Naziv
Unamuno i njegovo razdoblje
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
5
Šifra
124513
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Temeljito upoznati studente sa stvaralaštvom Miguela de Unamuna te društvenim, kulturnim i književnim kontekstom razdoblja u kojem je pisao. Osposobiti studente za samostalno proučavanje i produbljivanje znanja iz područja kojim se kolegij bavi, te kreativnu primjenu tog znanja u širem kontekstu i u rješavanju složenih problema iz iste materije.
Sadržaj
 1. Svako predavanje uključuje: slušanje predavanja, analiziranje tekstova primarne literature (paralelno s čitanjem na seminaru), komentiranje tekstova sekundarne literature, te na svakom satu jedan od studenata samostalno prezentira jedan od aspekata Unamunova stvaralaštva.Teme predavanja:Čimbenici koji su odredili španjolski društveni i kulturni život na početku stoljeća.
 2. Razdoblje 1900.-1936. kao drugi Zlatni vijek španjolske književnosti.
 3. Pregled prikaza razdoblja 1900.-1936. u književnoj historiografiji od 1939. do naših dana.
 4. Miguel de Unamuno: čovjek «generacije» ili jedinstvena pojava? Pregled Unamunove pisane i književne ostavštine:1.) romani i osobitosti strukture likova2.) ogledna proza3.) pjesništvo4.) prepiska
 5. Unamuno kao politički aktivan intelektualac. Mijene političkih stavova i strana. Razmišljanja o budućnosti Španjolske.
 6. Unamuno kao «filozof»: ogled "Del Sentimiento Trágico de la Vida".
 7. Ideja o «duši naroda» i reprezentativnim djelima europskih nacionalnih književnosti. Veza s ideologijama.
 8. Španjolska književnost Unamunova vremena i politika:Ogledna proza: Ortega y Gasset: "La rebelión de las masas"
 9. Nastavak: glavne tendencije u odnosu prema španjolskoj kulturnoj tradiciji i politički podtekst tih odnosa.
 10. Anarhizam u Španjolskoj početkom XX. st. i umjetnost.
 11. Avangardna umjetnost.
 12. Krug F. Garcíje Lorke.
 13. Vrednovanje razdiobe književnosti 1900.-1936. na generacije: prednosti i nedostatci te veza takve razdiobe s ideologijama i politikom.
 14. Nestanak političkog pod/teksta iz književnosti poratnog vremena.
 15. Unamunove veze s europskim publicistima i političarima.

Ishodi učenja
 1. Student će produbiti svoja znanja o djelu Miguela de Unamuna stečena na preddiplomskom studiju te se usmjeriti na analizu Unamunovih tekstova, kao i njegovih književnih suvremenika u prvoj polovici XX. stoljeća.
 2. Student će moći povezati znanje o Unamunovom djelu te o društvenom, kulturnom i književnom kontekstu njegova stvaralaštva s analizom njegovih književnih tekstova.
 3. Također će moći samostalno vrednovati kritičke tekstove sekundarne literature.
 4. Moći će usmeno i pismeno argumentirati svoje kritičko mišljenje o primarnoj i sekundarnoj literaturi, predstaviti svoje znanje stručnjacima na svom području te procijeniti tuđa znanja i kompetencije.
 5. Moći će samostalno pretraživati literaturu potrebnu za daljnje učenje i nadogradnju stečenog znanja o djelu Miguela de Unamuna.
 6. Student će moći analizirati i interpretirati književne tekstove u kontekstu njihova nastanka (estetski, genološki, društveni, kulturni, biografski aspekti) (1.0 ECTS)
 7. Student će moći smjestiti književno-kulturne fenomene u širi europski i svjetski kontekst te ih tako konačno evaluirati (1.0 ECTS)
 8. Student će moći pokazati višu razinu razumijevanja i poznavanja širokog spektra metodoloških i kritičkih pristupa književnom tekstu (1.0 ECTS)
Metode podučavanja
Izravno poučavanja na predavanjima. Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom tijekom analize i kritičkog tumačenja tekstova primarne i sekundarne literature na predavanjima i na seminaru čitanja. Samostalno učenje tijekom čitanja primarne literature, proučavanja sekundarne literature, izrade pismenog rada na zadanu temu, pripreme prezentacija, te pripremanja za polaganje pismenog ispita.
Metode ocjenjivanja
Za svako predavanje studenti moraju pripremiti odbrane tekstove sekundarne literature te ih analizirati i kritički vrednovati na satu predavanja. Moraju argumentirati svoja stajališta i komentirati ih u suradnji s ostalim studentima. Tijekom semestra moraju izraditi jedan pismeni rad na zadanu temu iz područja kojim se kolegij bavi, najčešće u obliku prikaza, analize i usporedbe kritičkih tekstova o Unamunovom djelu. Također jednom u semestru moraju u obliku prezentacije izložiti svoje znanje o jednoj od tema koje se obrađuju na kolegiju, najčešće o jednom od aspekata stvaralaštvu Miguela de Unamuna. Na kolokviju primijeniti stečeno znanje u prikazu i analizi djela primarne literature.
Tijekom semestra ocjenjuje se i vrednuje:
1.studentovo sudjelovanje u navedenim aktivnostima na satu predavanja: analiza i kritičko vrednovanje tekstova sekundarne literature,
2.uspjeh u analizi primarne literature na kolokvijima,
3. pismena analiza i vrednovanje kritičkih tekstova sekundarne literature,
4. uspjeh u izradi prezentacije o jednom od aspekata stvaralaštva Miguela de Unamuna,
5. sposobnost objašnjavanja, sinteze i prikaza osnovnih znanja o Unamunovom stvaralaštvu u pismenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Miguel de Unamnuno: Del sentimiento trágico de la vida
 2. Miguel de Unamuno: Abel Sanchez
 3. Ortega y Gasset: La rebelión de las masas
 4. Pío Baroja: El árbol de la ciencia
 5. Fernando Lázaro, Vicente Tusón: Literatura del siglo XX
 6. J. Brown: Historia de la Literatura Espanola – Siglo XX (Ed. Ariel)
 7. F. Rico (ed.): Historia y Crítica de la Literatura Espanola (Ed. Cátedra)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij