Lingvistika

Naziv
Lingvistika
Puni naziv
Lingvistika
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Nema definiranih ishoda učenja

Nema definiranog izvedbenog plana