Naziv
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
7
Šifra
117660
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Uputiti drugostupnike u razvitak historiografije o starom svijetu. Upozoriti polaznike diplomskog studija na važnost metodologije i teorije u istraživanju stare povijesti. Bez poznavanja različitih teorijskih pristupa i paradigmi nije moguće niti kvalitetno istraživanje konkretnih istraživačkih problema u staroj povijesti. Otkrića koja su unaprijedila poznavanje stare povijesti i njihova evaluacija u modernoj literaturi. Povijest novovjekovnih istraživačkih škola i do sada ostvareni rezultati u promišljanju stare povijesti. Recentni teorijski pristupi i modeli u istraživanju i interpretiranju stare povijesti. Poseban naglasak je na pregledu modernih teorijskih i praktičnih dostignuća različitih škola historiografije stare povijesti.
Sadržaj
 1. Prioriteti u odabiru istraživačkih tema
 2. Izvori I. Pristup i rad na pisanim vrelima
 3. Izvori II. Pristup i rad na predmetnim i slikovnim vrelima
 4. straživačke tehnike
 5. Historiografske škole I
 6. Historiografske škole II
 7. Historiografske škole III
 8. Historiografske škole IV
 9. Moderna, postmoderna i …..
 10. Stara povijest i arheologija krajolika. Gramatika prostora
 11. Povratak tekstu. Topografija pisanih vrela
 12. Lokalno i globalno u modernom istraživanju stare povijesti
 13. Promišljanje multidisciplinarnosti i interdisciplinarnosti: odnos povijesti i ostalih humanističkih i društvenih znanosti
 14. Novi horizonti
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. demonstrirati detaljno poznavanje razvoja suvremene historiografije stare povijesti
 2. istraživati različita teorijska gledišta koja omogućavaju diferencirane perspektive različitih fenomena stare povijesti
 3. primijeniti znanja o teorijskim paradigmama i slojevitim pristupima (u ekonomskoj, političkoj, socijalnoj, rodnoj itd. staroj povijesti) pri konkretnom istraživanju
 4. konceptualizirati raznovrsne multidisciplinarne, interdisciplinarne i transdisciplinarne pristupe u konkretnom istraživanju
 5. prosuditi valjanost argumenata različitih povjesničara i historiografskih škola
 6. sudjelovati u diskusiji potičući dubinsko promišljanje o temi
 7. napisati dobro strukturiran seminarski rad na temelju kompleksnih informacija
Metode podučavanja
Frontalna nastava, interaktivni pristup, samostalni rad studenta uz stalno praćenje i konzultacije
Metode ocjenjivanja
Valorizira se polaznikov rad u kolegiju. Tijekom semestra može postići 100 bodova (interna jedinica uspješnosti studenta), minimalan broj bodova za prolazak kolegija je 60. Provjera znanja donosi najviše 30 bodova; osobni istraživački zadatak 50 bodova; aktivnost studenta u terenskoj nastavi najviše 10 bodova, praćenje nastave i pohađanje konzultacija najviše 10 bodova.

Obavezna literatura
 1. Odabrana poglavlja iz domaćih i stranih priručnika o povijesti historiografije. Specijalistička djela o modernoj metodologiji stare povijesti. Pregledi značajnih otkrića i prve objave rezultata i teorijskih postavki koji su posebno unaprijedili poznavanje stare povijesti. Izbor se dogovara s mentorom prema kandidatovom usmjerenju.
Dopunska literatura
 1. Odabrana poglavlja iz domaćih i stranih priručnika o povijesti historiografije. Specijalistička djela o modernoj metodologiji stare povijesti. Pregledi značajnih otkrića i prve objave rezultata i teorijskih postavki koji su posebno unaprijedili poznavanje stare povijesti. Izbor se dogovara s mentorom prema kandidatovom usmjerenju.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar