Naziv
smjer Antička
Puni naziv
Arheologija, smjer Antička
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar arheologije
magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. moći napisati i objaviti znanstveno i stručno djelo
 2. argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja
 3. prepoznati kulturno dobro i poznavati postupak pokretanja zaštite kulturnog dobra
 4. kritički se osvrnuti na kronološki i tipološki položaj određene građe unutar postojećih kronologija i tipologija
 5. moći prikupiti i interpretirati arheološke podatke referirajući se na aktualne spoznaje i teorije
 6. korištenje stranim jezikom u izradi znanstvenog i stručnog rada
 7. moći provesti stručnu i znanstvenu analizu arheološke građe
 8. objasniti moguće uzroke i mehanizme kulturnih i civilizacijskih promjena
 9. objasniti različite tehnološke, kulturne, socijalne, duhovne i krajobrazne procese koji utječu na razvoj određene zajednice na određenom području kroz sva arheološka razdoblja
 10. moći prezentirati stručne podatke znanstvenoj zajednici i široj javnosti
 11. moći samostalno organizirati i provoditi arheološko iskopavanje i terenski pregled
 12. uvažavati kulturne i sve druge različitosti
 13. primijeniti osnovne znanstvene standarde eksperimentalne arheologije
 14. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst, te prepoznavati različite tragove ljudske aktivnosti
 15. povezati i integrirati stečena znanja i vještine, te iskoristi specifične i generičke kompetencije kako bi samostalno došli do relevantnih zaključaka (suradnja sa srodnim strukama)

1. Obavezni predmeti
124242 Grčka uporabna keramika
124243 Grčki jezik za arheologe II
142609 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1
142626 Rim i njegove provincije
235572 Seminar iz rimske provincijske arheologije 1
124259 Terenska nastava
124261 Umjetnički obrt klasičnog razdoblja
2. Strani jezik - odabrati strani jezik (11821)
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (11699)
225438 Engleski jezik za akademske potrebe 1
235576 Engleski jezik za akademske potrebe 3
225440 Francuski jezik za akademske potrebe 1
225442 Francuski jezik za akademske potrebe 3
225444 Njemački jezik za akademske potrebe 1
225446 Njemački jezik za akademske potrebe 3
225448 Ruski jezik za akademske potrebe 1
225450 Ruski jezik za akademske potrebe 3
225452 Španjolski jezik za akademske potrebe 1
225454 Španjolski jezik za akademske potrebe 3
225456 Talijanski jezik za akademske potrebe 1
225458 Talijanski jezik za akademske potrebe 3
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (11700)
3.1. Kolegiji s odsjeka
117927 Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima
117436 Arheologija eneolitika
170491 Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka
117444 Arheologija neolitika
117454 Germani u Panoniji
170494 Istočni halštatski krug
117471 Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu
170496 Latenska kultura u Hrvatskoj
117477 Litička analiza
170512 Materijali i tehnologije u arheologiji
235565 Počeci simbolike i umjetnosti
117479 Predromanička i ranoromanička arhitektura
132061 Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini
117485 Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja
117932 Seminar iz srednjovjekovne arhitekture
117490 Srednjovjekovna keramika
117491 Starohrvatska groblja od 7. do 11. st.
132062 Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu