Francuski jezik i književnost, smjer Znanstveni

Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Francuski jezik i književnost, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar francuskog jezika i književnosti
magistra francuskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Francuski jezik i književnost - smjer Znanstveni izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 16.lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Uvjete za upis na poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv magistar / magistra francuskog jezika i književnosti (mag. philol. franc.) te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na produbljivanju znanja iz francuskog jezika i knjizevnosti putem tri smjera : znanstvenog (istrazivackog), prevoditeljskog i nastavnickog. Nositelje ove kvalifikacije osposobljava za samostalno znanstveno istrazivanje na podrucju francuskog jezika i francuske i frankofonih knjizevnosti, prevođenje književnih i neknjiževnih tekstova, komunikaciju (tržišnu, marketinšku, turističku…), praćenje privrednog, kulturnog, političkog života u Francuskoj te odnosa između Hrvatske i Francuske, rad u obrazovanju djece, odraslih i visokom školstvu, te osim navedenog daje znanja potrebna za neke organizacijske ili voditeljske poslove u privredi, turizmu, javnim službama, medijima i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Na diplomskom studiju proširuju se i produbljuju znanja stečena na preddiplomskom studiju, svladavaju se vještine i kompetencije potrebne za znanstveno proučavanje francuskog jezika i književnosti. Polaznici su po završetku diplomskoga studija francuskog jezika i književnosti osposobljeni za praćenje privrednog, kulturnog, političkog života u Francuskoj te odnosa između Hrvatske i Francuske, rad u obrazovanju djece, odraslih i visokom školstvu, samostalno znanstveno proučavanje francuskog jezika, povijesti, civilizacije i književnosti, kvalitetan doprinos hrvatskoj i općoj romanistici, što im daje različite mogućnosti zapošljavanja (privreda, turizam, javne službe, školstvo, mediji i sl.) Završetkom diplomskog studija stječe se naziv magistar / magistra francuskoga jezika i književnosti.

 1. kritički vrednovati i kreativno misliti u okviru rješavanja novih i složenih problema, koje je potrebno kao osnova za razvoj novog znanja i povezivanja znanja u pojedinim područjima francuske književnosti u nepredvidljivim uvjetima
 2. kritički vrednovati i kreativno sudjelovati u rješavanju novih i složenih problema polazeći od deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za lingvistički opis francuskoga jezika povezivanjem znanja pojedinih područja lingvističke analize
 3. demonstrirati znanja i razumijevanje francuske književnosti koje počiva na prvom stupnju, odnosno završenom preddiplomskom studiju Francuskog jezika i književnosti, ali ga proširuje i produbljuje, te tako osigurava temelj ili mogućnost za originalni razvoj i primjenu ideja, često u istraživačkom kontekstu tema iz francuske književnosti
 4. integrirati znanja i pronalaziti jezične potvrde relevantnosti razlikovanja razina jezikoslovne analize sa sinkronijskog i dijakronijskog motrišta te preispitati sličnosti i razlike pri njihovom prepoznavanju
 5. izvoditi složene radnje i primijeniti složene metode, instrumente, alate i materijale, te izraditi instrumente, alate i materijale u istraživanjima i inovativnom procesu i prilagoditi složene metode metodologiji izučavanja francuske književnosti
 6. polazeći od sažetog teorijskog opisa francuskog fonetskog sustava i artikulacijske baze francuskog jezika u usporedbi s hrvatskim jezikom, te uključujući vizualni aspekt govorenog iskaza student će moći raščlanjivati informacije globalnoga usmenoga diskursa na francuskom jeziku kako bi utvrdio dijelove cjeline, njihove međusobne odnose, prepoznao skrivena značenja, razlikovao činjenice i zaključke u novim i nepredvidivim uvjetima komunikacije
 7. primijeniti složene metode, instrumente, alate i materijale za istraživanje romanskih idioma te kritički valorizirati rezultate i (posredno) kritički promišljati jezičnu stvarnosti cjelokupne Romanije
 8. samostalno i odgovorno upravljati i voditi razvojne aktivnosti u nepredvidljivim uvjetima okruženja istraživanja francuske književnosti i donositi odluke u uvjetima nesigurnosti, kao što će moći preuzeti osobne i timske odgovornosti za strateško odlučivanje i uspješno provođenje i izvršavanje zadataka u nepredvidljivim uvjetima te društvene i etičke odgovornosti tijekom izvršavanja zadataka i posljedica rezultata tih zadataka na polju francuske književnosti
 9. znanje, razumijevanje i sposobnosti rješavanja problema iz francuske književnosti primijeniti u novim ili nepoznatim situacijama u širem i interdisciplinarnom, multidisciplinarnom i transdisciplinarnom kontekstu vezanom uz područje francuske književnosti
 10. vrednovati visokospecijalizirana znanja u području francuske književnosti od kojih su neka na granicama poznatog, a koja mogu biti temelj za originalno razmišljanje i znanstveno istraživanje te povezivanje znanja među različitim područjima
 11. zastupati vlastita mišljenja, komentirati te samostalno istražiti i razlikovati tekstove značajnih francuskih i frankofonih lingvista 20. i 21. stoljeća, vrednovati prikladnost određenog metodološkog postupka s obzirom na zadani problem, dokazati njegovu vrijednost i argumentirano obrazložiti
 12. integrirati znanja i upravljati složenim situacijama, ilustrirati probleme iz područja francuske književnosti te rasuđivati na temelju nepotpunih ili ograničenih informacija koje uključuju društvene i etičke odgovornosti vezane uz primjenu njegovog znanja i prosudbe iz područja francuske književnosti. Nakon učenja student će steći sposobnost kritičke analize, vrednovanja i sinteze složenih ideja, te se moći kreirati vlastite sudove iz područja francuske književnosti
 13. upravljati i voditi složenu komunikaciju, interakciju i proces suradnje na polju francuske književnosti u različitim društvenim skupinama u nepredvidljivim socijalnim situacijama

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Francuski jezik 7 117518 3 15/0/30
Teorija književnosti 117535 2 30/0/0
2. Obvezni izborni kolegiji - Odabrati najmanje 6 ECTS bodova (10660)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 2 ECTS boda (10661)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Francuski jezik 8 124282 3 15/0/30
2. Obvezni izborni kolegiji - Odabrati 6 ECTS bodova (11828)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 6 ECTS bodova (11829)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Francuski jezik 9 117523 3 15/0/30
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (10762)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Francuskog jezika i književnosti 124562 15 0/0/0