Naziv
Didaktika
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117639
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Studenti će se upoznati s predmetom didaktike i praktičnim pitanjima pripreme, realizacije i (samo)evaluacije nastave iz didaktičke perspektive i razviti bazične kompetencije glede (reflektiranog) planiranja, izvođenja i evaluacije nastave.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij.
 2. Temeljni didaktički pojmovi.
 3. Vrste nastave i oblici nastavnog rada.
 4. Modeli artikulacije nastave.
 5. Nastavne strategije i metode.
 6. Nastavni postupci.
 7. Integrirano poučavanje.
 8. Planiranje i izvođenje nastave.
 9. Praćenje i vrednovanje nastave.
 10. Kolegijalno opažanje nastave.
 11. Školska dokimologija.
 12. Komunikacija u nastavi i komunikacija putem nastave.
 13. Razumljivost izražavanja i simetričnost komunikacije u nastavi.
 14. Didaktička analiza i vrednovanje udžbenika.
 15. Analiza rezultata i zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. razlikovati razne vrste nastave
 2. izdvojite prednosti i nedostatke pojedinih oblika nastavnog rada u zadanim nastavnim situacijama
 3. artikulirati nastavni proces
 4. razlikovati nastavne strategije, metode i postupke
 5. predložiti primejnu adekvatne nastavne metode i postupka u zadanoj nastavnoj situaciji
 6. definirati integrirano poučavanje i razlikovati njegove oblike
 7. pratiti i vrednovati nastavni proces na temelju zadanog kriterija
 8. prepoznati glavne probleme u vrednovanju i kritički promišljati o njima
 9. analizirati tekstove iz udžbenika na temelju kriterija razumljivosti
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, vježbe na nastavi, diskusije, analiza i interpretacija didaktičkih situacija, rješavanje problemskih situacija u nastavi.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji (2), seminari, aktivnost na nastavi, pismeni i/ili usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bognar,L; Matijević, M. (2002). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Langer, I. Schulz von Thun, F., Tausch, R. (2003). Kako se razumljivo izražavati. Kako tekstove i govor učiniti razumljivijim (odabrana poglavlja ). Zagreb: Erudita.
 3. Terhart,E. (2001). Metode poučavanja i učenja (odabrana poglavlja). Zagreb :Educa.
 4. Čudina-Obradović,M; Brajković,S. (2009). Integrirano poučavanje. Zagreb: PUO Korak po korak.
 5. Meyer, H. (2005). Što je dobra nastava? Zagreb: Erudita.
Dopunska literatura
 1. Cindrić, M; Miljković, D; Strugar,V. (2016). Didaktika i kurikulum. Zagreb: UF.
 2. Grgin, T. (1994). Školska dokimologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Matte, W. (2007). Rutinski planirati – učinkovito poučavati. Zagreb: Naklada Ljevak.
 4. Matte, W. (2007). Nastavne metode. 75 kompatnih pregleda za nastavnike i učenike. Zagreb: Naklada Ljevak.
 5. Palekčić, M. (2005). Utjecaj kvalitete nastave na postignuća učenika. Pedagogijska istraživanja, II (2), 209-233.
 6. Matijević,M; Topolovčan, T. (2017). Multimedijska didaktika. Školska knjiga :Zagreb.
 7. Kolak, A; Markić, I. (2017). Teaching Process Analysis - From the Perspective of Communication Symmetry. Journal of Teaching and Education. 06 : 02; 353-359.
 8. Kolak, A; Markić, I. (2018). Curiosity and students' questions in the teaching process . Education Applications & Developments III Advances in Education and Educational Trends Series. Lisboa, Portugal : InScience Press, 24-34.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar