Naziv
smjer Antička
Puni naziv
Arheologija, smjer Antička
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar arheologije
magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. objasniti moguće uzroke i mehanizme kulturnih i civilizacijskih promjena
 2. objasniti različite tehnološke, kulturne, socijalne, duhovne i krajobrazne procese koji utječu na razvoj određene zajednice na određenom području kroz sva arheološka razdoblja
 3. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst, te prepoznavati različite tragove ljudske aktivnosti
 4. moći samostalno organizirati i provoditi arheološko iskopavanje i terenski pregled
 5. moći provesti stručnu i znanstvenu analizu arheološke građe
 6. prepoznati kulturno dobro i poznavati postupak pokretanja zaštite kulturnog dobra
 7. primijeniti osnovne znanstvene standarde eksperimentalne arheologije
 8. moći prikupiti i interpretirati arheološke podatke referirajući se na aktualne spoznaje i teorije
 9. kritički se osvrnuti na kronološki i tipološki položaj određene građe unutar postojećih kronologija i tipologija
 10. argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja
 11. povezati i integrirati stečena znanja i vještine, te iskoristi specifične i generičke kompetencije kako bi samostalno došli do relevantnih zaključaka (suradnja sa srodnim strukama)
 12. korištenje stranim jezikom u izradi znanstvenog i stručnog rada
 13. moći prezentirati stručne podatke znanstvenoj zajednici i široj javnosti
 14. uvažavati kulturne i sve druge različitosti
 15. moći napisati i objaviti znanstveno i stručno djelo

1. Obavezni predmeti
124242 Grčka uporabna keramika
124243 Grčki jezik za arheologe II
142609 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1
142626 Rim i njegove provincije
142665 Seminar iz provincijalne arheologije 1
124259 Terenska nastava
124261 Umjetnički obrt klasičnog razdoblja
2. Strani jezik - odabrati strani jezik (11821)
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (11699)
117938 Engleski jezik za akademske potrebe 1
117940 Francuski jezik za akademske potrebe 1
117941 Francuski jezik za akademske potrebe 3
117942 Njemački jezik za akademske potrebe 1
117943 Njemački jezik za akademske potrebe 3
117944 Ruski jezik za akademske potrebe 1
117945 Ruski jezik za akademske potrebe 3
117946 Španjolski jezik za akademske potrebe 1
117947 Španjolski jezik za akademske potrebe 3
117948 Talijanski jezik za akademske potrebe 1
117949 Talijanski jezik za akademske potrebe 3
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (11700)
3.1. Kolegiji s odsjeka
117927 Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima
117436 Arheologija eneolitika
170491 Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka
117444 Arheologija neolitika
186313 Arheološki praktikum - kvantitativna obrada podataka
117930 Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici
117454 Germani u Panoniji
170494 Istočni halštatski krug
117471 Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu
170496 Latenska kultura u Hrvatskoj
117477 Litička analiza
170512 Materijali i tehnologije u arheologiji
117489 Počeci simbolike i umjetnosti
117479 Predromanička i ranoromanička arhitektura
132061 Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini
132064 Rimska uprava u provinciji Dalmaciji
117485 Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja
117932 Seminar iz srednjovjekovne arhitekture
117490 Srednjovjekovna keramika
117491 Starohrvatska groblja od 7. do 11. st.
132062 Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
117934 Teorijska arheologija
142630 Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza