Naziv
Teorija i praksa prevođenja
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
117838
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Govorne vježbe
45

Cilj
Upoznavanje s glavnim definicijama i osnovama teorije prevođenja tekstova. Teoretski principi realiziraju se u praktičnom radu, odnosno u prevođenju teksta uz postupno razvijanje prevodilačkih vještina. Cilj je kolegija razviti kod studenata znanja te praktično ovladavanje prevodilačkom djelatnošću.

Rad na prevođenju tekstova odvija se s naglaskom na kulturi materinskoga jezika, poznavanju stranoga jezika, uz praktičan rad na prevođenju teksta te njegovoj pripremi za publikaciju.
Sadržaj
 1. Teorija prijevoda, povijesni aspekt, značaj prevoditelja, konkretno ukrajinista u posredovanju između ukrajinske i hrvatske kulture.
 2. Zahtjevi prema prevoditelju, njegova odgovornost, disciplina, metodika rada.
 3. Etape prevodilačkoga procesa.
 4. Problem transformiranja govornih znakova (ekvivalentni leksik, problem realija, transkribiranje, transliteracija, kopiranje, deskripcija, tumačenje izvan teksta).
 5. Karakteristične osobitosti ukrajinskog jezika u odnosu na hrvatski (forma šč-, -š. –vš, i dr.).
 6. Prijevod frazeoloških jedinica.
 7. Problem prijevoda srodnih jezika, slavenske analogije i kontrastiranja, homonimijske forme.
 8. Prijevod geografskih, osobnih naziva, emocionalno-ekspresivnih jedinica, terminologije.
 9. Problem prenošenja naziva u hrvatski iz ukrajinskoga.
 10. Hrvatski i ukrajinski informacijski fundus za prevođenje.
 11. Perspektive i zadaci sudjelovanja u stvaranju digitalnih formi leksikografije.
 12. Redigiranje teksta, kulturološko procjenivanje znanstvenoga teksta.
 13. Prijevod kao diplomski rad, osnovni zahtjevi prema diplomskome radu kao prijevodu i kulturološkoj analizi.
 14. Kritičko procjenivanje prijevoda.
 15. Stanje i perspektive prevođenja iz ukrajinske književnosti na hrvatski.

Ishodi učenja
 1. kritički vrednovati prijevod tekstova različitih rodova, žanrova i stilova s ukrajinskoga jezika na hrvatski i obrnuto
 2. kritički primijeniti odgovarajuće prevoditeljske metode i strategije
 3. definirati probleme u prevoditeljskom procesu i pronalaziti rješenja odabirom odgovarajućih strategija prijevoda ovisno o vrsti prijevoda
 4. objasniti teorijske i primijenjene aspekte znanosti o prevođenju
 5. suraðivati sa strucnjacima iz istog podrucja u svrhu razvoja struke, razmjene novih spoznaja i unapreðivanja vlastitog rada
Metode podučavanja
Metoda usmenog izlaganja, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Ladmiral, J.R. 2007. Kako prevoditi: Teoremi za prevođenje , Zagreb: Politička kultura.
 2. Koptilov, V. 2003. Teorija i praktyka perekladu: navčal’nyj posibnyk. Kyjiv: Junivers
 3. Striha M. 2006. Ukrajins’kyj hudožnij pereklad: miž literaturoju i nacijetvorennjam. Kyjiv: Naš čas.
 4. Gavryliv T. 2005. Tekst miž kul’turamy. Perekladoznavči studiji. Kyjiv: Krytyka.
Dopunska literatura
 1. Ukrajinska lirika. 1998. Prevela i priredila Antica Menac. Zagreb: Matica hrvatska.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij