Naziv
Jezične vježbe iz ruskog jezika 7
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
4
Šifra
52227
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Kolegij omogućuje studentima usvajanje novog lekisika čitanjem i slušanjem tekstova različite tematike, uvježbavanje primjenje naučenog materijala, u razgovoru s nastavnikom i međusobnoj komunikaciji na ruskom jeziku te izražavanje u pisanom obliku. Studenti će steći komunikativnu kompetenciju na višoj razini, primijenjivu u većem broju situacija svakodnevne komunikacije, kao i upoznati se s različitim aspektima ruske kulture.
Sadržaj
 1. Этапы жизни человека. Родственные отношения в семье.
 2. Родители и дети – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.
 3. Какие в России отношения в семье? Сказка как отражение патриархальной русской семьи.
 4. Пенсионеры в России, способы выражения сравнения.
 5. Старость – это счастье – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.
 6. Kolokvij
 7. Количество детей в семье – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.
 8. Суррогатная мама – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.
 9. Кризис семьи – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.
 10. Kolokvij
 11. Какой должна быть игрушка? Нужны ли оценки в школе? – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.
 12. Нужна ли школьная форма? Нужно ли раздельное обучение в школе? – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.
 13. Допинг в спорте – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.
 14. Дети и профессиональный спорт – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. sažeti i protumačiti smisao tekstova pisanih na ruskom jeziku koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima i vrstama diskursa
 2. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ruskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 3. navesti osnovna pravila ruske ortografske i interpunkcijske norme i primijeniti ih u pismenom izražavanju na ruskom jeziku
Metode podučavanja
Usmena prezentacija nastavnog materijala, korištenje udžbenika, interakcija sa studentima, uporaba pismenih i usmenih leksičko-gramatičkih zadataka, PowerPoint prezentacije, korištenje audio materijala i video materijala, uporaba interneta
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje, pisanje i provjera domaćih zadaća, provjera i ocjenjivanje putem kolokvija.

Obavezna literatura
 1. И.А. Старовойтова, Ваше мнение. Москва. 2007.
Dopunska literatura
 1. В.П. Берков и др., Как мы живем. Санкт-Петербург, 2003.
 2. А.Л. Кузнецов и др., Из истории русской культуры.Москва, 2007.
 3. Н.Ю.Писарчик, Ю.Е.Прохоров, Мы похожи, но мы разные. Санкт-Петербург, 1998.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 7. semestar