Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
Zimski semestar: četvrtkom, 15.00-17.00; Ljetni semestar: četvrtkom, 14.00-16.00
Soba
C-126
Telefon
0038514092164
E-mail
ddamjano@ffzg.hr

Dragan Damjanović rođen je 31. listopada 1978. u Osijeku. Osnovnu školu završio je u selu Poganovcima, gdje je i odrastao, te u Podgoraču. Srednju školu, opću gimnaziju, završio je 1997. godine u Našicama. Upisuje potom dvopredmetni studij povijesti umjetnosti i povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji završava 2002.
Od 1. ožujka 2003. počinje raditi kao znanstveni novak na Odsjeku za povijest umjetnosti. Magistrirao je u ožujku 2005. godine s temom Vukovarski arhitekt Fran Funtak, a doktorirao 14. prosinca 2007. s temom Đakovačka katedrala. Mentor obje radnje bio je prof. dr. sc. Zvonko Maković.
U zvanje docenta izabran je 2009., u zvanje izvanrednog profesora 2014. godine, a u zvanje redovnog profesora 2019. godine. Od listopada 2012. predstojnik je Katedre za modernu umjetnost i vizualne komunikacije, a 2012.-2016. bio je zamjenik voditelja Poslijediplomskog studija povijesti umjetnosti.
Od ožujka 2004. godine sudjeluje u izvođenju nastave na Odsjeku za povijest umjetnosti. Održavao je nastavu i seminare iz predmeta Osnove likovnih umjetnosti (ljetni semestar 2004.) te seminare iz predmeta Umjetnost XIX. stoljeća i Moderna i suvremena umjetnost (od ak. god. 2004./2005. do 2008./2009.). Kao zamjena prof. dr. sc. Zvonka Makovića držao je predavanja iz Moderne i suvremene umjetnosti (ak. god. 2005./2006. i 2007./2008.). U akademskoj godini 2007./2008. držao je izborni kolegij Friedrich Schmidt i neogotička arhitektura Austro-ugarskog historicizma, potom 2008./2009. kolegij Neogotika u Austro-ugarskoj i 2009./2010. kolegij Đakovačka katedrala za studente preddiplomskoga studija. Od akademske godine 2009./2010. drži predavanja, seminare i vježbe iz kolegija Umjetnost XIX. stoljeća na preddiplomskom studiju, a od akademske godine 2008./2009. drži predavanja, seminare i vježbe iz kolegija Pitanje izbora stila u arhitekturi XIX. stoljeća na diplomskom studiju. Držao je, potom, 2010./2011. kolegije Arhitekt Herman Bollé i Herman Bollé restaurator spomenika, i 2014./2015. Povijest arhitekture Zagreba te u nekoliko navrata, u suradnji s prof. dr. sc. Zvonkom Makovićem i doc. dr. sc. Lovorkom Magaš Bilandžić kolegij Umjetnost u Parizu u XIX. i XX. stoljeću na diplomskom studiju. Aktivno je sudjelovao, s prof. dr. sc. Predragom Markovićem u osmišljavanju studija povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu prema bolonjskim načelima.
U studenome i prosincu 2004. godine boravio je na istraživačkoj stipendiji na Freie Universität u Berlinu. U dva je navrata dobio dvomjesečnu stipendiju Ernst Mach austrijskog ÖAD-a za istraživanja arhivske građe i literature u Beču (listopad i studeni 2005. te ožujak i travanj 2008.). U sklopu programa akademske razmjene boravio je na jednotjednim stipendijama u Krakovu (travanj 2012.), Pečuhu (travanj 2013.) i Padovi (travanj 2014.).
Glavno područje istraživačkog interesa vezano mu je za povijest arhitekture te u manjoj mjeri slikarstva i skulpture Hrvatske i Srednje Europe u XIX. i u prvoj polovini XX. stoljeća, ponajprije za klasicizam, historicizam (neogotika, neorenesansa, neoromanika, neobizant), secesiju, art-deco, rani modernizam, pitanje nacionalnog stila te političkog i društvenog konteksta nastanka umjetničkih djela.
Aktivno je sudjelovao u organizaciji izložbi Slavonija, Baranja i Srijem, vrela europske civilizacije (Klovićevi dvori, 2009.), Ekspresionizam u Hrvatskoj (Klovićevi dvori, 2011.) i Put u vječnost (Klovićevi dvori, 2016.). Autor je izložbi Bečka Akademija likovnih umjetnosti i hrvatska arhitektura historicizma (Gliptoteka HAZU, 2011.), Sinagoge vukovarskog arhitekta Frana Funtaka (Židovska općina Zagreb, 2014.) te Herman Bollé – graditelj hrvatske metropole (Muzej za umjetnost i obrt, 2015.).
Objavio je do sada devet knjiga: Saborna crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Plaškom: povijest episkopalnog kompleksa, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Zagreb, 2005.; Vukovarski arhitekt Fran Funtak, Leykam international, Zagreb, 2009.; Đakovačka katedrala, Matica hrvatska, Zagreb, 2009.; Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i sakralna baština župe Molve, Zagreb, Leykam international, 2010.; Bečka Akademija likovnih umjetnosti i hrvatska arhitektura historicizma. Hrvatski učenici Friedricha von Schmidta, Gliptoteka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2011.; Arhitekt Herman Bollé, Muzej za umjetnost i obrt, Leykam international, Zagreb, 2013.; Zagreb: Arhitektonski atlas, AGM, Zagreb, 2014.; Vila Živković-Adrowski-Lubienski, Obitelj Bračun, Zagreb, 2016.; Zagreb: Architectural Atlas (englesko izdanje), AGM, Zagreb, 2016.
Objavio je, nadalje, 98 znanstvenih tekstova: članaka u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima i poglavlja u knjigama. Članke je objavio u uglednim međunarodnim časopisima: Journal of the Society of Architectural Historians, (UCLA Press, Los Angeles), Zeitschrift für Kunstgeschichte (Berlin, München, Basel), Centropa (New York), Architectura – Zeitschrift für Geschichte der Baukunst (Berlin), Umění/Art, časopis Ústavu Dějin Umění Akademie Věd České Republiky/ Journal of the Institute of Art History (Prag), Acta Historiae Artium (Budimpešta).
Sudjelovao je s izlaganjima na 34 znanstvena skupa u Hrvatskoj i inozemstvu. Aktivno sudjeluje u izradi konzervatorskih studija za spomenike kulture u Hrvatskoj.
Član je uredništva dvaju znanstvenih časopisa: zagrebačkog Peristila i novosadskog Zbornika za likovne umetnosti Matice srpske. Član je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, talijanskog AISU-a (Associazione Italiana di Storia Urbana) te američkog CAA (College Art Association).
Bio je suorganizator (s doc. dr. sc. Lovorkom Magaš Bilandžić i v. asist. dr. sc. Željkom Miklošević) međunarodnog znanstvenog skupa Art and Politics in Europe in the Modern Period organiziranoga na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 29. lipnja do 2. srpnja 2016.

Projekti
Suradnik na projektima MZOS-a Hrvatska umjetnost XIX. i XX. stoljeća u europskom kontekstu (2003. – 2006.) i Hrvatska umjetnost od klasicizma do postmoderne (2007.-2013.) prof. dr. sc. Zvonka Makovića, zatim na bilateralnom međunarodnom projektu Hrvatsko-srpske umjetničke veze u 18., 19. i 20. stoljeću (2011./2012.) koji je također vodio prof. dr. sc. Zvonko Maković.
U proljeće 2002., na inicijativu prof. dr. sc. Iskre Iveljić s Odsjeka za povijest uključen u projekt Geschichte Südosteuropas als europäische Geschichte prof. dr. Holma Sundhaussena s Istočno-europskog instituta Slobodnoga sveučilišta u Berlinu u organizaciji Pakta stabilnosti Jugoistočne Europe. U sklopu ovog projekta sudjelovao je na intenzivnim tečajevima u Sinai (Rumunjska, travanj 2002.), Leipzigu (listopad 2002.), Banskom (Bugarska, travanj 2003.), Berlinu (studeni 2003.), Ohridu (lipanj 2004.) i Beogradu (rujan 2004.).
Suradnik na sveučilišnom znanstvenom projektu Prosvjetne i kulturne veze Zagreba, Beča i Budimpešte od kraja 18. do sredine 20. stoljeća prof. dr. sc. Iskre Iveljić 2013./2014.
Tijekom 2014. bio je voditelj sveučilišne potpore Slikarstvo u Hrvatskoj od 18. do 20. stoljeća u srednjoeuropskom kontekstu.
Bio je voditelj bilateralnog hrvatsko-slovenskog projekta Hrvatsko – slovenske veze u 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Primjer obitelji Pongratz (s dr. sc. Mihom Preinfalkom sa Zgodovinskog inštituta Milka Kosa, ZRC, SAZU, Ljubljana) i projekta koji financira Hrvatska zaklada za znanost Croatia and Central Europe: Art and Politics in the Late Modern Period (1780 – 1945) te sveučilišne potpore Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke (2015. – 2016.).
Voditelj projekta Hrvatske zaklade za znanost Art and the State in Croatia from the Enlightenment to the Present (od 2018.).

Nagrade
Rektorova nagrada 2002. godine za rad Sakralna arhitektura Đakovačko-srijemske biskupije u vrijeme biskupa Josipa Jurja Strossmayera
Državna nagrada za znanost za znanstvene novake 2005. godine za monografiju Saborna crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Plaškom.
Povelja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske 2014. godine za monografiju Arhitekt Herman Bollé.
Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta 2014. godine za monografiju Arhitekt Herman Bollé.
Nagrada Grada Zagreba 2015. godine za monografiju Arhitekt Herman Bollé i vodič Zagreb: Arhitektonski atlas.
Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu za područje likovnih umjetnosti za izložbu Herman Bollé – graditelj hrvatske metropole.
Povelja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske 2019. godine za monografiju i izložbu Otto Wagner und die kroatische Architektur.
Nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2020. godinu za monografiju Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg i baština Srpske pravoslavne crkvene općine u Zagrebu.

Razdoblje Naziv Uloga
2023 - 2023 Oblikovanje (post)modernog života (II.): škole i školovanja Voditelj
2022 - 2022 Oblikovanje (post)modernog života Voditelj
2020 - 2021 Hrvatska likovna baština od baroka do suvremenosti – umjetničke veze, provenijencija umjetnina, konteksti Voditelj
2018 - 2023 Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas (ASCEP) Voditelj
2018 - 2019 Valorizacija kulturne baštine i brendiranje turističke destinacije Općine Lekenik, projekt većinski financiran iz sredstava Europskoga fonda za regionalni razvoj Europe unije u okviru programa „Koherentnost i kohezija 2014. – 2020." Suradnik
2015 - 2019 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke Voditelj
2014 - 2017 Hrvatska i Srednja Europa: umjetnost i politika u razdoblju moderne (1780. - 1945.) (CroCE-ArtPolitics) Voditelj
2014 - 2019 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke Voditelj

Ključni istraživački interes
 • Povijest umjetnosti
 • Umjetnost 19. stoljeća
 • Klasicizam
 • Romantizam
 • Historicizam
 • Secesija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) (član upravljačkog tijela )
 • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH), Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (Član)
 • Komisija za odabir likovnog rješenja nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnome kovanom novcu eura, Hrvatska narodna banka (Član)
 • Međunarodno društvo likovnih kritičara (AICA), član, Međunarodno društvo likovnih kritičara (AICA) (Član)
 • MENSA International, hrvatski ogranak (Član)
 • Upravno vijeće, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Art and the State in Modern Central Europe (18th-21st Century, Projekt Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas, IP-2018-01-9364 (HRZZ), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2018. Architectural Heritage and National Discourse. Appropriating the Historic Monuments into the National Narratives in the 'Long' 19th Century (ca. 1789-1914) na skupu EAUH-a (European Association for Urban History) u Rimu 29. 8. – 1. 9. 2018. godine, EAUH (European Association for Urban History) (međunarodni, znanstveni)
 • 2018. Znanstveno stručni skup Hrvatski povjesničari umjetnosti: Olga Maruševski (1922.-2008.), Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (domaći, znanstveni)
 • 2017. Sesija Grand Budapest Hotel. Grand Hotels, Tourism and Cities at the Turn of the Century between Europe and European Outposts in the World na 8. skupu AISU-a La città, il viaggio, il turismo. Percezione, produzione e trasformazione u Napulju (7. – 9. 9. 2017.)., AISU (Associazione Italiana di Storia Urbana) (međunarodni, znanstveni)
 • 2016. Art and Politics in Europe in the Modern Period, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske, Matica srpska ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske, Matica srpska ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske, Matica srpska ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske, Matica srpska ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske, Matica srpska ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske, Matica srpska ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske, Matica srpska ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske, Matica srpska ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2020. Nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2020. godinu za monografiju 18. Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg i baština Srpske pravoslavne crkvene općine u Zagrebu
 • 2018. Povelja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2018. godinu za monografiju i izložbu Otto Wagner und die kroatische Architektur.
 • 2015. Nagrada Grada Zagreba 2015. godine za monografiju Arhitekt Herman Bollé i vodič Zagreb. Arhitektonski atlas.
 • 2015. Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu za područje likovnih umjetnosti za izložbu Herman Bollé – graditelj hrvatske metropole.
 • 2014. Povelja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske 2014. godine za monografiju Arhitekt Herman Bollé.
 • 2014. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta 2014. godine za monografiju Arhitekt Herman Bollé.
 • 2005. Državna nagrada za znanost za znanstvene novake 2005. godine za monografiju Saborna crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Plaškom.
 • 2001. Rektorova nagrada 2001. godine za rad Sakralna arhitektura Đakovačko-srijemske biskupije u vrijeme biskupa Josipa Jurja Strossmayera

Opis znanstvene djelatnosti
Knjige:

1. Saborna crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Plaškom; Povijest episkopalnog kompleksa, Srpsko kulturno društvo «Prosvjeta», Zagreb, 2005. (ISBN 953-6627-77-9)
2. Vukovarski arhitekt Fran Funtak, Leykam interational, Zagreb, 2009. (ISBN 978-953-7534-38-7)
3. Đakovačka katedrala, Matica hrvatska, Zagreb, 2009. (ISBN 978-953-150-864-3)
4. Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i sakralna baština župe Molve, Leykam international, Zagreb, 2010. (ISBN 978-953-7534-43-1)
5. Bečka Akademija likovnih umjetnosti i hrvatska arhitektura historicizma. Hrvatski učenici Friedricha von Schmidta, Gliptoteka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2011. (ISBN 978-953-154-999-8)
6. Arhitekt Herman Bollé, Muzej za umjetnost i obrt, Leykam international, Zagreb, 2013., 680 stranica (ISBN 978-953-7534-83-7)
7. Povijesna i sakralna baština osječkoga Donjeg grada, Župa Preslavnoga Imena Marijina, Osijek, 2014. (u koautorstvu s dr. sc. Zlatom Kerže-Živaković)
8. Sinagogalne građevine arhitekta Frana Funtaka, Židovska općina, Zagreb, 2014., 40 stranica (ISBN 978-953-6800-14-8), CIP: 889596
9. Zagreb, Arhitektonski atlas, AGM, Zagreb, 2014., 432 stranice, ISBN: 978-953-174-455-3
10. Herman Bollé. Graditelj hrvatske metropole, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2015., 64 stranice, ISBN: 978-953-7641-45-0
11. Herman Bollé. Builder of the Croatian Capital, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2015., 64 stranice, ISBN: 978-953-7641-46-7
12. Vila Živković-Adrowski-Lubienski, Obitelj Bračun, Zagreb, 2016., ISBN: 978-953-59023-0-0
13. Zagreb: Architectural Atlas (englesko izdanje), AGM, Zagreb, 2016. ISBN: 978-953-174-473-7
14. Umjetničko blago Strossmayerove katedrale u Đakovu, Grad Đakovo, Đakovačko-osječka nadbiskupija, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Đakovo,Zagreb, 2017. ISBN: 978-953-55479-4-5
15. The Art Treasures of Strossmayer’s Cathedral in Đakovo, Grad Đakovo, Đakovačko-osječka nadbiskupija, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Đakovo,Zagreb, 2017. ISBN: 978-953-55479-5-2
16. Otto Wagner und die kroatische Architektur, Moderna galerija, Zagreb, 2018., ISBN: 978-953-348-066-4
17. Otto Wagner i hrvatska arhitektura, FF Press, Zagreb, 2020., ISBN 978-953-175-793-5
18. Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg i baština Srpske pravoslavne crkvene općine u Zagrebu, 2020., Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačko-ljubljanska, Crkvena opština Zagreb, Zagreb, 2020., ISBN 978-953-48794-0-5
19. Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg i baština Srpske pravoslavne crkvene opštine u Zagrebu, 2020., Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačko-ljubljanska, Crkvena opština Zagreb, Zagreb, 2020.(srpsko izdanje), ISBN 978-953-48794-1-2
20. Veliki zagrebački potresi, Matica hrvatska, Zagreb, 2021, ISBN 978-953-34120-0-9Uredničke knjige

1. Art and Politics in Europe in the Modern Period. Programme and book of abstracts, Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagreb, Zagreb, 2016., knjiga sažetaka skupa, urednici D. Damjanović, L. Magaš Bilandžić i Ž. Miklošević; ISBN: 978-953-175-592-4
2. Imago, imaginatio, imaginabile. Zbornik u čast Zvonka Makovića, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2018., urednici D. Damjanović, L. Magaš Bilandžić, ISBN: 978-953-175-640-2
3. Art and Politics in the Modern Period (suurednici Dragan Damjanović, Željka Miklošević, Lovorka Magaš Bilandžić, Jeremy Walton), Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Zagreb, 2019., ISBN: 9789531756433
4. Ars et Virtus. Hrvatska-Mađarska: 800 godina zajedničke kulturne baštine (suurednici Marina Bagarić, Dragan Damjanović, Iva Sudec Andreis, Petra Vugrinec), Galerija Klovićevi dvori, Mađarski nacionalni muzej, Zagreb, Budimpešta, 2020., ISBN: 978-953-271-130-1
5. Ars et Virtus. Croatia-Hungary: 800 Years Of Shared Cultural Heritage (suurednici Marina Bagarić, Dragan Damjanović, Iva Sudec Andreis, Petra Vugrinec), Klovićevi dvori Gallery, Hungarian National Museum, Zagreb, Budapest, 2020., ISBN: 978-953-271-131-8
6. Art and the State in Modern Central Europe, Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagreb, Zagreb, 2021., knjiga sažetaka skupa, urednici J. Alviž, D. Damjanović, L. Magaš Bilandžić, J. Nestić, Ž. Miklošević, Jeremy F. Walton; ISBN: 978-953-175-914-4


Poglavlja u knjigama

1. Kronologija svjetskih, europskih i domaćih zbivanja, Pedesete godine u hrvatskoj umjetnosti, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb, 2004., str. 10-17 (s Rheom Ivanuš)
2. Stambena arhitektura dvadesetih godina 20. stoljeća u Osijeku, Osječka arhitektura 1918.-1945., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Zagreb – Osijek, 2006., str. 75-122.
3. Srpska pravoslavna crkvena opština i saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu, Preobraženi hram, Eparhijski upravni odbor Eparhije zagrebačko - ljubljanske, Zagreb, 2008., str. 11-32. (ISBN 978-953-98867-5-0), 1. izdanje
4. Srpska pravoslavna crkvena opština i saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu, Preobraženi hram, Eparhijski upravni odbor Eparhije zagrebačko - ljubljanske, Zagreb, 2008., str. 11-45. (ISBN 978-953-98867-5-0), 2. izdanje
5. Zgrada Srpskog privrednog društva "Privrednik" u Preradovićevoj ulici br. 18 u Zagrebu, Srpsko privredno društvo "Privrednik". Kroz tri vijeka, Zagreb, 2009., str. 163-167
6. Arhitektura klasicizma, historicizma i secesije u Slavoniji, Slavonija, Baranja i Srijem, vrela europske civilizacije, II. knjiga, Zagreb, 2009., str. 424-433.
7. Katedrala u Đakovu, Slavonija, Baranja i Srijem, vrela europske civilizacije, II. knjiga, Zagreb, 2009., str. 434-443.
8. Arhitektura zgrade hrvatskog sabora, Hrvatski sabor, urednik dr. sc. Neven Budak, Leykam international, Zagreb, 2010., str. 75-94.
9. Povijest crkve i prošteništa Majke Božje u Molvama, Molve – ljudi, selo I okoliš u dugom trajanju. Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Molve, 27. rujna 2008., Društvo za povjesnicu i starine Molve, Molve, 2010., 140-145
10. Arhitektura izrazite individualnosti, Strast i bunt. Ekspresionizam u Hrvatskoj, Galerija Kovićevi dvori, Zagreb, 2011., 54-63, 159-163 (196 ukupno, ur. Z. Maković) ISBN 978-953-271-052-6
11. Atanasije Popović, Kultura Srba u Dubrovniku 1790 – 2010. Iz riznice srpske pravoslavne crkve svetoga Blagoveštenja, Srpska pravoslavna crkvena općina u Dubrovniku, Arhiv Srbije, Dubrovnik, Beograd, 2012., 262-268 (428 ukupno, ur. Goran Spaić, Miroslav Perišić), ISBN 978-953-56394-1-1
12. Srednjoeuropski park posvećen mitološkoj indijskoj kraljici – Sakuntala park u Osijeku, Metamorfoze mita. Mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne. Zbornik radova znanstvenog skupa „Dani Cvita Fisković“ održanog 2010. godine, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 2012., 149-158. (ur. Joško Belamarić, Igor Fisković, Nada Grujić, Jasenka Gudelj, Ana Marinković, Predrag Marković, Dino Milinović, Milan Pelc), ISBN 978-953-7875-01-5
13. Završavanje tornjeva srednjovjekovnih crkava (Turmvollendungen) u hrvatskoj arhitekturi historicizma, Zbornik 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti / Žmegač, Andrej (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2013., 207-214.
14. Schmidt-Bolléova obnova crkve u drugoj polovici 19. stoljeća, Crkva sv. Marka u Zagrebu: arhitektura, povijest, obnova, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb, 2013., str. 63-96. (ISBN 978-953-7389-13-0)
15. Maković, Zvonko; Damjanović, Dragan, Skriveno blago Pejačevića, Likovna baština obitelji Pejačević, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2013. str. 8-9.
16. Photo Albums of the 1880 Zagreb Earthquake, VisibileInvisibile. Percepire la città tra descrizioni e omissioni. VI. Città immaginate: sguardi sulla città contemporanea (Adorno, Salvatore; Cristina, Giovanni; Rotondo, Arianna, ur.),
Scrimm Edizioni, Catania, 2014., 1833-1845.
17. Croatian Pavilions at the 1896 Millennium Exhibition in Budapest, Ephemeral Architecture in Central and Eastern Europe in the 19th and 21st Centuries, Miklós Székely, (ur.), L’Harmattan, Paris, 2015., 51-74.
18. Iso Kršnjavi i arhitektura historicizma u Hrvatskoj, Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj. Zbornik radova znanstvenog skupa, Ivana Mance, Zlatko Matijević, (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2015., 240-256.
19. Architectural Links Between Budapest and Zagreb in the Second Half of the 19th Century: Examples of the Ádám Palace in Budapest and the Medaković House in Zagreb, The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th - 20th Century, Iveljić, Iskra (ur.), Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Zagreb, 2015., 157-177, 555-560.
20. Groblja u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću: arhitektura i prostorno uređenje, Put u vječnost, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2016., str. 33-43.
21. Klasicistička obnova jedine sačuvane slavonske džamije. Bartol Felbinger i župna crkva u Đakovu, Klasicizam u Hrvatskoj, Irena Kraševac (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2016., 69-87.
22. Ivan Kukuljević Sakcinski i zaštita spomenika u Hrvatskoj u drugoj polovici 19. stoljeća, Ivan Kukuljević Sakcinski začetnik hrvatskog identiteta/Ivan Kukuljević Sakcinski the Initiator of Croatian Identity, Zagreb, Gradski muzej Varaždin, Hrvatski povijesni muzej, 2016., str. 122-129.
23. Župna crkva Imena Marijina u osječkom Donjem gradu: izgradnja, stilsko rješenje, oprema, 300 godina župne crkve Preslavnoga Imena Marijina povijesti Donjega grada. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa u povodu 300 godina crkve Preslavnoga Imena Marijina u Osijeku, Damir Hasenay, Ivan Jurić, (ur.), Župa Preslavnoga Imena Marijina Osijek, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Osijek, Slavonski Brod, 2016., 207-250.
24. The Neo-Byzantine Style in the Architecture of Serbian Orthodox Churches in 19th Century Croatia Imagining the Past. The Reception of the Middle Ages in Serbian Art from the 18th to the 21st Century, Beograd, The Serbian National Committee of Byzantine Studies, P. E. Službeni glasnik, Institute for Byzantine Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2016., str. 107-118.
25. Neovizantijska arhitektura hramova Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj u XIX veku, Vizantijsko nasleđe i srpska umetnost III. Zamišljanje prošlosti i recepcija srednjeg veka u srpskoj umetnosti XVIII - XXI veka, Beograd, Srpski komitet za vizantologiju, JP Službeni glasnik, Vizantološki institut SANU, 2016., str. 107-117.
26. Arhitektura kapele Snježne Gospe na Tekijama, Gospi Tekijskoj. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog simpozija prigodom 300. obljetnice svetišta Gospe Tekijske održanog 20. i 21. svibnja 2016. u Petrovaradinu, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Đakovo,2017., 237-271.
27. Arhitektura zagrebačkoga središnjeg groblja Mirogoja, između Italije i Srednje Europe, Čovjek ismrt. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatsko katoličko sveučilište, Udruga Posmrtna pripomoć, Zagreb, 2017., 429-459.
28. Arhitektura Valpovačkog vlastelinstva u 19. stoljeću, Valpovački vlastelini Prandau-Normann / Valpovo Landowners Prandau-Normann, Muzej likovnih umjetnosti Osijek, Muzej Slavonije Osijek, Državni arhiv u Osijeku, Muzej Valpovštine, Osijek, Valpovo, 2018., 177-195.
29. Između Ivana Kukuljevića Sakcinskoga i Gjure Szabe — zaštita spomenika u kontinentalnoj Hrvatskoj od početka 1860-ih do 1910. godine, Gjuro Szabo 1875. - 1943. Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 2018., 11-37.
30. Politika i arhitektura: heraldičko obilježavanje zgrada u hrvatskom historicizmu, Likovne umjetnosti, arhitektura i povijesni identiteti. Zbornik Dana Cvita Fiskovića VII, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti, Zagreb, 2018., 145-158.
31. Neogotika u hrvatskoj arhitekturi 19. i ranog 20. stoljeća, Imago, Imaginatio, Imaginabile. Zbornik u čast Zvonka Makovića, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2018., 149-177.
32. The Shaping of Zagreb into the Croatian National Capital. Rebuilding, Aestheticization and Croatization of the Historical City Core in the Long Nineteenth Century, Recoding the City: Thinking, Planning, and Building the City of the Nineteenth Century, Jovis Verlag, Berlin, 2019., 13-26.
33. Austro-Hungarian Dualism and Croatian 19th Century Architecture – Politics and Design, Art and Politics in Europe in the Modern Period, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Zagreb, 2019., 335-348
34. Politics, Photography and Architecture: The University of Vienna’s First Study Trip (Erste Wiener Universitätsreise) and Monuments on the Eastern Adriatic Coast, Discovering Dalmatia: Dalmatia in Travelogues, Images and Photographs, O'Loughlin, Katrina; Šverko, Ana; Wittich, Elke Katharina (ur.). Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2019., 278-307.
35. Furnishing the Temple of Croatian History and Science: Art Nouveau Interiors of the Croatian National and University Library and the State Archives Building, The Interiors of Art Nouveau Period: Analyse, Restore, Make Accessible, Réseau Art Nouveau Network, Bruxelles, 2020., 166-175
36. “Architectural Links between Hungary and Croatia in the 19th Century”, Ars et Virtus. Croatia-Hungary: 800 Years Of Shared Cultural Heritage, Klovićevi dvori Gallery, Hungarian National Museum, Zagreb, Budapest, 2020., 234-257
37. “Mađarsko-hrvatske veze na području arhitekture u 19. stoljeću”, Ars et Virtus. Hrvatska-Mađarska: 800 godina zajedničke kulturne baštine, Galerija Klovićevi dvori, Mađarski nacionalni muzej, Zagreb, Budimpešta, 2020., 234-257
38. Prilog poznavanju opusa arhitekta Franje Kleina od preseljenja u Zagreb 1859. do sredine 1880- ih godina, Lelja Dobronić 1920. - 2006. Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa / Kovačić, Đurđa; Petrinović, Martina (ur.), Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2020. str. 143-157
39. Zgrada koncerna Bata u Vukovaru-rani primjer arhitektonskog modernizma, Kulturni identitet Vukovara. Prilozi za istraživanje baštine i baštinika, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Državni arhiv u Vukovaru, Zagreb-Vukovar, 2021., 125-148.
40. Plemstvo istočne Hrvatske i arhitektura, Umjetnost slavonskog plemstva - vrhunska djela europske baštine/ The Art of the Slavonian Nobility - Masterpieces of European Heritage, (ur.), Jasminka Najcer Sabljak, Silvija Lučevnjak, Valentina Galović, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2021., 140-171.
41. Gothic Revival at the Borders of Catholic Christianity: State Politics, Patrons and Architects in 19th Century Croatian Architecture, Architects and their Societies. Cultural Study on the Habsburg-Slavic Area (1861–1938), (ur.) Anna Kobylińska, Maciej Falski, University of Warsaw, Warsaw, 2021., 37-72.
42. Works of Max Slevogt in the Tilla Durieux Collection in Zagreb, Max Slevogts Netzwerke. Kunst-, Kultur- und Intellektuellengeschichte des späten Kaiserreichs und der Weimarer Republik, (ur.) Gregor Wedekind, Phoenix – Mainzer kunstwissenschaftliche Bibliothek 6, de Gruyter, Berlin, Boston, 2021., 69-88.

Članci u znanstvenim časopisima

Radovi u časopisima indeksiranim u bazi CC (Current Contents):

1. Nacionalne ideologije i umjetnost u 19. stoljeću na primjeru fresaka u apsidama đakovačke katedrale, Društvena istraživanja. Časopis za opća društvena pitanja, Vol. 18, br. 3 (101); Zagreb, 2009., str. 461-478.
2. Polychrome Roof Tiles and National Style in Nineteenth-century Croatia, Journal of the society of architectural historians, UCLA Press, 70/4, 2011, 466-491.
3. “Architect Herman Bollé and German Neo-Renaissance in Croatian Architecture in the Late 19th Century”, Zeitschrift für Kunstgeschichte 76/3, Berlin, Munich, Basel, 2013, str. 385-408.
4. “Expressionism in Croatian Architecture of the Interwar Period”, Architectura-Zeitschrift für Geschichte der Baukunst 44 (2015) , 1, Berlin, 2014., str. 61-86.
5. “Building the Frontier of the Habsburg Empire: Viennese Authorities and the Architecture of Croatian-Slavonian Military Frontier Towns, 1780–1881” Journal of the Society of Architectural Historians 78/2, UCLA Press, 2019, 187-207
6. “Byzantine Revival as National Style in Croatian Architecture 1910 – 1945”, Urban Design International 24 (2019), doi 10.1057/s41289-019-00098-2, 6
7. “The Habsburgs and Public Monuments in 19th-Century Croatia”, RIHA Journal, 0266, 10 July 2021, doi https://doi.org/10.11588/riha.2021.1.81897Radovi u časopisima indeksiranim u bazi WOS (Web of Science):

1. Prvi projekt Karla Rösnera za katedralu u Đakovu iz 1854. godine, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 15 (2007), 1 (33), Zagreb, 2007., str. 2-25.
2. Natječajni projekt bečkog arhitekta Augusta Kirsteina za župnu crkvu Svetih Petra i Pavla u Osijeku, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 15 (2007), 2 (34), Zagreb, 2007., str. 194-203.
3. Stilsko rješenje izvedbenih projekata Karla Rösnera za katedralu u Đakovu iz 1865. i 1867. godine, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 16 (2008), 1 (35), Zagreb, 2008., str. 48-63.
4. Zvonik kalvinske crkve u Vukovaru iz 1910., Građevinar. Časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, br. 60/5., Zagreb, 2008., str. 403-410.
5. Djelovanje arhitekta Franje Kleina u Varaždinsko-đurđevačkoj pukovniji (1851.-1859.), Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 17 (2009), 1 (37), Zagreb, 2009., str. 64-77.
6. Stari vukovarski vodotoranj iz 1913. godine, Građevinar. Časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, br. 61/8., Zagreb, 2009., str. 731-736.
7. Neogotička arhitektura u opusu Hermana Bolléa, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 17 (2009), 2 (38), Zagreb, 2009., str. 244-267.
8. Arhitektura ikonostasa u opusu Hermana Bolléa, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 18 (2010), 1 (39); Zagreb, 2010., str. 62-79.
9. Herman Bollé i obnove baroknih sakralnih građevina u stilu njemačke neorenesanse, Prostor, znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam 19 (2011), 1 (41), Zagreb, 2011, 42-59.
10. Problemi neoromaničkoga opusa arhitekta Hermana Bolléa, Prostor, znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam 20 (2012), 2 (43), Zagreb, 2012., str. 264-281.
11. Neogotička arhitektura Josipa Vancaša u Bosni i Hercegovini, Prostor, znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam 22 (2014), 1 (47), Zagreb, 2014., str. 96-109.
12. Neogotička arhitektura u opusu Josipa Vancaša, Radovi u Italiji, Hrvatskoj i Sloveniji, Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. 22 (2014) , 2 (48); 252-267.
13. Jedna epizoda iz umjetnosti romantizma u Dubrovniku: Dimitrije Avramović i zastava Srpske pravoslavne crkve Svetoga Blagovještenja, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, Novi Sad, 43 (2015), str. 109-118 (koautorstvo s Ivanom Viđenom)
14. „Architect Marko Vidaković, Zagreb Exhibition of Contemporary Czechoslovakian Architecture (1928) and the Beginnings of Modernism in Croatian Architecture“, Umění/Art, časopis Ústavu Dějin Umění Akademie Věd České Republiky/ Journal of the Institute of Art History. LXIII (2015) , 1-2, str. 79-91.
15. “Projektiranje palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 1875. – 1877. i renesansa renesanse u hrvatskoj arhitekturi”, Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 27 (2019), 1 [57], Zagreb, 2019, 14-35.
16. “Arhitektonski biro Ludwig & Hülssner i Hrvatska. Od monumentalne neorenesanse do tipskih projekata u suton historicizma”, Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 28 (2020) , 1 [59], Zagreb, 2020, 20-39.
17. Organizacija obnove Zagreba nakon potresa 9. 11. 1880. godine, Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 28 (2020), 2 [60], Zagreb, 2020., 268-283.
Radovi u stranim časopisima neindeksiranim u WOS ili CC bazi podataka

1. Rimokatolička crkva Srca Isusova u Šidu, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, br. 36, Novi Sad, 2008., str. 225-245.
2. Bishop Strossmayer, Izidor Kršnjavi and the Foundation of the Chairs in Art History and Ancient Classical Archaeology at Zagreb University, Centropa 9, 3, New York, September 2009., str. 176-184.
3. Ferdo Quiquerez, Nikola Kolar i ikonostas crkve u Brocu kod Bijeljine, Zbornik Narodnog muzeja. Istorija umetnosti, Beograd, 2010., 19, 2 (2010), str. 331-349.
4. Herman Bollé and Croatian Pavilions at the Exhibitions in Trieste (1882) and Budapest (1885 and 1896), Centropa 10, 3, New York, 2010., str. 231-243.
5. Herman Bollé i zagrebačka Preobraženska crkva, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 40, Novi Sad, 2012., str. 195-223.
6. Arhitekt Marko Vidaković i arhitektura Zagreba između dva svjetska rata Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 12, Beograd, 2016., str. 139-165. (sadržaj članka se djelomično, iako ne u cijelosti, podudara s člankom objavljenim u časopisu Umění 2015. godine – pogledati prethodnu kategoriju).
7. The Hatzinger Family of Builders – From Székesfehérvár, through Osijek, Lviv, and Zadar to Vienna, Acta Historiae Artium, 57, Budimpešta, 2016., str. 167-186.
8. In the Shadow of Budapest (and Vienna) – Architecture and Urban Development of Zagreb in the Late 19th and Early 20th Centuries, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung / Journal of East Central European Studies, 67/4, Marburg, 2018., str. 522-551.


Izvorni znanstveni radovi u a1 i a2 hrvatskim časopisima

1. Zgrada pošte i telegrafa u Osijeku, pitanje stila i autorstva, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 19., Zagreb – Osijek, 2003., str. 41-70.
2. Secesijski armirano-betonski mostovi vukovarskog inženjera Frana Funtaka, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 11 (2003), 1 (25), Zagreb, 2003., str. 11-32.
3. Nacrti Janka Nikole Grahora za preoblikovanje pročelja episkopalnoga dvora u Plaškom, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 11 (2003), 2 (26), Zagreb, 2003., str. 117-123.
4. Osječki opus vukovarskoga arhitekta Frana Funtaka 1922. – 1923. godine, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 20., Zagreb – Osijek, 2004., str. 7-31.
5. Stilsko rješenje arhitekta Janka Holjca za gradnju pravoslavne Saborne crkve u Plaškom i grkokatoličke župne crkve u Petrovcima, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 12 (2004), 1 (27), Zagreb, 2004., str. 67-75.
6. Projekti za osječku župnu crkvu svetih Petra i Pavla i njihov autor Franz Langenberg, Radovi instituta za povijest umjetnosti br. 28., Zagreb, 2004., str. 296-307.
7. Secesijski armirano-betonski mostovi na kanalu Voćinska – Drava vukovarskog arhitekta Frana Funtaka, Peristil, Zbornik radova za povijest umjetnosti, br. 47., Zagreb, 2004., str. 105-114.
8. Židovske vjerske građevine vukovarskog inženjera Frana Funtaka, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 12 (2004), 2 (28), Zagreb, 2005., str. 129-140.
9. Osnovna obilježja urbanog razvitka grada Vukovara između dva svjetska rata, Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest br. 5 (2005), Slavonski Brod, 2005., str. 174-198.
10. Biskup Josip Juraj Strossmayer i gradnja osječke župne crkve Svetih Petra i Pavla, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 21., Zagreb – Osijek, 2005., str. 11-37.
11. Neogotički tornjevi zagrebačke katedrale – stil i kontekst, Radovi instituta za povijest umjetnosti br. 29., Zagreb, 2005., str. 259-276.
12. Historicistička palača dr. Milana Maksimovića u Osijeku, Peristil, Zbornik radova za povijest umjetnosti, br. 48., Zagreb, 2005., str. 155-174.
13. Armiranobetonski most preko Velikog Struga kod Bročica, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 16 (2006), 1 (31), Zagreb, 2006., str. 54-63.
14. Radovi hrvatskih arhitekata u časopisu Wiener Bauhütte, Radovi instituta za povijest umjetnosti br. 30., Zagreb, 2006., str. 229-240.
15. Biskup Strossmayer, Iso Kršnjavi, Herman Bollé i izgradnja zgrade kraljevske velike gimnazije u Osijeku, Peristil, Zbornik radova za povijest umjetnosti, br. 49., Zagreb, 2006., str. 129-150.
16. Historicističke katoličke grobljanske kapele u Osijeku, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 22., Zagreb-Osijek, 2006., str. 155-179.
17. Kapela Svetog Nikole u Osijeku, arhitekta Juliusa Hermanna, Osječki zbornik br. 28., Osijek, 2007., str. 205-217.
18. O gradnji i stilu prve vukovarske sinagoge iz 1845. godine, Povijesni prilozi, br. 32., Zagreb, 2007., str. 241-257.
19. Prve i druge orgulje današnje đakovačke katedrale, Arti musices, br. 38/2, Zagreb, 2007., str. 233-258.
20. Projekti za izgradnju đakovačke katedrale s kraja 18. i iz prve polovine 19. stoljeća, Peristil, Zbornik radova za povijest umjetnosti, br. 50., Zagreb, 2007., str. 141-156.
21. Arhitekt Josip Vancaš i katedrala s biskupskim sklopom u Đakovu, Scrinia Slavonica, Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 8 (2008), Slavonski Brod, 2008., str. 174-188.
22. Srednjovjekovno-barokna đakovačka katedrala i njezina sudbina, Radovi – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2008., br. 40., str. 151-173.
23. Vatroslav Donegani, voditelj gradnje i kipar đakovačke katedrale, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 24., Zagreb – Osijek, 2008., str. 7-35.
24. Iso Kršnjavi i opremanje đakovačke katedrale, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, br. 26., Zagreb, 2008., str. 195-219.
25. Friedrich Schmidt i arhitektura đakovačke katedrale, Radovi Instituta za povijest umjetnosti br. 32., Zagreb, 2008., str. 251-268.
26. Oltarne pale Nicole Consonija za đakovačku katedralu, Peristil, Zbornik radova za povijest umjetnosti, br. 51., Zagreb, 2008., str. 195-206.
27. Herman Bollé – izgradnja i opremanje katedrale u Đakovu (1876. – 1884.), Croatica Christiana Periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. XXXIII, br. 63, Zagreb, 2009., str. 109-127.
28. Propovjedaonica đakovačke katedrale, Diacovensia, Vol. XVII, br. 1 (23), Đakovo, 2009., str. 51-68.
29. Oltari župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Molvama, Podravina, Vol. VIII, br. 15., Koprivnica, lipanj 2009., str. 117-138.
30. Historicističke obnove crkve svete Ane u Donjoj Vrijeski, Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, br. 9 (2009), Slavonski Brod, 2009.; str. 125-160.
31. Narodni motivi u projektima Friedricha von Schmidta za Hrvatsku, Studia ethnologica Croatica, vol. 21, Zagreb, 2009., str. 331-354
32. «Varoška kuća» na glavnom gornjogradskom trgu, rani primjer visokog historicizma u Osijeku, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 25, Zagreb – Osijek, 2009., str. 47-70.
33. Župna crkva svetog Petra u Veleševcu – Gesamtkunstwerk rane neogotike u hrvatskoj arhitekturi, Radovi Instituta za povijest umjetnosti br. 33., Zagreb, 2009., str. 191-206.
34. Herman Bollé, Josip Bauer i kapela svetih Petra i Pavla na Mirogoju, Peristil, zbornik radova za povijest umjetnosti, br. 52, Zagreb, 2009., str. 151-164.
35. Ivan Tišov, Vinko Rauscher i ikonostas crkve svetog Nikole u Pačetinu u Slavoniji, Osječki zbornik, br. 29, Osijek, 2010., str. 253-262.
36. Javni spomenici, radovi zagrebačkih arhitekata, u Kupinovu, Novom Slankamenu i Vezircu kod Petrovaradina, Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest br. 10 (2010), Slavonski Brod, 2010., str. 226-243.
37. Crkva svetih Ćirila i Metoda u Karlovcu, arhitekta Hektora Eckhela, Tkalčić: godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, br. 14., Zagreb, 2010., str. 131-158. (prvi autor članka: prof. Marinko Pleskina)
38. Nadgrobni spomenici Hermana Bolléa i Obrtne škole na Mirogoju u Zagrebu, Peristil, Zbornik radova za povijest umjetnosti, br. 53., Zagreb, 2010., str. 89-104.
39. Herman Bollé i obnova građevina zagrebačkog Stolnog kaptola nakon potresa 1880. godine, Radovi instituta za povijest umjetnosti br. 34., Zagreb, 2010., str. 131-148.
40. Anđela Horvat prema Gjuri Szabu, Hermanu Bolléu i historicizmu – početak afirmacije umjetnosti druge polovice 19. stoljeća u hrvatskoj povijesti umjetnosti, Peristil, Zbornik radova za povijest umjetnosti, br. 54., Zagreb, 2011., str. 101-110.
41. Gradnja i opremanje župne crkve Rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini, Tkalčić, godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije 15, Zagreb, 2011, 339-386.
42. Kompleks zgrada Brodske imovne općine u Vinkovcima, nepoznato djelo arhitekta Hermana Bolléa, Scrinia Slavonica, godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest 11, Slavonski Brod, 2011, 182-205.
43. Herman Bollé i restauracija župne (ranije pavlinske) crkve u Remetama nakon potresa 1880. godine, Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu 35/68, Zagreb, 2011, 69-85.
44. Obnova kompleksa zagrebačkog nadbiskupskog dvora 1879. – 1882. godine, Radovi Instituta za povijest umjetnosti 35, Zagreb, 2011, 195-206.
45. Ban Dragutin Khuen-Héderváry, Herman Bollé i grob srpskog kralja Milana Obrenovića u crkvi manastira Krušedola, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 29, Zagreb, 2011, 333-354.
46. Historicistička obnova parohijske crkve svetog Stefana u Srijemskoj Mitrovici 1891. godine, Osječki zbornik, br. XXX., Osijek, 2011., str. 149-158.
47. Gradnja i opremanje varaždinske pravoslavne crkve 1884. godine, Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, br. 24., Varaždin, 2013., 317-340.
48. Restauracija franjevačke crkve i samostana u Šarengradu 1923. – 1925. godine, Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 13, Slavonski Brod, 2013., 139-155.
49. Stambena najamna zgrada Hermana Bolléa u Žerjavićevoj 4 u Zagrebu (s Irenom Kraševac), Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, 56, Zagreb, 2013., 263-274.
50. Pravoslavna crkva u Šarengradu, primjer barokno-klasicističkoga Gesamtkunstwerka, Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 14, Slavonski Brod, 2014., 107-128.
51. Pravoslavna crkva svetog Ilije u Poganovcima, Peristil, zbornik radova za povijest umjetnosti, LVII, Zagreb, 2014., 91-101.
52. Arhitekt Josip Vancaš i pregradnja franjevačkih crkava u Gučoj Gori kod Travnika, na Gorici u Livnu i u Tolisi: prilog povijesti arhitekture historicizma u Bosni i Hercegovini, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 38, Zagreb, 2014., 219-230. (koautorstvo sa Sanjom Zadro)
53. Arhitektonski atelijer Fellner & Helmer i obitelj Pongratz, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 39, 2015., 121-134 (koautorstvo s prof. dr. sc. Iskrom Iveljić).
54. Austrougarska okupacija Bosne i Hercegovine gledana očima hrvatskog slikara: Prijelaz Save kod Broda Ferdinanda Quiquereza, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 41, 2017., 199-214.
55. Zagreb nakon potresa od 9. studenoga 1880.-sanacija građevina i izgradnja grada 1881. godine, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 44, 2020., 9-28.


Stručni i nekategorizirani radovi:

1. Secesijska crkva Našašća svetog Križa u Krndiji, Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije br. 12/ 2001. godine, godište CXXIX, Đakovo, 2001., str. 868-870.
2. Vukovarski arhitekt Fran Funtak – Prva faza stvaralaštva (1910. – 1918.), Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 18., Zagreb – Osijek, 2002., str. 119-147.
3. Grobna kapela grofa Pavla Pejačevića u Podgoraču, Našički zbornik br. 7., Matica hrvatska, Našice, 2002., - str. 221-229.
4. Fran Funtak 1946.-1960., Županjska faza, Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Vinkovci, br. 20 za 2002., Vinkovci, 2003., str. 347-372.
5. O gradnji i stilu crkve u Meminskoj, Ljetopis srpskog kulturnog društva «Prosvjeta» svezak 9, Zagreb, 2004., str. 512-516.
6. Sakralna arhitektura Đakovačke i srijemske biskupije u vrijeme biskupa Josipa Jurja Strossmayera, Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije br. 2, 3, 4, 6, 7-8/ 2005. godine, godište CXXXIII, Đakovo, 2005., str. 156-158, 252-255, 344-346, 536-545, 640-645.
7. Kapela na Đergaju kod Bršadina, Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Vinkovci, br. 22. za 2004., Vinkovci, 2005., str. 275-288.
8. Ranomodernistička obnova župne crkve u Strizivojni, Zbornik Muzeja Đakovštine, br. 7., Đakovo, 2005., str. 51-60.
9. Osječka secesija u tekstovima Tihomira Stojčića, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 22., Zagreb – Osijek, 2006., str. 181-197. (s Antoniom Došen)
10. Druga vinkovačka sinagoga, Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, br. 97., Zagreb, 2006., str. 34-39.
11. Izvori o gradnji vinkovačke sinagoge, Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, br. 98., Zagreb 2006., str. 33-35.
12. Ciduk – hadin kuća Hevra-kadiše (”Mala sinagoga”) na vukovarskom židovskom groblju, Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, br. 99., Zagreb, 2006., str. 19-23.
13. Vukovarski graditelj Fran Funtak i počeci upotrebe armiranog betona u gradnji mostova u Hrvatskoj, Građevni godišnjak, Hrvatski savez građevinskih inženjera, godište 2005-2006., Zagreb, 2007, str. 535-619.
14. Fotografi đakovačke katedrale, Zbornik Muzeja Đakovštine, br. 8., Đakovo, 2007., str. 7-20.
15. Prva vukovarska sinagoga, Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, br. 103., Zagreb, 2008., str. 38-42.
16. Stilske osobitosti prve vukovarske sinagoge, Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, br. 104., Zagreb, 2008., str. 35-39.
17. Prodaja prve vukovarske sinagoge mađarskoj kalvinističkoj zajednici i sudbina te građevine, Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, br. 105., Zagreb, 2008., str. 28-32.
18. Bijeli grad Tel Aviva, Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, br. 105., Zagreb, 2008., str. 47-50.
19. Crtica iz povijesti vukovarskih Židova. Obitelj Pfeffermann i njihova poslovno stambena jednokatnica, Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, br. 106., Zagreb, 2008., str. 32-36.
20. Kabaret Fledermaus - Gesamtkunstwerk bečke secesije i Krizmanova Marya Delvard, Grafika: hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo , br. 16-17, Zagreb, 2008., str. 10-13.
21. Tvornica kože braće Marton u Vinkovcima, Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, br. 107., Zagreb, 2008., str. 41-42.
22. Gustav Klimt und die Kunstschau 1908. Repriza obljetnice, s povodom, Kontura. Art magazin, br. 100., Zagreb, travanj 2009., str. 66-67.
23. Tri osječke grobljanske kapele, I., Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije br. 7-8/ 2009. godine, godište CXXXVII, Đakovo, 2009., str. 725-728.
24. Tri osječke grobljanske kapele, II., Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije br. 9-10/ 2009. godine, godište CXXXVII, Đakovo, 2009., str. 873-876.
25. Tri osječke grobljanske kapele, III., Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije br. 11-12/ 2009. godine, godište CXXXVII, Đakovo, 2009., str. 1039-1041.
26. Pod zaštitom Preobraženja Gospodnjeg, Zagreb moj grad, br. 28., god. IV., Zagreb, 2010., str. 11-13.
27. Herman Bollé i Hrvatski glazbeni zavod, HaGeZe. Glasilo Hrvatskog glazbenog zavoda, XVI/2, Zagreb, 2012., str. 2-2.
28. Branko Čolović: Sakralna baština dalmatinskih Srba, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 40, Novi Sad, 2012., 316-317.
29. Arhitekt koji je mijenjao lice Zagreba, Zagreb moj grad, VII/42, Zagreb, 2013., 34-37.
30. Neogotička preobrazba Kaptola, Zagreb moj grad, VII/43, Zagreb, 2013., 27-31.
31. Monumentalni tornjevi zagrebačke katedrale, Zagreb moj grad, VII/44., Zagreb, 2013., 46-51.
32. Mirogoj, jedinstveno i reprezentativno zagrebačko groblje, Zagreb moj grad, VII/45, Zagreb, 2013., 34-41.
33. Modernizirani gotički specijaliteti, Zagreb moj grad, VIII (2014.), 47, 14-23.
34. Počeci gradnje armiranobetonskih mostova u Hrvatskoj i vukovarski arhitekt Fran Funtak, Hrvatska revija, XIV (2014.), 2, 16-21.
35. Lučbeni zavod na trgu renesanse, Zagreb moj grad, VIII (2014.), 49., 12-16.
36. Historicistička obnova hodočasničkog kompleksa, Zagreb moj grad, VIII (2014.), 48, 80-89.
37. Herman Bollé. Arhitekt historicističkog Zagreba, Croatia. Putni časopis/ Croatia. Inflight Magazine, Proljeće 2015 (2015), 34-44.
38. Đakovačka katedrala – jedinstveno djelo hrvatske i srednjoeuropske umjetnosti 19. stoljeća, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 7-8, Đakovo, 2016., 22-29.
39. Tornjevi zagrebačke katedrale – simboli grada, Zagreb moj grad, X (2016.), 59, 12-17.
40. Historicistički interijer katedrale, Zagreb moj grad, X (2016.), 61, 28-32.
41. Natječaj za izgradnju Beča 1858.: ključna epizoda europskog urbanizma u 19. stoljeću (prikaz knjige Harald Stühlinger, Der Wettbewerb zur Wiener Ringstraße. Entstehung, Projekte, Auswirkungen), Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. XIII (2016) , 3/4; 25-31
42. Bolléova transformacija nadbiskupskog dvora u 19. stoljeću, Zagreb moj grad, XI (2017.) , 62, 6-11 .
43. Neogotička kapela skrivena od pogleda, Zagreb moj grad, XI (2017.), 64, 34-37.
44. Arhitektonski spomenici zagrebačke Nove Vesi, Zagreb moj grad, XI (2017.), 65, 20-23.
45. Zagrebačka kuća Hermana Bolléa. Ogledalo Bolléove neorenesanse (koautorstvo s Irenom Kraševac), Zagreb moj grad, 67 (2018.), 67, 18-23.
46. Otto Wagner. Rađanje hrvatske moderne arhitekture, Croatia Airlines: glasilo hrvatske zrakoplovne tvrtke, 24 (2018.), 22-32.
47. In memoriam južnom tornju zagrebačke katedrale, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 680, 26. 3. 2020., 3.
48. Potres 2020. i zagrebačka baština 19. stoljeća - kako dalje, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 681, 9. 4. 2020., 6-7.
49. Od Donjeg grada do Jakuševca, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 682, 23. 4. 2020., 11.
50. Politika i potres(i) u Zagrebu, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 683; 7. 5. 2020., 11.
51. Obnova Zagreba i očuvanje ambijenta, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020), 684, 21. 5. 2020., 11.
52. Zakon o potresu i baština Zagreba, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 685, 4. 6. 2020., 3.
53. Kako obnoviti tornjeve zagrebačke katedrale?, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020), 686, 18. 6. 2020), 27.
54. Peta fasada Zagreba, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 687, 2. 7. 2020., 9.
55. Potres u inozemnim medijima, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 688-690, 16. 6. 2020., 14.
56. Mirogoj nakon potresa, kako dalje?, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 691-692, 10. 9. 2020, 15.
57. Zakon o obnovi i kulturna baština, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020), 693, 24. 9. 2020., 8.
58. Prilika za rekonstrukciju izgubljenih pročelja, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020), 694, 8. 10. 2020., 8.
59. Nepoznati slojevi povijesti staroga Zagreba, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 695, 22. 10. 2020., 7.
60. Jesen na Velesajmu, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020), 696, 5. 11. 2020., 10.
61. 140 godina od katastrofe, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 697, 19. 11. 2020., 11.
62. Baština naselja pod Medvednicom i potresi 1880. i 2020., Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 698, 3. 12. 2020., 12.
63. Institucionalizacija obnove, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 699-700, 17. 12. 2020., 11.
64. Potres i baština Srpske pravoslavne crkvene opštine u Zagrebu, Prosvjeta, 155 (2020.), 21-25.
65. Skele kao sudbina, Zagreb moj grad, XIV/75 (2020.), 32-35.
66. Oštećene freske i svodovi pravoslavne crkve, Zagreb moj grad, XIV/75 (2020.), 52-53
67. Ranjene mirogojske arkade, Zagreb moj grad, XIV/75 (2020.), 62-63.
68. Remek-djelo neogotike u Granešini, Zagreb moj grad, XIV/77 (2020.), 38-40.
69. Zatrpana crkva pod zvjezdastim svodom, Zagreb moj grad, XIV/77 (2020.), 41-45.
70. Usporedbe potresa 1880. i 2020. Povijest se ponovila, Perspektive, 10 (2020.), 1-2; 96-100.
71. Update: Rebuilding Zagreb after the 2020 Earthquake, News in Conservation, 79 (2020.), 16-20.
72. Potres 22. marca 2020 in arhitekturna dediščina Zagreba, Umetnostna kronika, 67 (2020.), 46-52.
73. O dvjema petrinjskim školama stradalim u potresima i njihovoj vrijednosti, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2021.), 701, 14. 1. 2021, 8.
74. Petrinjski potresi i baština Zagreba“, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2021.), 701, 14. 1. 2021, 16.
Prikazi i slično:

1. Tišovljev kasni historicizam, Kvartal, Kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2005., vol. II-3-2005., str. 29 – 31.
http://www.hart.hr/pdf/Kvart3-2005/Kvartal-3-2005-08-Damjanovic.pdf

2. Reprezentativan uvid u slavonsku slikarsku baštinu, Kvartal, Kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2006., vol III-1- 2006., str. 22 – 25.
http://www.hart.hr/pdf/Kvart1-2006/Kvartal1-2006-Damjanovic.pdf

3. Nužnost preispitivanja Schinkelova opusa, Vijenac, br. 348., Zagreb, 5. srpnja 2007., str. 16.
http://matica.hr/Vijenac/vijenac348.nsf/AllWebDocs/Nuznost_preispitivanja_Schinkelova_opusa
4. Habsburgovci svuda, s razlogom (prikaz izložbe o nadvojvodi Maximillianu), Vijenac, br. 363., Zagreb, 31. 1. 2008.
http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac363.nsf/AllWebDocs/HABSBURGOVCI_SVUDA__S_RAZLOGOM
5. Iznenađenje u Samoboru! (prikaz izložbe Mađarska avangarda), Vijenac, br. 365., Zagreb, 28. 2. 2008., str. 19.
http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac365.nsf/AllWebDocs/IZNENADjENJE_U_SAMOBORU
6. Bezvremena čarolija Egipta, (prikaz izložbe Tutankhamon i svijet Faraona), Vijenac, br. 368., Zagreb, 10. 4. 2008., str. 18
http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac368.nsf/AllWebDocs/BEZVREMENA_CAROLIJA_EGIPTA
7. Trajna ljepota čistih linija, Vijenac, br. 370., Zagreb, 8. 5. 2008., str. 22.

8. Zaboravljeni kipari međuraća, Vijenac, br. 380., Zagreb, 25. 9. 2008., str. 19.
http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac380.nsf/AllWebDocs/Zaboravljeni_kipari_medjuraca
9. Ignjat Fischer i zagrebačka arhitektura prve polovine 20. stoljeća, Kvartal, VIII- 3/4, Zagreb, 2011., 21 – 23.
10. Skriveno blago slavonskoga plemstva, Vijenac 511, 3. 10. 2013., 32.
http://www.matica.hr/vijenac/511/Skriveno blago slavonskoga plemstva/


Publicirani puni tekstovi izlaganja na znanstvenim skupovima


S međunarodnih skupova


1. Đakovačka katedrala kao predložak za crkvu u Geldropu u Nizozemskoj, Međunarodni znanstveni skup Josip Juraj Strossmayer povodom 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti, Zbornik radova, HAZU, Zagreb, 2006., str. 435-452. (Mjesto i datum održavanja skupa: Zagreb, 19. svibnja 2005. – Đakovo, 20. svibnja 2005.)
2. Klasicistička obnova dvorca Odescalchi u Iloku po projektima arhitekta Karla Rösnera 1839. godine, Međunarodni znanstveno-stručni skup “Dvorci i ljetnikovci, kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja”, Zbornik radova, Acta Architectonica, edicija Znanstvene monografije 6, Zagreb, 2006., str. 363-371. (Mjesto i datum održavanja skupa: Varaždin, 13. i 14. 11. 2006.)


S domaćih skupova

3. Projekti za đakovačku katedralu na Svjetskoj izložbi u Parizu 1867., Zbornik II. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2007., str. 187 – 196. (Mjesto i datum održavanja skupa: Zagreb, Muzej Mimara, 27. – 29. travnja 2006.)
http://www.hart.hr/hr/izdanja/knjige/pdf/zbornik2kongresa/zb2kon-projekti-za-djakovacku-kat.pdf

4. Mala sinagoga-kalvinska crkva u Vukovaru, 9. znanstveno-stručni skup Vukovar '91. - petnaest godina poslije; Vukovar - Hrvatska baština i perspektive razvoja, Biblioteka Zbornici, knjiga 33, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb – Vukovar, 2007., str. 382. – 397. (Mjesto i datum održavanja skupa: Vukovar, 15.-16.11.2006.)
5. Arhitektura đakovačke katedrale, «Zbornik radova 5. Strossmayerovih dana, Katedrala bazilika Svetoga Petra u Đakovu», Đakovo, 2007., str. 21 – 36.
6. Gospodarski i politički kontekst gradnje đakovačke katedrale, «Zbornik radova 5. Strossmayerovih dana, Katedrala bazilika Svetoga Petra u Đakovu», Đakovo, 2007., str. 37 – 42.
7. Obnove dvorca Odescalchi u 19. stoljeću, Dani Julija Benešića. Zbornik radova III, Ilok, 2008., str. 25 – 38.
8. «Varoška kuća» na glavnom gornjogradskom trgu, rani primjer visokog historicizma u Osijeku, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 25., Zagreb – Osijek, 2009., str. 47 – 70. Izlaganje sa skupa Dvjesto godina slobodnog kraljevskog grada Osijeka 1809. - 2009. i njegova uzdignuća na stupanj sjedišta Đakovačko-osječke nadbiskupije i metropolije, Osijek, 5. 6. 2009. http://hrcak.srce.hr/file/75975
9. Odnos prema predlošcima u djelima Vatroslava Doneganija i Ivana Rendića za đakovačku katedralu, Anali Galerije Antuna Augustinčića, br. 28-29, Klanjec, 2010., str. 175-193
10. Povijest crkve i prošteništa Majke Božje u Molvama, Molve – ljudi, selo I okoliš u dugom trajanju. Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Molve, 27. rujna 2008., Društvo za povjesnicu i starine Molve, Molve, 2010., 140-145.
11. Anđela Horvat prema Gjuri Szabu, Hermanu Bolléu i historicizmu – početak afirmacije umjetnosti druge polovice 19. stoljeća u hrvatskoj povijesti umjetnosti, Peristil, Zbornik radova za povijest umjetnosti, br. 54., Zagreb, 2011., str. 101 – 110.
12. Srednjoeuropski park posvećen mitološkoj indijskoj kraljici – Sakuntala park u Osijeku, Metamorfoze mita. Mitologija u umjetnosti d srednjeg vijeka do moderne. Zbornik radova znanstvenog skupa „Dani Cvita Fisković“ održanog 2010. godine, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 2012., 149-158. (ur. Joško Belamarić, Igor Fisković, Nada Grujić, Jasenka Gudelj, Ana Marinković, Predrag Marković, Dino Milinović, Milan Pelc), ISBN 978-953-7875-01-5


Izlaganja na znanstvenim skupovima


1. Vjerski i nacionalni identiteti u likovnoj umjetnosti na području Varaždinskog generalata u ranom novom vijeku, Međunarodni znanstveni skup: Etnokonfesionalne promjene na području Križevačke županije i Varaždinskog generalata u ranom novom vijeku (cca 1450. - 1800.); Križevci, 26. – 28. 6. 2002.
2. Đakovačka katedrala kao predložak za crkvu u Geldropu u Nizozemskoj, Međunarodni znanstveni skup Josip Juraj Strossmayer povodom 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti, Zagreb, 19. 5. 2005. – Đakovo, 20. 5. 2005.
3. Projekti za đakovačku katedralu na Svjetskoj izložbi u Parizu 1867., Drugi kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, Muzej Mimara, 27. – 29. travnja 2006.
http://hart.hr/knjige/view/59/zbornik-ii-kongresa-hrvatskih-povjesnicara-umjetnosti-zagreb-27-29-travnja-2006

4. Klasicistička obnova dvorca Odescalchi u Iloku po projektima arhitekta Karla Rösnera 1839. godine, Međunarodni znanstveno-stručni skup “Dvorci i ljetnikovci, kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja”, Varaždin, 13. i 14. 11. 2006. Publicirano: Zbornik radova, Acta Architectonica, edicija Znanstvene monografije 6, Zagreb, 2006., str. 363 – 371.
5. Mala sinagoga-kalvinska crkva u Vukovaru, 9. znanstveno-stručni skup Vukovar '91. - petnaest godina poslije ; Vukovar - Hrvatska baština i perspektive razvoja; Vukovar, 15. – 16. 11. 2006.
6. Obnove iločkog dvorca u 19. stoljeću, Skup s međunarodnim učešćem ”VI. Dani Julija Benešića”, Muzej grada Iloka, Ilok, 19. – 21. 10. 2006.
7. Arhitektura đakovačke katedrale, «5. Strossmayerovi dani; Znanstveni skup Katedrala bazilika Svetoga Petra u Đakovu», Đakovo, 19. 5. 2007.
8. Gospodarski i politički kontekst gradnje đakovačke katedrale, «5. Strossmayerovi dani; Znanstveni skup Katedrala bazilika Svetoga Petra u Đakovu», Đakovo, 19. 5. 2007.
9. Odnos prema predlošcima u djelima Vatroslava Doneganija i Ivana Rendića za đakovačku katedralu, Original u skulpturi, Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec, 4. – 6. 6. 2008.
10. Prilog poznavanju župne crkve Blažene Djevice Marije u Molvama, Molve – ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju (1658.-2008.) - u povodu 350-te obljetnice osnivanja današnjeg sela Molve, Molve, 27. 9. 2008.
11. "Varoška kuća" na glavnom gornjogradskom trgu, rani primjer visokog historicizma u Osijeku, Dvjesto godina slobodnog kraljevskog grada Osijeka 1809. - 2009. i njegova uzdignuća na stupanj sjedišta Đakovačko-osječke nadbiskupije i metropolije, Osijek, 5. 6. 2009.
12. Srednjoeuropski park posvećen mitološkoj indijskoj kraljici – Sakuntala park u Osijeku, Dani Cvita Fiskovića, Mljet, 30. 9. – 3. 10. 2010.
13. Turmvollendungen u hrvatskoj arhitekturi historicizma, III. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, studeni, 2010.
14. O nastanku i djelovanju đakovačke i zagrebačke katedralne radionice u 19. stoljeću, Dani Cvita Fiskovića, Hvar, 7. – 8. 10. 2011.
15. Anđela Horvat prema Gjuri Szabu, Hermanu Bolléu i historicizmu – početak afirmacije umjetnosti druge polovine 19. stoljeća u hrvatskoj povijesti umjetnosti, Znanstveni skup o Anđeli Horvat, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 11. 11. 2011.
16. Gradnja i opremanje varaždinske pravoslavne crkve 1884. godine, Akademik Andre Mohorovičić - Varaždin i varaždinske teme, HAZU, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 25. svibnja 2012. Sažeci radova sa znanstvenog skupa, str. 31-32.
17. Neo-Gothic in Croatian Architecture of 19th and Early 20th Century, New Directions in Gothic Revival Studies Worldwide, The 2012 A. W. N. Pugin Bicentennial Conference, University of Kent, Canterbury, United Kingdom, 13-14 July 2012, str. 18 – 19.
18. Iso Kršnjavi i arhitektura historicizma u Hrvatskoj, Znanstveni skup Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj, Hrvatski institut za povijest, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 21. – 23. 11. 2012., str. 19 – 20., ISBN 978-953-7840-14-3
19. Photo Albums of the 1880 Zagreb Earthquake, VI. AISU CONGRESS, Visible and Invisible: Perceiving the City between Descriptions and Omissions, Catania, Italy, 12-14.09.2013.
20. Croatian Pavilions at the 1896 Millennium Exhibition in Budapest, Ephemeral Architecture in Central-Eastern Europe in the 19th and 20th Centuries, The Research Centre for the Humanities, Institute of Art History, Hungarian Academy of Sciences; CentrArt Association – New Workshop for Art Historians, Budapest, 28. – 29. 11. 2013., sažeci str. 16
21. Župna crkva u Đakovu, Klasicizam u Hrvatskoj, Znanstveno – stručni skup, Muzej za umjetnost i obrt, Institut za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 30. – 31. 5. 2014., knjiga sažetaka, str. 11.
22. Župna crkva Imena Marijina u Osijeku od druge polovine 18. stoljeća i graditeljska baština župe Donji grad, Crkva Preslavnoga Imena Marijina i osječki Donji grad u 18. stoljeću, Hasenay, Damir (ur.), Župa Preslavnoga Imena Marijina, Osijek , 25. – 26. 9. 2014., knjiga sažetaka str. 24-25.
23. 19th-century Towns in the Croatian and Slavonian Military Border: Architectural Reform and Modernisation on the Borders of the Habsburg Monarchy, 12th International Conference on Urban History: Cities in Europe, Cities in the World, Lisabon, Portugal, 3-6.09.2014.

Enciklopedijske natuknice u međunarodnim leksikonima:

1. Funtak, Fran; SAUR; Allgemeines Künstler Lexikon; Die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Frydl –Gabo, K.G. Saur, München-Liepzig, 2005., Band 46; str. 356-357.
2. Gölis, Emil, SAUR; Allgemeines Künstler-Lexikon. Die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 46, München - Leipzig, 2005., str. 522-523

Konzervatorske studije:

1. Poglavlje u konzervatorskoj studiji: Historijat podizanja i stilske osobine Ciduk – hadin kuće Hevra-kadiše (”Male sinagoge”) na vukovarskom židovskom groblju, Konzervatorska dokumentacija za zgradu male sinagoge (Zidduk-Hadin) u Vukovaru, Tablinum, D. O. O. za arhitekturu, informatiku i zastupanje, Zagreb, kolovoz 2007., str. 31 – 43.
2. Poglavlje u konzervatorskoj studiji: Kartoni Alexandera Maximilliana i Ludovica Seitza za freske đakovačke katedrale, Konzervatorska dokumentacija za kartone Isus goni trgovce iz hrama Alexandera Maximilliana Seitza, te Prizor iz potopa Ludovica Seitza (voditeljice projekta Andreja Dragojević i Suzana Kolić Gunjača), 2009.
3. Herman Bollé i restauracija saborne crkve u Pakracu, Konzervatorska studija obnove Saborne crkve u Plaškom (voditelj arh. Zoran Fumić), 2010.


Javna predavanja:

1. Bijeli Tel Aviv, Židovska općina, Zagreb, lipanj 2009.
2. Biskup Josip Juraj Strossmayer i umjetnost, Klovićevi dvori, Zagreb, 8. 9. 2009.
3. javna predavanja o katedrali u Osijeku i Našicama
4. Javno predavanje o Bolléu, Matica hrvatska
5. Javno predavanje o filmu o Munchu, prosinac 2013.
6. Javno predavanje o Munchu, Europski dom, Zagreb, svibanj 2014.


Cjelokupnu bibliografiju te pune tekstove većine članaka pogledati na:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=264970

Članci u PDF formatu dostupni na adresi:
http://hrcak.srce.hr/search/?q=%22Dragan+Damjanovic