Naziv
smjer Antička
Puni naziv
Arheologija, smjer Antička
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar arheologije
sveučilišna magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. objasniti tehnološke, kulturne, socijalne, ekonomske i krajobrazne procese koji utječu na razvoj zajednica u antici
 2. argumentirano raspravljati o interpretaciji materijalne kulture, društvenog i duhovnog života, te simbolike u antici
 3. iznijeti kritičko mišljenje i argumentirati svoje stavove o postojećim spoznajama u antičkoj arheologiji
 4. provoditi stručnu i znanstvenu analizu antičke arheološke građe te valorizirati dobivene podatke
 5. primijeniti primjerenu klasifikaciju i analizu istraživanja na određenu antičku arheološku građu
 6. analizirati teorijske koncepte na kojima se temelji arheološka interpretacija te identificirati kontekst u kojem se određena teorija oformila i koristila
 7. samostalno organizirati i provoditi arheološko istraživanje
 8. osmisliti i samostalno izraditi znanstveni, stručni rad i projekt temeljen na postavljenom istraživačkom pitanju, dosadašnjim spoznajama, literaturi ili novim podacima iz antičke arheologije
 9. primjenjivati načela dobre akademske prakse u znanstvenoj i stručnoj suradnji, te publiciranju rezultata arheoloških istraživanja antičkih nalazišta
 10. analizirati specifičnosti određenog nalazišta, regije ili problematike u kontekstu antičke arheologije i primijeniti adekvatnu metodologiju ovisno o tipu i cilju istraživanja
 11. objasniti moguće uzroke i mehanizme tehnoloških i socijalnih promjena u antici
 12. koristiti statističke analize i računalne modele za analizu i interpretaciju arheoloških podataka
 13. kritički procijeniti utjecaj arheoloških kultura na moderno i suvremeno društvo
 14. integrirati suvremene znanstvene spoznaje iz područja prapovijesne i srednjovjekovne arheologije
 15. prepoznati i procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati područje za nastavak profesionalnog usavršavanja

1. Obavezni kolegiji
124242 Grčka uporabna keramika
124243 Grčki jezik za arheologe II
142609 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1
142626 Rim i njegove provincije
235572 Seminar iz rimske provincijske arheologije 1
124259 Terenska nastava
124261 Umjetnički obrt klasičnog razdoblja
2. Strani jezik - odabrati strani jezik (11821)
1. Obavezni kolegiji
2. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (11699)
225438 Engleski jezik za akademske potrebe 1
235576 Engleski jezik za akademske potrebe 3
225440 Francuski jezik za akademske potrebe 1
225442 Francuski jezik za akademske potrebe 3
225444 Njemački jezik za akademske potrebe 1
225446 Njemački jezik za akademske potrebe 3
225448 Ruski jezik za akademske potrebe 1
225450 Ruski jezik za akademske potrebe 3
225452 Španjolski jezik za akademske potrebe 1
225454 Španjolski jezik za akademske potrebe 3
225456 Talijanski jezik za akademske potrebe 1
225458 Talijanski jezik za akademske potrebe 3
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (11700)
3.1. Kolegiji s odsjeka
117927 Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima
251643 Arheologija eneolitika
170491 Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka
117444 Arheologija neolitika
117454 Germani u Panoniji
170494 Istočni halštatski krug
117471 Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu
170496 Latenska kultura u Hrvatskoj
117477 Litička analiza
170512 Materijali i tehnologije u arheologiji
235565 Počeci simbolike i umjetnosti
117479 Predromanička i ranoromanička arhitektura
132061 Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini
117485 Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja
117932 Seminar iz srednjovjekovne arhitekture
117490 Srednjovjekovna keramika
142415 Srednjovjekovna numizmatika
117491 Starohrvatska groblja od 7. do 11. st.
132062 Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
251642 Teorijska arheologija