Naziv
Suvremeni makedonski jezik - morfosintaksa
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
118091
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Ovladavanje pojmovima i terminima: gramatika makedonskog jezika, gramatičke razine, gramatičke kategorije, bliskosrodni jezici, kontrastivna/konrontativna gramatika bliskosrodnih jezika, morfološka analiza, sintaktička analiza, morfosintaktička analiza. Ovladavanje sposobnošću kritičke morfosintaktičke analize makedonskoga teksta u usporedbi s hrvatskim.
Sadržaj
 1. Uvod. Definicija i sadržaj morfologije i sintakse kao jezičnih razina.
 2. Struktura i semantika.
 3. Uvođenje pojma morfosintakse.
 4. Kontrastivna perspektiva. Makedonski i hrvatski kao genetski srodni i tipološki različiti jezici.
 5. Predikat i predikativnost. Predikatne kategorije. Imenski predikat i glagolski predikat. Obvezatnost predikata.
 6. Forma i semantika vremena u hrvatskom i u makedonskom jeziku.
 7. Odnos subjekta i objekta. Minimalni iskaz.
 8. Značenja (semantika) padežnih odnosa u kontekstu morfosintaktičkoga opisa i njihovo izražavanje u u hrvatskom i u makedonskom jeziku. Struktura argumenata.
 9. Koordinacija i subordinacija.
 10. Primjeri i tipovi rečenica.
 11. Analiza i vježba.
 12. Izlaganje seminarskih radova i njihova analiza.
 13. Izlaganje seminarskih radova i njihova analiza.
 14. Izlaganje seminarskih radova i njihova analiza.
 15. Sinteza.

Ishodi učenja
 1. Ovladavanje pojmovima i terminologijom predmetnog područja
 2. Uočavati razlike u morfološkom i sintaktičkom ustroju makedonskog i hrvatskog jezika
 3. Samostalno provođenje morfološke analize
 4. Samostalno provođenje sintaktičke i morfosintaktičke analize
 5. Provesti istraživanje te ga prezentirati
Metode podučavanja
Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda, a na seminarima će se izrazito poticati metoda kritičkog čitanja i raspravljački oblici rada. Posebno će se poticati grupni i individualni istraživački rad te razumijevanje mogućnosti uspoređivanja gramatičkih struktura morfološke i sintaksičke razine bliskosrodnih i tipološki različitih jezika.
Metode ocjenjivanja
Pismeni zadaci. Dva kolokvija tijekom semestra (svaki po 30% završne ocjene). Ispit (40% završne ocjene).

Obavezna literatura
 1. Минова-Ѓуркова Љ. (2006) Граматика на македонскиот јазик за странци. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
 2. Спасов Љ. (2011) Резултативна видска (аспектна) конфигурација на глаголите во македонскиот јазик: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.
 3. Минова-Ѓуркова Л. (2000) Синтакса на македонскиот стандарден јазик: Магор, Скопје.
Dopunska literatura
 1. Конески Б. (1982) Граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје: Култура
 2. Спасов Љ. (1981) Преодноста на глаголите во македонскиот јазик: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.
 3. Friedman, Victor A. 1977. The Grammatical Categories of the Macedonian Indicative. Columbus: Slavica
 4. Kramer, Chrsitina E. 1986. Analytic Modality in Macedonian. Munich: Kubon & Sagner.
 5. Bernard COMRIE, Greville G. CORBETT (2001). The Slavonic languages. Routledge Language Family Descriptions.

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij