Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
četvrtak, 12.00-13.00
Soba
F-322
Telefon
01/4092-340
E-mail
nina.lanovic@ffzg.hr

Nina Lanović je rođena 1967. u Zagrebu. Diplomirala je španjolski jezik i književnost te komparativnu književnost 1994. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; 1992. završava i slobodni studij portugalskog jezika i književnosti. Magistrirala je 2002., a doktorirala 2012. iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane romanistike, na Sveučilištu u Zagrebu.
Od 1994. do 1997. radila je u Veleposlanstvu RH u Portugalu. Od 1997. je u suradničkom zvanju asistenta i višeg asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, zaposlena na Odsjeku za romanistiku (Katedra za luzitanistiku) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2013. je izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija. 2014. je izabrana (i 2019. reizabrana) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za portugalski jezik i književnost Odsjeka za romanistiku.
Bavi se književnim i stručnim prevođenjem s portugalskog i španjolskog jezika.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
 • portugalski jezik
 • leksička semantika
 • frazeologija
 • diskursne studije
 • pragmatika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP) (redovni član)
 • Europsko lingvističko društvo (Societas Linguistica Europaea) (redovni član)
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
 • Hrvatsko-portugalsko društvo
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. 6.as Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (-, -)
 • 2016. V Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, Centro de Lingua Portuguesa em Zagreb, Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zadru (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Marcadores Discursivos e(m) Tradução (MarDisT), Imprensa da Universidade de Coimbra ,Coimbra, Portugal (članica Programskog (znanstvenog) odbora)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Popis objavljenih znanstvenih radova

(1) Lanović, N. Prijedlog lingvističkog pristupa stilističkoj analizi književnog (pjesničkog) teksta. // Suvremena lingvistika. 1-2/27, 51-52 (2001), str. 123-141. ISSN 0586-0296 (izvorni znanstveni članak)

(2) Lanović, N. Semantostilističke osobitosti novinskog izraza na primjeru portugalskog pisanog novinarstva. // Jezik i mediji : Jedan jezik: više svjetova / ur. Jagoda Granić. Zagreb-Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL, 2006. Str. 415-424. ISBN 9539639182 (izvorni znanstveni članak)

(3) Lanović, N. Como se pesca noutros mares? Domínio conceptual de pesca nas unidades fraseológicas portuguesas e croatas. // Língua portuguesa : ultrapassar fronteiras, juntar culturas / ur. M. João Marçalo, M. Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, M. do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana Luísa Vilela, Ana Alexandra Silva. Évora : Universidade de Évora, 2010. Str. 16-38. ISBN 978-972-99292-4-3 (članak u međunarodnom zborniku radova)

(4) Lanović, N.; Nigoević, M. Espressioni parafrastiche a confronto : esempi italiani, spagnoli e portoghesi. // La penisola iberica e l'Italia : rapporti storico-culturali, linguistici e letterari. Atti del XVIII Congresso dell'A.I.P.I., Oviedo, 3-6 settembre 2008, Civiltà Italiana, Nuova serie 6 / ur. M. Bastiaensen, A. Bianchi, P. De Marchi, F. Musarra, L. Trapassi, I. Vedder, C. Salvadori Lonergan, B. Van der Bossche. Firenze : Franco Cesati Editore, 2010. Str. 53-64. ISBN 978-88-7767-414-3 (članak u međunarodnom zborniku radova)

(5) Lanović, N.; Nigoević, M. Equivalentes funcionais de então no italiano : uma contribuição para o estudo dos marcadores discursivos. // Studia romanica et anglica zagrabiensia. LVI (2011), str. 15-43. ISSN 0039-3339 (izvorni znanstveni članak)

(6) Lanović, N.; Nigoević, M. Da che parte soffia il vento? I venti nei proverbi italiani, spagnoli, portoghesi e croati. // Insularità e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiane. Atti del XIX Congresso dell'A.I.P.I., Cagliari, agosto 2010, Civiltà Italiana, Nuova serie 6 / ur. M. Bastiaensen, A. Bianchi, P. De Marchi, F. Musarra, L. Trapassi, I. Vedder, C. Salvadori Lonergan, B. Van der Bossche. Firenze : Franco Cesati Editore, 2012. Str. 27-38. ISBN 978-88-88-7667-439-6 (članak u međunarodnom zborniku radova)

(7) Lanović, N.; Sarić, D. Adjetivos com sufixos diminutivos em português e seus equivalentes em croata. // Revista Portuguesa de Humanidades – Estudos Linguísticos. 18-1 (2014). Str. 115-126. (izvorni znanstveni članak)

(8) Lanović, N.; Varga, D. Conceito de mar na fraseologia portuguesa: a Metáfora de viagem marítima. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. LX (2015). Str. 3-37. (izvorni znanstveni članak)

(9) Lanović, N.; Bojić, M. Jezik kao sredstvo otpora u književnostima luzofonih afričkih zemalja. // Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja – Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku / ur. Sanda Lucija Udier, Kristina Cergol Kovačević. Zagreb: HDPL, Srednja Europa, 2016. (izvorni znanstveni članak)

(10) Lanović, N.; Gilja, M. Oblici oslovljavanja u portugalskom. // Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku. 47 (2018). Str. 159-174. (pregledni rad)

(11) Lanović, N. Konceptualizacija mora kao prirodne sile u portugalskoj frazeologiji. // Poglavlja iz romanske filologije: u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu / ur. Nina Lanović, Maslina Ljubičić, Maša Musulin, Petar Radosavljević, Sanja Šoštarić. Zagreb: FF press, 2018. Str. 317-339. (izvorni znanstveni članak)

(12) Lanović, N. O mar como um Outro Espaço nas fraseologias portuguesa e croata. // E-Letras com Vida - Revista de Humanidades e Artes. 3 (2019. Str. 121-135.

(13) Lanović, N. The NATURAL FORCE domain in Portuguese phraseology. // Studii şi cercetări lingvistice. 2-LXX-2019 (2019). Str. 207-217.