Francuski jezik i književnost

Naziv
Francuski jezik i književnost
Puni naziv
Francuski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

  1. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta (seminarski i diplomski rad) na francuskom jeziku u kojima će student integrirati znanja i prilagoditi se akademskoj komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
  2. zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u frankofonim zemljama te ih kritičkih prosuđivati
  3. razviti vještine učenja koje omogućavaju cjeloživotno obrazovanje na području francuskog jezika i jezikoslovlja i francuske i frankofone književnosti i kulture te sve oblike komunikacije na francuskome jeziku u skladu s aktualnim potrebama tržišta rada u javnom i privatnom sektoru (škole, visoke škole, fakulteti, znanstvena djelatnost, državna uprava, novinarstvo, izdavaštvo, prevoditeljstvo, gospodarstvo, turizam, bibliotekarstvo)
  4. objasniti i primijeniti tradicionalnu i suvremenu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije i sintakse, semantike i pragmatike francuskog jezika
  5. učinkovito se koristiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara te preoblikovati i sažeti tekstove različitih razina složenosti i funkcionalnih stilova tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
  6. stručnjacima i laicima jasno i nedvosmisleno komunicirati svoje zaključke te znanje i argumente koji ih podupiru iz područja francuskog jezika i jezikoslovlja i francuske i frankofone francuske književnosti i kulture
  7. protumačiti i sažeti raznovrsne znanstveno-stručne tekstove i iznijeti svoje kritičko mišljenje na francuskom jeziku vodeći računa o gramatičkoj, stilskoj i komunikacijskoj prihvatljivosti
  8. samostalno istražiti i razlikovati elemente francuske i frankofonih civilizacija i kultura te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim elementima
  9. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa i teorija, opisati i objasniti sve fonološke i fonetske, morfološke, sintaktičke, semantičke i pragmatičke kategorije u francuskom jeziku te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom; analizirati smisao tekstova na francuskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima

Nema definiranog izvedbenog plana