Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
Konzultacije
utorak, 13.30-14.30
Soba
B-204
Telefon
4092-103
E-mail
ahrnjak@ffzg.hr

Anita Hrnjak rođena je 19.8.1972. godine u Zagrebu. 1997. godine diplomirala je komparativnu književnost i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija dodijeljena joj je nagrada Josip Badalić za studentsku izvrsnosti i najbolji diplomski rad na studiju ruskog jezika i književnosti. Na istom fakultetu 2000. godine upisuje poslijediplomski studij lingvistike koji 2005. godine završava obranom magistarskog rada pod nazivom „Frazemi s bojom kao komponentom (na materijalu hrvatskih i ruskih frazema)„ čime stječe akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i znanstvenog polja filologije. 2015. godine obranila je doktorsku disertaciju s nazivom „Rodni elementi u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji“ izrađenu pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Željke Fink Arsovski.
1997. godine zapošljava se kao nastavnik ruskog jezika u školi stranih jezika Link Between Slavs gdje održava tečajnu nastavu do 2000. godine. U razdoblju od 2000. do 2005. godine radi kao znanstveni suradnik u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 2005. godine zaposlena je kao lektor za ruski jezik na Katedri za ruski jezik Odsjeka za istočnoslavenske jezike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 2009. godine izabrana je u nastavno zvanje višeg lektora.
Kao nastavnik na Katedri za ruski jezik izvodila je nastavu na kolegijima Ruski jezik struke 1 i 2 (2005.-2007.) i Fonetske vježbe (2006.-2010.), a trenutno održava nastavu na kolegijima Jezične vježbe iz ruskog jezika 1 i 2 (od 2005. godine) i Lektira 3 i 4 (od 2007. godine).
Područja njena znanstvenog interesa su frazeologija, frazeografija, rodna lingvistika, lingvokulturologija i kognitivna lingvistika. Od 2000. godine radi kao istraživač na znanstvenom projektu „Hrvatska frazeologija“ voditeljice akademkinje Antice Menac koji se pod istim nazivom nastavlja do danas. Od 2007. godine u svojstvu istraživača radi i na projektu „Kontrastivno proučavanje ruskoga i hrvatskog jezika“ voditeljice prof. dr. sc. Željke Fink Arsovski. Oba projekta financirana su od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. U svom znanstveno-istraživačkom radu bavi se pitanjima opće i komparativne hrvatske i ruske frazeologije (npr. Магические и ритуально-обрядовые свойства воды в хорватской и русской фразеологии (2013) «Вода» в славянской и русской фразеoлогии Tinta: Budimpešta), rodnom problematikom u jeziku i frazeologiji (npr. Koncept ljepote i rodni stereotipi u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji (2013) Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III (ur. Sesar, D.) FF Press: Zagreb), lingvističko-kulturološkim temama (npr. Когда первая дама становится железной? (2010) Язык и культура (ur. Alefirenko, N.) BelGU: Belgorod), primjenom spoznaja kognitivne lingvistike u frazeologiji (npr. Konceptualne metafore u hrvatskoj i ruskoj „političkoj“ metafori (2009) Jezična politika i jezična stvarnost HDPL: Zagreb), te mogućnostima primjene svih navedenih elemenata u frazeografskoj praksi (npr. O mogućnostima konceptualne i/ili tematske organizacije i obrade frazeologije (2002) Filologija, 36/37). Do listopada 2013. godine autorica je 33 znanstvena i stručna članka, uvrštenih u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (usp. http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=267045). Stručne i znanstvene članke objavljuje na hrvatskom i ruskom jeziku u Hrvatskoj, Rusiji, Poljskoj, Mađarskoj.
S izlaganjima je sudjelovala u radu 18 domaćih i međunarodnih lingvističkih konferencija.
Autorica je sveučilišnog udžbenika ruskog jezika „Шаг за шагом“ (Knjigra: Zagreb, 2010.), koautorica (uz Željku Fink Arsovski i Barbaru Kovačević) „Bibliografije hrvatske frazeologije“ (Knjigra: Zagreb, 2010.) i suurednica (uz Željku Fink Arsovski) zbornika radova znanstvenog međunarodnog skupa „Slavenska frazeologija i pragmatika“ (Zagreb, 2007.).
Kao tajnica organizacijskog odbora aktivno je sudjelovala u organizaciji i provođenju međunarodnog znanstvenog skupa „Slavenska frazeologija i pragmatika“ koji se održavao od 17. do 19. rujna 2006. godine u gradu Rabu.
U razdoblju od 2004. do 2005. godine radi kao tajnica uredništva znanstvenog časopisa „Filologija“ Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Hrvatskog filološkog društva. Prevodi s ruskog jezika u stručnoj periodici.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 Publicistički potkorpus mrežnoga njemačko-hrvatskog frazeološkog rječnika Suradnik
2019 - 2019 Primjena suvremenih lingvističkih pristupa u slavenskoj leksikografiji Suradnik
2014 - 2018 Primjena frazeološke teorije u frazeografiji Suradnik

Ključni istraživački interes
  • frazeologija
  • rodna lingvistika
  • leksikografija i frazeografija
  • ruski kao strani jezik
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (član upravljačkog tijela)
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član)
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2021. Jezici i svjetovi, Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (međunarodni, znanstveni)
  • 2006. Slavenska frazeologija i pragmatika, Komisija za slavensku frazeologiju Međunarodnog slavističkog komiteta i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)

Opis znanstvene djelatnosti
2000.-2014. istraživač na znanstvenom projektu „Hrvatska frazeologija“ voditeljice akademkinje Antice Menac
2007.-2014. istraživač na znanstvenom projektu „Kontrastivno proučavanje ruskoga i hrvatskog jezika“ voditeljice prof. dr. sc. Željke Fink Arsovski
2014. - 2018. istraživač na znanstvenom projektu „Application of phraseological theory in phraseography“ voditeljice prof. dr. sc. Željke Fink Arsovski
2019.-2020. Istraživač na projektu potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu "Primjena suvremenih lingvističkih pristupa u slavenskoj leksikografiji" voditeljice doc. dr. sc. Virne Karlić

Interesna područja: frazeologija, frazeografija, rodna lingvistika, ruski kao strani jezik