er' i 'daar'; Suzdržanost u izražavanju mišljenja; Uporaba indirektnog govora; Obraćanje auditoriju; Sažimanje. Akademski vokabular i gramatičke vježbe: imenice.
 8. Tjedan 8-10. Ekonomija i poslovni sektor (3): Izražavanje mišljenja u poslovnoj sredini; Brzojavni stil sažimanja teksta; Upućivanje i odnosne rečenice; Pisanje novinskog članka; 'Er' u primjeni; Sastanci i zasjedanja; Osobno predstavljanje ('elevator pitch'); Stvaranje kontakata ('networking'); Pisanje otvorene molbe za posao. Akademski vokabular i gramatičke vježbe: glagoli.
 9. Tjedan 8-10. Ekonomija i poslovni sektor (3): Izražavanje mišljenja u poslovnoj sredini; Brzojavni stil sažimanja teksta; Upućivanje i odnosne rečenice; Pisanje novinskog članka; 'Er' u primjeni; Sastanci i zasjedanja; Osobno predstavljanje ('elevator pitch'); Stvaranje kontakata ('networking'); Pisanje otvorene molbe za posao. Akademski vokabular i gramatičke vježbe: glagoli.
 10. Tjedan 8-10. Ekonomija i poslovni sektor (3): Izražavanje mišljenja u poslovnoj sredini; Brzojavni stil sažimanja teksta; Upućivanje i odnosne rečenice; Pisanje novinskog članka; 'Er' u primjeni; Sastanci i zasjedanja; Osobno predstavljanje ('elevator pitch'); Stvaranje kontakata ('networking'); Pisanje otvorene molbe za posao. Akademski vokabular i gramatičke vježbe: glagoli.
 11. Tjedan 11-13. Zdravlje i prehrana (4): Uporaba imperativa; Pritužba i izražavanje kritike; Komunikacija primjerena situaciji; Vođenje bilješki; Odgovaranje na pritužbu. Akademski vokabular i gramatičke vježbe: pridjevi.
 12. Tjedan 11-13. Zdravlje i prehrana (4): Uporaba imperativa; Pritužba i izražavanje kritike; Komunikacija primjerena situaciji; Vođenje bilješki; Odgovaranje na pritužbu. Akademski vokabular i gramatičke vježbe: pridjevi.
 13. Tjedan 11-13. Zdravlje i prehrana (4): Uporaba imperativa; Pritužba i izražavanje kritike; Komunikacija primjerena situaciji; Vođenje bilješki; Odgovaranje na pritužbu. Akademski vokabular i gramatičke vježbe: pridjevi.
 14. Tjedan 14-15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.
 15. Tjedan 14-15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. Imenovati i opisati temeljne pojmove i pravila nizozemske gramatike
 2. Prepoznati i objasniti temeljne pojave na području fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike nizozemskoga jezika
 3. Opisati, objasniti i pravilno primijeniti morfološke i sintaktičke kategorije nizozemskoga jezika
 4. Ustanoviti i protumačiti osnovne sličnosti i razlike između morfoloških i sintaktičkih kategorija u nizozemskome i hrvatskome jeziku
 5. Prepoznati i klasificirati funkcionalne dijelove nizozemske rečenice
 6. Sažeti i protumačiti smisao govorenih i pisanih tekstova na nizozemskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa
 7. Kategorizirati i analizirati tekstove na nizozemskome jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 8. Isplanirati i prezentirati usmeno izlaganje na nizozemskom jeziku u skladu sa zadanom komunikacijskom situacijom
 9. Preurediti postojeće ili isplanirati i samostalno napisati vlastite tekstove na nizozemskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 10. Prevesti s nizozemskog na hrvatski i s hrvatskog na nizozemski jezik tekstove za koje su potrebna opća i specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Aktivan i interaktivan proces učenja jezika pri čemu studenti (uz vodstvo izvornoga govornika) jezik koriste u međusobnoj komunikaciji i uče jedni od drugih, i to pomoću ciljanog jezičnog sadržaja i komunikacijski usmjerenih zadataka. Studenti šire vokabular i napreduju u jezičnoj kompetenciji od razine samostalnoga korisnika B2 prema razini naprednoga korisnika C1. Pritom je neposredna pažnja usmjerena upotrebi točnih (gramatičkih) oblika.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća; usmena izlaganja; pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Nederlands naar perfectie, Palmer & Van 't Wout, Bussum: Coutinho, 2016.
 2. De regels van het Nederlands, Grammatica voor anderstaligen, Florijn et al., Groningen: Wolters-Noordhoff, 1994.
 3. Wijze woorden, Woordenlijst Academisch Nederlands met idioomoefeningen, Giezenaar & Schouten, Antwerpen-Amsterdam: Intertaal, 2010.
 4. Dixi! Cursus Spreekvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen, Bakx & Giezenaar, Bussum: Coutinho, 2007.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar