Naziv
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
215553
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s osnovama znanosti o prevođenju. Uočavanje i rješavanje ključnih problema (jezičnih, stilističkih, ekspresivnih, estetskih) književnog prevođenja, napose prevođenja s portugalskog jezika, s obzirom na njegove specifičnosti kao sredstva komunikacije izvorne kulture. Na temelju iskustva čitanja, prevođenja i analize prijevoda, osvješćivanje vlastitih mogućnosti u razvijanju interpretacijskih i jezično-stilskih vještina potrebnih za književno prevođenje.
Sadržaj
 1. Osnove znanosti o prevođenju. Različiti pristupi prevođenju - kako prijevodnom procesu, tako i samom prijevodu kao tekstu. Lingvistički i književnoteorijski pristup tekstu - glavna usmjerenja ("škole") u razvoju teorija prevođenja.
 2. Specifičnosti književnog prevođenja u odnosu na druge oblike/stilove/žanrove. Obilježja i specifičnosti proznog, dramskog i pjesničkog diskursa. Zadatak za domaći rad - prijevod suvremenog portugalskog proznog književnog teksta na hrvatski jezik.
 3. Analiza prijevoda (koji je zadat za zadaću). Zadatak za domaći rad - prijevod suvremenog portugalskog proznog književnog teksta na hrvatski jezik.
 4. Analiza prijevoda (koji je zadat za zadaću), uz uočavanje jezično-stilskih nijansi teksta u izvorniku i prijevodu, kao i specifičnosti autorskog glasa.
 5. Prijevodni postupci, strategije i vrste rješenja prijevodnih problema. Prijedlozi klasifikacija i strategija pojedinih teoretičara prevođenja - Vinay i Darbelnet, Chesterman i dr.
 6. Prevođenje suvremenog portugalskog proznog teksta na hrvatski jezik, uz svjesno korištenje pojedinih prijevodnih postupaka i strategija. Analiza i diskusija.
 7. Prevođenje suvremenog portugalskog proznog teksta na hrvatski jezik, uz svjesno korištenje pojedinih prijevodnih postupaka i strategija. Analiza i diskusija. Zadatak za domaći rad - prijevod suvremenog portugalskog proznog teksta na hrvatski jezik.
 8. Analiza i autoevaluacija prijevoda (koji je zadat za zadaću).
 9. Kontrastivna analiza izvornika suvremenog portugalskog proznog teksta i njegova (već postojećeg) prijevoda na hrvatski jezik. Uočavanje adekvatnosti prijevodnih rješenja na leksičkoj, morfološkoj, sintaktičkoj te diskurzivno-pragmatičkoj razini.
 10. Elementi kulture i civilizacije (prevođenje "neprevodivog"). Postupci za prevođenje elemenata kulture (posuđivanje, kulturni ekvivalent, opisni prijevod i dr.). Zadatak za domaći rad - prijevod suvremenog portugalskog proznog teksta na hrvatski jezik.
 11. Analiza prijevoda (koji je zadat za zadaću), uz osobitu pozornost na postupke prevođenja kulturalnih elemenata. Zadatak za domaći rad - prijevod suvremenog portugalskog proznog teksta na hrvatski jezik.
 12. Analiza i autoevaluacija prijevoda (koji je zadat za zadaću).
 13. Kontrastivna analiza izvornika suvremenog portugalskog proznog teksta i njegova (već postojećeg) prijevoda na hrvatski jezik. Uočavanje adekvatnosti prijevodnih rješenja na leksičkoj, morfološkoj, sintaktičkoj te diskurzivno-pragmatičkoj razini. Zadatak za domaći rad - prijevod suvremenog portugalskog proznog teksta na hrvatski jezik.
 14. Analiza prijevoda (koji je zadat za zadaću). Zadatak za domaći rad - prijevod suvremenog portugalskog proznog teksta na hrvatski jezik.
 15. Analiza prijevoda (koji je zadat za zadaću).

Ishodi učenja
 1. Identificirati temeljne teorijske i praktične specifičnosti književnog prevođenja u odnosu na stručno (tehničko)
 2. Uočiti specifičnost interdisciplinarnog metodološkog postupka u procesu prevođenja književnog teksta i takvu metodologiju primijeniti u prevoditeljskoj praksi
 3. Prepoznati jezična obilježja književno-umjetničkog stila u portugalskom (pogotovo različite vrste stilskih figura), u cilju adekvatne interpretacije u prijevodu na hrvatski jezik
 4. Prepoznati stilske tendencije i pojedine autorske glasove u suvremenoj portugalskoj književnosti, u cilju adekvatne interpretacije u prijevodu na hrvatski jezik
 5. Uočiti specifičnosti prevođenja kulturoloških elemenata sadržanih u izvornom književnom tekstu, u svrhu adekvatnog, funkcionalno ekvivalentnog prijevoda u "ciljnu" kulturu
 6. Prevoditi, uz učinkovito korištenje rječnika, leksikona i drugih jezičnih pomagala (te nadzor urednika), suvremene književne tekstove s portugalskog na hrvatski jezik
 7. Razlučiti razine jezične analize te formulirati metodologiju za analizu jezičnih činjenica na različitim razinama opisa, na osnovi usvojenih teorijskih i metodoloških postavki iz područja opće lingvistike
 8. Teorijske spoznaje s područja leksikologije i semantike pri analizi jezičnih činjenica prilagoditi sastavu i posebnostima portugalskog leksika i semantičkim mehanizmima portugalskog jezika
 9. Usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini C1 prema Europskom referentnom okviru za jezike
Metode podučavanja
seminar
Metode ocjenjivanja
trajno praćenje i pismeni radovi

Obavezna literatura
 1. Pavlović, N. Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam international, 2015.
Dopunska literatura
 1. Eco, U. Otprilike isto : Iskustva prevođenja. Zagreb: Algoritam, 2006.
 2. Ivir, V. Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar “Karlovačka gimnazija” Sremski Karlovci, 1984.
 3. Premur, K. Teorija prevođenja. Dubrava: 1998.
 4. Stojnić, M. O prevođenju književnog teksta. Sarajevo: IGKRO Svjetlost, 1980.
 5. Bonačić, M. Tekst, diskurs, prijevod : O poetici prevođenja. Split: Književni krug, 1999.
 6. Grgić Maroević, I. Poetike prevođenja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.
 7. Ljubičić, M. Studije o prevođenju. Zagreb: Hval i Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2000.
 8. Prevođenje - suvremena strujanja i tendencije / uredile Jelena Mihaljević Djigunović i Neda Pintarić. Zagreb: 1995.
 9. Baker, M. In Other Words : A coursebook on translation. London/New York: Routledge, 1992.
 10. Lima, C. Manual de teoria da tradução. Lisboa: Edições Colibri, 2010.

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar