Naziv
Semantika južnoslavenskih jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
131715
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente sa složenošću značenjskih pojavnosti na primjerima južnoslavenskih jezika te ih upoznati s tradicionalnim i suvremenim pristupima značenju.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij i studentske obaveze.
 2. Formalni i funkcionalni pristupi značenju
 3. Kognitivnolingvistička istraživanja u (južno)slavenskim jezicima
 4. Konstrukcijska gramatika u istraživanju jezične periferije
 5. Empirijski pristupi značenjskim pojavnostima u južnoslavenskim jezicima - pregled istraživanja u slavenskim jezicima
 6. Korpusna istraživanja u južnoslavenskim jezicima
 7. Eksperimentalne metode u istraživanjima južnoslavenskih jezika
 8. Seminarski rad: argumentna struktura glagola
 9. Seminarski rad: argumentna struktura glagola
 10. Seminarski rad: suznačnost
 11. Seminarski rad: faznost
 12. Seminarski rad: produktivnost
 13. Izlaganja seminarskih radova
 14. Izlaganja seminarskih radova
 15. Predrok

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći nabrojiti i opisati suvremene teorijske pristupe u analizi značenja.
 2. Studenti će moći klasificirati tipove značenjskih odnosa u južnoslavenskim jezicima.
 3. Studenti će moći vrednovati i opravdati primjenjivost pojedinog modela semantičkoga opisa na analizu značenjskih pojavnosti u južnoslavenskim jezicima.
 4. Studenti će moći osmisliti i provesti poredbeno semantičko istraživanje odabrane pojavnosti u južnoslavenskim jezicima.
 5. Studenti će moći prezentirati rezultate svojega istraživanja.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Raffaelli I. (2009) Značenje kroz vrijeme. Zagreb: Disput
 2. Tabakowska E. (2005) Gramatika i predočavanje: Uvod u kognitivnu lingvistiku. Zagreb: FF press: 29-51
 3. Stanojević MM. (2013) Konceptualna metafora. Temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode. Zagreb: Srednja Europa
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar