Naziv
Prevođenje s makedonskoga na hrvatski
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS
5
Šifra
125448
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na makedonskom jezikuna razini B2/C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Uvod u teoriju prevođenja. Upoznavanje s pojmovima prijevod-prevođenje-prevoditelj
 2. Vrste prijevoda: književno i stručno prevođenje, usmeno i pismeno prevođenje, simultano i konsekutivno prevođenje.
 3. Pravopisna pravila: razlika hrvatskog i makedonskog
 4. Transliteracija i transkripcija imena.
 5. Prevođenje životopisa s makedonskog na hrvatski. Pisanje životopisa na makedonskom jeziuku (po obrascu Europass životopis (www.europass.cedefop.europa.eu).
 6. Specifičnosti i problemi prevođenja znanstvenih i stručnih tekstova.
 7. Prevođenje službenih obrazaca – diploma, izjava, punomoć.
 8. Prevođenje službenih obrazaca – rodni list, vjenčani list.
 9. Prevođenje natječajne dokumentacije.
 10. Terminologija Europske unije.
 11. Usmeni prijevod, razlika konsekutivnog i simultanog prevođenja.
 12. Kako postati sudski tumač: prevođenje tekstova B2/C1 razine
 13. Vježba slušanja, zapisivanja i prevođenja audio zapisa (intervju)
 14. Podslovljavanje i prevođenje filmova.
 15. Sinteza i ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati interkulturalne razlike.
 2. Koristiti se izvorima znanja poput referentne literature i interneta.
 3. Prepoznati kriterije za dobar prijevod.
 4. Student će razviti kriterije i vještine smislenoga pismenog prevođenja različitih tekstnih tipova s makedonskog na hrvatski jezik.
 5. Prepoznati, razumjeti različite funkcionalne stilove.
 6. kompetentno prevoditi i na ispravan način služiti se pomagalima za prevođenje (tradicionalni tiskani mediji poput rječnika i glosara; online prevoditeljski alati i resursi; računalno potpomognuto i strojno prevođenje)
 7. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike među pojedinim južnoslavenskim jezicima koristeći odgovarajući pojmovni i teorijsko-metodološki aparat
 8. samostalno prevesti tekstove svih funkcionalnih stilova s odabranih južnoslavenskih jezika na hrvatski jezik i s hrvatskog jezika na odabrane južnoslavenske jezike
Metode podučavanja
Usporedba i analiza prijevoda i izvornih tekstova, prevođenje zahtjevnijih tekstova s makedonskoga na hrvatski, analiza studentskih prijevoda i pogrešaka.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano ocjenjivanje prijevoda tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Vlatković, D, Prošev-Oliver, B. 2015. Hrvatsko-makedonski rječnik, Matica Makedonaca u Hrvatskoj, Zagreb
 2. Pavlović, Nataša. 2015. Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam international
 3. Ivir, Vladimir. 1984. Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar “Karlovačka gimnazija” Sremski Karlovci, Zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu.
 4. Venuti, Lawrence (ur.). 2000. The Translation Studies Reader. London i New York: Routledge.
 5. Hrestomatija tekstova svih funkcionalnih stilova; sakupila dr. sc. Borjana Prošev-Oliver, viša lektorica, za potrebe kolegija Prevođenje s hrvatskog na makedonski i s makedonskog na hrvatski jezik
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij