Naziv
Semantika južnoslavenskih jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS
5
Šifra
131715
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente sa složenošću značenjskih pojavnosti na primjerima južnoslavenskih jezika te ih upoznati sa suvremenim pristupima značenju.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij i studentske obaveze.
 2. Formalni i funkcionalni pristupi značenju
 3. Kognitivnolingvistička istraživanja u (južno)slavenskim jezicima
 4. Konstrukcijska gramatika u istraživanju jezične periferije
 5. Empirijski pristupi značenjskim pojavnostima u južnoslavenskim jezicima
 6. Korpusna istraživanja u južnoslavenskim jezicima
 7. Eksperimentalne metode u istraživanjima južnoslavenskih jezika
 8. Seminarski rad
 9. Seminarski rad
 10. Seminarski rad
 11. Seminarski rad
 12. Seminarski rad
 13. Izlaganja seminarskih radova
 14. Izlaganja seminarskih radova
 15. Predrok

Ishodi učenja
 1. nabrojiti i opisati suvremene teorijske pristupe u analizi značenja
 2. klasificirati tipove značenjskih odnosa u južnoslavenskim jezicima
 3. vrednovati i opravdati primjenjivost pojedinog modela semantičkoga opisa na analizu značenjskih pojavnosti u južnoslavenskim jezicima
 4. osmisliti i provesti poredbeno semantičko istraživanje odabrane pojavnosti u južnoslavenskim jezicima
 5. prezentirati rezultate svojega istraživanja
 6. analizirati i objasniti jezična obilježja tekstova na odabranim južnoslavenskim jezicima na gramatičkoj i semantičkoj razini
 7. objasniti i raspraviti stečena znanja sa stručnjacima i laicima u širim slavističkim okvirima
 8. povezati i smjestiti stečena znanja o južnoslavenskim jezicima u širi, općelingvistički kontekst
 9. preispitati i zastupati mišljenje o jezičnim, književnim i kulturnim procesima u okviru poredbene povijesti južnoslavenskih jezika i književnosti
Metode podučavanja
Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda, a na seminarima će se izrazito poticati analitička metoda kritičkog čitanja i raspravljački oblici rada. Posebno će se poticati individualni istraživački rad.
Metode ocjenjivanja
Uvjet za izlazak na ispit je predana analiza odabranog istraživačkog problema prema uputama dobivenim od nastavnika. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Raffaelli I. (2009) Značenje kroz vrijeme. Zagreb: Disput
 2. Tabakowska E. (2005) Gramatika i predočavanje: Uvod u kognitivnu lingvistiku. Zagreb: FF press: 29-51
 3. Stanojević MM. (2013) Konceptualna metafora. Temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode. Zagreb: Srednja Europa
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar