Naziv
Upravljanje i poslovanje u arhivima
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
3
Šifra
117596
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Studenti se upoznaju s organizacijom arhivske službe, vođenjem arhivskih ustanova, planiranjem, izvješćivanjem i uređenjem kontinuiranog obrazovanja.
Sadržaj
 1. Pregled djelatnosti arhiva
 2. Uloga i zadaće arhiva
 3. Utvrđivanje programa i planiranje rada arhiva
 4. Organizacija i praćenje rada
 5. Upravljanje resursima arhiva
 6. Arhivi i stvaratelji arhivskog gradiva
 7. Akvizicijska politika arhiva
 8. Obrada gradiva u arhivu
 9. Informacijski sustav arhiva
 10. Program zaštite gradiva u arhivu
 11. Korisnička služba
 12. Kulturna i obrazovna djelatnost arhiva
 13. Planiranje i upravljanje projektima
 14. Suradnja s drugim ustanovama
 15. Evaluacija arhivskih programa

Ishodi učenja
 1. Poznavati organizaciju arhivske službe
 2. Izraditi modele vođenja arhivskih institucija
 3. Planirati kontinuirano obrazovanje
 4. Oblikovati izvještaje i upravljati izvješćivanjem u arhivskim institucijama
 5. Planirati i prilagoditi poslovne procese u arhivskim institucijama
 6. Stvarati i upravljati analognim i digitalnim zbirkama, fondovima, serijama, podserijama, dosjeima, predmetima, zapisima i dokumentima
 7. Planirati i provoditi spisovodstvene postupke
 8. Provoditi marketinške postupke u svrhu komunikacije s javnošću
Metode podučavanja
predavanja, vježbe
Metode ocjenjivanja
ispit 60%
vježbe 30%
zalaganje na nastavi 10%

Obavezna literatura
 1. Kurtz, M. Managing Archival & Manuscript Repositories, Chicago 2004.
 2. Ellis, J. (ur) Keeping archives. Melbourne, 1993.
 3. Arhivistički standardi i postupci Državnog arhiva Québeca, Zagreb, HDA, 1994.
 4. Freemen Finch, Elsie (ur.), Advocating Archives. An Introduction to the Public Relations for Archivists, SAA, Metuchen, N. J., London 1994.
 5. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine 61/18)
Dopunska literatura
 1. Stulli, B. (ur), Priručnik iz arhivistike, Zagreb 1977. (poglavlje II. Arhivi)
 2. Pacifico, M.F, Wilsted, Th.P, Archival and Special Collections Facilities: Guidelines for Archivists, Librarians, Architects, and Engineers, SAA 2009.
 3. Pugh, M.J. Providing Reference Services for Archives and Manuscripts, SAA 2005.
 4. Ćosić, S. Lemić, V. "Rad arhiva u uvjetima suprotstavljenih utjecaja: država – društvo – korisnici." Arhivski vjesnik 49 (2006), str. 7-20.
 5. Antolović, J. Menadžment u kulturi, Zagreb 2009. (poglavlja 1-3)

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij