Naziv
Pedagogija
Puni naziv
Pedagogija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar pedagogije
sveučilišna magistra pedagogije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. definirati i interpretirati temeljne pojmove socijalne, interkulturalne i komparativne pedagogije te didaktike i obrazovnog menadžmenta
 2. protumačiti temeljne odrednice odgojno-obrazovnog sustava u Hrvatskoj i europskim zemljama
 3. kreirati programe unaprjeđenja profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika
 4. demonstrirati vještine pedagoškog savjetovanja učenika u procesu profesionalne orijentacije
 5. kritički analizirati, prosuđivati i nadopunjavati postojeće te dizajnirati nove kurikulume za različite razine i oblike odgoja i obrazovanja polazeći od važećih načela i teorija
 6. kritički analizirati i vrednovati odgojno-obrazovnu praksu uvažavajući prava djeteta i primjenjujući demokratske kriterije zaštite tih prava
 7. planirati, izvoditi i vrednovati pedagoške projekte
 8. planirati, izvoditi i vrednovati nastavni proces
 9. osmisliti i primijeniti tehnike praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika
 10. prepoznati, dijagnosticirati i rješavati pedagoške probleme na razini odgojno-obrazovne ustanove
 11. analizirati, interpretirati i vrednovati socijalne odnose u odgojno-obrazovnoj ustanovi
 12. organizirati i provesti pedagošku radionicu na zadanu temu
 13. pripremati i provoditi istraživanja te obraditi, analizirati i interpretirati rezultate u skladu s načelima etičnosti u istraživanju
 14. primijeniti interdisciplinarna znanja pri rješavanju problema u odgojno-obrazovnoj praksi
 15. demonstrirati vještine upravljanja pedagoškim resursima odgojno-obrazovne ustanove
 16. demonstrirati vještine suradnje na međunarodnoj razini uzimajući u obzir kulturne razlike
 17. izraditi plan vlastitog stručno-pedagoškog usavršavanja
 18. demonstrirati vještinu komuniciranja informacija i ideja radi rješavanja problema u profesionalnom timovima i učinkovitog komuniciranja s dionicima odgojno-obrazovnog procesa (roditelji, nastavnici, učenici)
 19. stručno komunicirati na stranom jeziku
 20. kritički prosuđivati i evaluirati odgojno-obrazovnu praksu polazeći od načela učinkovitosti
 21. samoevaluirati pedagoška znanja, vještine i sposobnosti

1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11855)
2.1. Kolegiji s odsjeka