Naziv
Sustavna pedagogija (NM)
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS bodovi
6
Šifra
120085
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s osnovnovama pedagogije kao znanosti, njezinog utemeljenja i teorijskog okvira. Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sustavan uvid u pedagogijsku znanost kao osnovicu za izučavanje ostalih disciplina u okviru studija.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s koncepcijom i sadržajem kolegija. Predstavljanje predviđenog načina rada. Prikaz ispitne literature te načina određivanja konačne ocjene u kolegiju.
 2. Pedagogija, njezin predmet,predmet istarživanja, razvitak pedagogije
 3. Sustav pedagogijskih znanosti
 4. Temelji odgoja, antropološke pretpostavke odgoja, strukturna obilježja
 5. Odgojni ideal, ciljevi i zadaće
 6. Osnovni pedagoški procesi - odgoj
 7. Osnovni pedagoški procesi-obrazovanje
 8. Osnovni pedagoški procesi-naobrazba
 9. Suvremeno društvo u odnosu na odgoj
 10. Pedagoški pojmovi, terminologija i terminološke raznolikosti (pedagoško djelovanje/pedagoški odnos, razvoj čovjeka, odgoj, obrazovanje, izobrazba, socijalizacija, učenje, škola, didaktika, nastava, kurikulum, učitelj, učenik, savjetovanje, pomoć).
 11. Teorija kurikuluma - nacionalni i školski kurikulum
 12. Objektivističko – pozitivistički pristupSubjektivističko – emancipacijski pristup
 13. Gnoseološka, teleološka, epistemološka i nomotetička određenja pedagogijske znanosti. Pedagogijska hermeneutika
 14. Pedagogija i komplementarne znanosti: interdisciplinarne i transdisciplinarne relacije pedagogijske znanosti
 15. Pedagogija kao integrativna znanost

Ishodi učenja
 1. Definirati pedagogiju kao znanost, opisati sustav pedagogijskih disciplina i staviti pedagogiju u odnos sa srodnim znanostima.
 2. Analizirati različite pedagogijske teorije i diskurse i ustanoviti sličnosti i razlike među njima
 3. Izdvojiti, analizirati i prezentirati osnovne karakteristike pojedinih segmenata formalnoga sustava odgoja i obrazovanja
 4. Demonstrirati znanja, vještine i sposobnosti potrebne za nastavak studija
Metode podučavanja
U radu se koristi metoda predavanja, seminari i radionice, vježbe, samostalni zadaci i mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se pohađanje nastave, seminarski rad, kritički osvrt, pismena analiza i pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Gisecke, H. (1993), Uvod u pedagogiju. Educa, Zagreb
 2. Mušanović, M: Lukaš, M. (2011), Osnove pedagogije. Hrvatsko futurološko društvo, Rijeka
 3. Matijević M., Bilić V. Opić, S. (2016), Pedagogija, Školska knjiga, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Mijatović, A. (ur.) (1998), Osnove suvremene pedagogije, HPKZ, Zagreb
 2. König, E.&Zedler, P. (1998), Teorije znanosti o odgoju, Educa Zagreb.
 3. Mijatović, A. (2000), Leksikon temeljnih pedagogijskih pojmova, EDIP, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3. semestar
 8. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4. semestar