Naziv
Umjetnost XIX. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
51173
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Cilj je kolegija "Umjetnost 19. stoljeća" stjecanje preglednog znanja povijesti umjetnosti 19. stoljeća u svijetu i u Hrvatskoj, kroz predavanja, seminarske radove koje će pisati i referirati studenti, te terensku nastavu. Kolegij će nastojati razviti vještine pismenog i usmenog izlaganja studenata.
Sadržaj
 1. Klasicizam u europskom slikarstvu
 2. Klasicizam u europskom slikarstvu i skulpturi
 3. Romantizam u europskom slikarstvu
 4. Romantizam u europskom slikarstvu i skulpturi
 5. Klasicizam i romantizam u europskom graditeljstvu
 6. Umjetnost u Beču u 19. stoljeću (terenska nastava)
 7. Realizam u umjetnosti
 8. Akademski realizam
 9. Impresionizam 1
 10. Impresionizam 2
 11. Postimpresionizam
 12. Simbolizam, secesija
 13. Arhitektura druge polovice 19. stoljeća
 14. Povijest urbanizma u 19. stoljeću
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. upoznati studente s povijesnim i društvenim okolnostima u 19. stoljeću
 2. razviti sposobnosti analize umjetničkih djela
 3. koristiti se stručnom literaturom
 4. demonstrirati pismeno i usmeno izražavanje kroz problemski postavljene seminarske teme
 5. usvojiti povijesnoumjetničke termine vezane za stilove i pojave u umjetnosti 19. stoljeća
Metode podučavanja
Frontalna predavanja, seminari, vježbe, terenski rad, e-učenje, diskusije, mentorirana samostalna istraživanja studenata.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispiti (dva kolokvija ili jedan test i jedan seminar).
Ocjenu sadržava:
5% usmeno izlaganje seminara na temu iz hrvatske povijesti umjetnosti 19. stoljeća
10% pismena verzija seminara na temu iz hrvatske povijesti umjetnosti 19. stoljeća
45% prvi kolokvij, 40 % drugi kolokvij; ili 85% pismeni ispit tijekom ispitnih rokova
Prvi kolokvij donosi veći broj bodova jer je u njega uključen i sadržaj s terenske nastave (trodnevna terenska nastava u Beču).

Obavezna literatura
 1. Janson, H. W.: Povijest umjetnosti, (poglavlja koja se odnose na 19. stoljeće), Stanek, Varaždin, 2003.
 2. From the Classicist to the Impressionists. Art and Architescture in the 19th Century, selected and edited by Elizabeth Gilmore Holt, New Heaven and London, Yale University Press, 1966.
 3. Larousse Encyclopedia of Modern Art from 1800. to Present day, London, Hamlyn, 1965.
 4. Bidermajer u Hrvatskoj, katalog izložbe (dijelovi koji se odnose na slikarstvo, skulpturu i arhitekturu), Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 1997.
 5. Historicizam u Hrvatskoj, katalog izložbe (dijelovi koji se odnose na slikarstvo, skulpturu i arhitekturu), Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2000.
 6. Secesija u Hrvatskoj, katalog izložbe (dijelovi koji se odnose na slikarstvo, skulpturu i arhitekturu), Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2004.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar