Naziv
Teorija i povijest povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
142681
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Uvid u povijesni pregled teorije i povijesti povijesti umjetnosti, od početaka povijesnoumjetničke historiografije do suvremenih teorijskih modela i žanrova. Tematske cjeline kolegija uključuju ravnomjerno zastupljenu tekstualnu tradiciju i vizualni aspekt, analiziraju se na odabranim primjerima. Razmatraju se osnovni pojmovi i aspekti problemskih odnosa; na primjer moderne, modernizma i postmoderne. Heterogenost i pluralizam teorijskih tendencija koje nastaju primjenom strukturalističkih i poststrukturalističkih teorija politike, kulture, medija.
Sadržaj
 1. Uvod, objašnjenje oblika nastave, ciljeva kolegija i studentskih obaveza
 2. Počeci povijesnoumjetničke historiografije
 3. Institucije i počeci umjetničke kritike
 4. Znanstvena povijest umjetnosti i temelji moderne estetike
 5. Pozitivizam 19. stoljeća
 6. Teorija i kritika moderne umjetnosti i modernizma
 7. Metode povijesti umjetnosti: atribucija i oblikovna analiza
 8. provjera znanja: kolokvij
 9. Kritička teorija i sociološka teorija
 10. Strukturalizam i interpretativne teorije likovnih umjetnosti
 11. Teorija postmodernizma
 12. Feminizam, postfeminizam i rodne teorije
 13. Multikulturalizam
 14. Postkolonijalna teorija
 15. Kulturalni studiji

Ishodi učenja
 1. stjecanje osnovnih znanja o alternativnim modelima kustoske prakse, marketingu, kulturnoj politici.
 2. Stjecanje znanja o temeljnim modelima tradicionalne povijesti umjetnosti, moderne i suvremene teorije i kritike likovnih umjetnosti
 3. osposobljavanje za primjenu općih znanja iz predmetnih područja pojedinih povijesnih razdoblja na razini sinteze međusobnih odnosa povijesti i teorije umjetnosti, likovne kritike i vizualne kulture
 4. stjecanje osnovnih znanja o institucionaliziranim oblicima funkcioniranja povijesnoumjentičke prakse (akademije, muzeji, galerije, izložbe, tržište umjetnina, časopisi
Metode podučavanja
predavanja, seminari, vježbe
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit, seminarski rad, sudjelovanje na vježbama / praktičnoj nastavi

Obavezna literatura
 1. Harrison, Ch., Wood, P. (ur.), Art in Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas. Blackwell Publishing, 2003. (odabrana poglavlja).
 2. Art History and its Methods. A critical anthology. Selection and commentary by Eric Fernie. Phaidon, 1995. (odabrana poglavlja)
 3. Harrison, Ch., Wood, P. (ur.), Art in Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas. Blackwell Publishing, 2003. (odabrana poglavlja).
 4. Art History and its Methods. A critical anthology. Selection and commentary by Eric Fernie. Phaidon, 1995. (odabrana poglavlja)
 5. Kocur, Z. i S. Leung, S., (ur.), Theory in Contemporary Art since 1985. Malden, Ma/Oxford: Blackwell Publishing, 2004. (odabrana poglavlja).
 6. Preziosi, D. (ur.), The Art of Art History: A Critical Anthology. Oxford University Press, 2009. (odabrana poglavlja)
 7. Šuvaković, M., Pojmovnik suvremene umjetnosti, Zagreb: Horetzky, 2005. (odabrana poglavlja).
 8. Nelson, R.S., i R. Shiff, R.. (ur.), Critical Terms for Art History, Chicago: The University of Chicago Press, 2003. (odabrana poglavlja).
Dopunska literatura
 1. Prezentacije i sažeci predavanja koji se nalaze na mrežnim stranicama (Omega)
 2. Williams, Robert. Art Theory, an Historical Introduction, Oxford, Blackwell Publishing, 2004.
 3. D'Alleva, Anne. Methods & Theories of Art History. London, Laurence King Publishing, 2005.

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar